Middeldatabasen   15. juni 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Inter-Haloxyfop
Ukrudtsmiddel
Ukrudtsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!
Der vises kun begrænsede informationer, da firmaet ikke har ønsket at bidrage økonomisk til vedligeholdelse af detaljerede informationer for dette produkt i Middeldatabasen. Kontakt venligst firmaet direkte, hvis du har behov for yderligere information om produktet.

Almene oplysninger  
Registreringsindehaver
Inter-Trade A/S
Distributør
Inter-Trade A/S
Anvendes indenfor
Frilandsgartneri, Landbrug
Pris (senest opdateret)
400,00 kr/l  (25. apr. 2005)
Formulering
Emulsionskoncentrat
Status
Udgået
Indhold af aktivstoffer
125  g/l  haloxyfop-ethoxyethyl
(~ 104  g/l  haloxyfop
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
(Andre frø) 2,00 l/ha  0,500 BI/l
(Roer) 2,00 l/ha  0,500 BI/l
(Vinterraps) 1,000 l/ha  1,00 BI/l

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Ingen

Godkendelse  Salg, anvendelse og opbevaring af midlet er forbudt i Danmark! Nedenstående oplysninger angiver den sidst gældende godkendelse og er alene medtaget for at fastholde midlets historie.
Registreringsnummer
221-59
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til bekæmplese af enårig rapgræs i frøgræsmarker med rødsvingel og så- og priklebede med planteskolekulturer. (Essential use dispensation)
Behandlingsfrist
Rødsvingel må ikke anvendes senere end 7 uger før høst, og halmen må ikke bruges til foder.
Forbehold
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Tom emballage må ikke genanvendes. Tom emballage skal uskadeliggøres som anført i brugsanvisningen.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.).
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Initial godkendelse 20. mar. 2002 30. jun. 2002 Inter-Haloxyfop
På forbudsliste 1. jan. 2004 31. jul. 2007 Inter-Haloxyfop - forbudt i vinterraps og bederoer efter 1/1-04
På forbudsliste 1. jan. 2008 31. dec. 2099 Inter-Haloxyfop - totalt anvendelsesforbud pga. manglende notifikation af aktivstoffet til EU-revurdering

Sikkerhed  
Fareklasse
Xn
Sundhedsskadelig
Sundhedsskadelig
 
N
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
Bifare
Ikke farlig
 
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
R10 Brandfarlig.
R36/37 Irriterer øjnene og åndedrætsorganerne.
R48/22 Alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indtagelse.
R51/53 Giftig for organismer der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidseffekter i vandmiljøet.
R65 Farlig: Kan give lungeskade ved indtagelse.
R67 Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.
S2 Opbevares utilgængeligt for børn.
S13 Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
S25 Undgå kontakt med øjnene.
S39 Brug beskyttelsesbriller/ansigtsskærm under arbejdet.

Transport  
UN-nr.
Ingen oplysninger
RID_ADR
Ingen oplysninger
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Inter-Haloxyfop
Sikkerhedsdatablad
Inter-Haloxyfop
 


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.