Middeldatabasen   24. juli 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Basagran SG
Ukrudtsmiddel
Ukrudtsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!
Der vises kun begrænsede informationer, da firmaet ikke har ønsket at bidrage økonomisk til vedligeholdelse af detaljerede informationer for dette produkt i Middeldatabasen. Kontakt venligst firmaet direkte, hvis du har behov for yderligere information om produktet.

Almene oplysninger  
Registreringsindehaver
BASF A/S
Distributør
BASF A/S
Anvendes indenfor
Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
Ingen oplysninger
Formulering
Vandopløseligt granulat
Status
Endnu ikke markedsført
Indhold af aktivstoffer
870  g/kg  bentazon
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Andre frø 1,66 kg/ha  0,604 BI/kg
Græs og kløver 1,10 kg/ha  0,906 BI/kg
Majs 0,575 kg/ha  1,74 BI/kg
(Vintersæd) 0,828 kg/ha  1,21 BI/kg
Vårsæd 0,828 kg/ha  1,21 BI/kg
Ærter 0,552 kg/ha  1,81 BI/kg

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 1,77 kg/ha 0,565 B/kg
Miljøadfærd 1,93 kg/ha 0,519 B/kg
Miljøeffekt 5,40 kg/ha 0,185 B/kg
I alt 0,788 kg/ha 1,27 B/kg
 
Pesticidafgift: 196 kr. pr. kg

Godkendelse  
Registreringsnummer
19-168
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vårsæd med udlæg, ærter, hestebønner, kløver til frø, majs, frøgræs samt græs- og kløvergræsmarker til slæt og/eller afgræsning.
Behandlingsfrist
Må i friske ærter med og uden bælg samt tørrede ærter og bønner ikke anvendes senere end BBCH 12. Må i foder- og sukkermajs ikke anvendes senere end BBCH 19. Må i vårhvede, vårhavre og vårbyg med undersået kløver eller kløvergræs ikke anvendes senere end BBCH 14.
Forbehold
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. For at beskytte grundvandet må dette produkt eller andre produkter der indeholder bentazon, kun anvendes 1 gang om året forår-sommer i de i brugsanvisningen anførte samlede maksimale doseringer for aktivstoffet. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand. Opbevares under lås og utilgængeligt for børn (P405+P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Midlet må kun opbevares i originalemballagen.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).
Afstand til §3-områder
Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter (SPe3). Må ikke anvendes nærmere end 1 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter ved split behandling (SPe3).
Afstand til veje, beboelse mv.
Må ikke anvendes nærmere end 1 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende.
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 11. sep. 2023 31. maj 2026 Basagran SG (BAS 351 45 H), reg.nr. 19-168

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS05
Ætsende
Ætsende
 
GHS07
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
 
GHS08
Fare for kronisk sundhedsskade
Fare for kronisk sundhedsskade
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
Bifare
Ikke farlig
 
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H302 Farlig ved indtagelse.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
H361d Mistænkt for at skade det ufødte barn.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P261 Undgå indånding af spray.
P264 Vask hænder og ansigt grundigt efter brug.
P270 Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/ansigtsbeskyttelse.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
P305+P351+P338+P310 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge.
P308+P313 VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
P333+P313 Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp.
P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
P405+P102 Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.

Transport  
UN-nr.
Ingen oplysninger
RID_ADR
Ingen oplysninger
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Basagran SG
Sikkerhedsdatablad
Ingen oplysninger
 


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.