Middeldatabasen   15. juni 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

IT-Fluazifop-P-butyl
Ukrudtsmiddel
Ukrudtsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!
Der vises kun begrænsede informationer, da firmaet ikke har ønsket at bidrage økonomisk til vedligeholdelse af detaljerede informationer for dette produkt i Middeldatabasen. Kontakt venligst firmaet direkte, hvis du har behov for yderligere information om produktet.

Almene oplysninger  
Registreringsindehaver
Inter-Trade Agro A/S
Distributør
Inter-Trade Agro A/S
Anvendes indenfor
Frilandsgartneri, Landbrug
Pris (senest opdateret)
Ingen oplysninger
Formulering
Olie i vand emulsion
Status
Udgået
Indhold af aktivstoffer
250  g/l  fluazifop-P-butyl
(~ 213  g/l  fluazifop-P
Parallelprodukt, identisk med Fusilade X-tra
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
(Andre frø) 1,000 l/ha  1,00 BI/l
(Grøntsager) 1,50 l/ha  0,667 BI/l
(Kartofler) 1,50 l/ha  0,667 BI/l
(Roer) 1,50 l/ha  0,667 BI/l
(Vinterraps) 0,500 l/ha  2,00 BI/l
(Vårraps) 1,000 l/ha  1,00 BI/l
(Ærter) 1,000 l/ha  1,00 BI/l

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Ingen

Godkendelse  Salg, anvendelse og opbevaring af midlet er forbudt i Danmark! Nedenstående oplysninger angiver den sidst gældende godkendelse og er alene medtaget for at fastholde midlets historie.
Registreringsnummer
378-10
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i æbler, pærer, blommer, jordbær, kirsebær, brombær, hindbær, solbær, ribs, stikkelsbær, gulerødder, peberrod, skorzonerrod, rødbeder, løg, skalotteløg, hvidløg, porrer, kartofler, raps, ryps, sennep, roer, grønne ærter uden bælg (dybfrost og konserves), flæk­ og foderærter, hestebønner, havefrøafgrøder til frøavl, rødsvingel, stivbladet svingel, planteskoler, skove og læhegn.
Behandlingsfrist
Grønne ærter uden bælg (dybfrost og konserves) må ikke behandles senere end 42 dage før indhøstning. Må i hestebønner ikke anvendes senere end 3 måneder før høst. Arealer med andre spiselige afgrøder eller andre foderafgrøder må ikke behandles senere end 2 måneder før indhøstning. Dog må halmen fra behandlet frøgræs bruges til opfodring, hvis frøgræsset er behandlet senest 7 uger før høst. Arealer med frøafgrøder af vårraps, turnips og sennep må kun behandles indtil 3-4 bladstadium. Arealer med vinterraps må ikke behandles efter 1. december.
Forbehold
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Emballagen må ikke genanvendes.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.).
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 6. jun. 1997 30. apr. 2007 IT-Fluazifop-P-butyl
På forbudsliste 14. jun. 2011 31. dec. 2099 Anvendelsesforbud som følge af bestemmelserne i EU-forordning 1107/2009, ifølge Bekendtgørelse nr. 188 af 22/2-2012 er der opbevaringsforbud pr. 2/9-2012

Sikkerhed  
Fareklasse
Xn
Sundhedsskadelig
Sundhedsskadelig
 
N
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
Bifare
Ikke farlig
 
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
R38 Irriterer huden.
R51/53 Giftig for organismer der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidseffekter i vandmiljøet.
R63 Mulighed for skade på barnet under graviditeten.
R67 Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.
S2 Opbevares utilgængeligt for børn.
S13 Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
S23 Undgå indånding af aerosoltåger.
S36 Brug særligt arbejdstøj.
S37 Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet.

Transport  
UN-nr.
3082
RID_ADR
9.11 (c)
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Ingen oplysninger
Sikkerhedsdatablad
Ingen oplysninger
 


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.