Middeldatabasen   14. december 2019   SEGES
Produktoplysningerhjælp

Kemifam Power
Ukrudtsmiddel
Ukrudtsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Betanal Power, Herbasan Power
Pakningsstørrelse
3 og 5 l
Registreringsindehaver
Bayer A/S
Distributør
Bayer CropScience
Firmaets produktside
Kemifam Power
Anvendes indenfor
Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
207,00 kr/l  (3. sep. 2019)
Formulering
Emulsionskoncentrat
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
160  g/l  desmedipham
160  g/l  phenmedipham
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Roer 2,25 l/ha  0,444 BI/l
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 0,0000 l/ha 0,0000 B/l
Miljøadfærd 11,8 l/ha 0,0850 B/l
Miljøeffekt 11,0 l/ha 0,0910 B/l
I alt 5,68 l/ha 0,176 B/l
 
Pesticidafgift: 35 kr. pr. l

Godkendelse  
Registreringsnummer
18-494
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer.
Behandlingsfrist
Må i bederoer ikke anvendes senere end 90 dage før høst.
Forbehold
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/ Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 17. dec. 2008 30. dec. 2019 Kemifam Power, reg.nr. 18-494
Afmeldt / registrering trukket 1. jan. 2020 30. jun. 2020 Kemifam Power, reg.nr. 18-494,godkendelse trukket
På forbudsliste 1. jul. 2020 31. dec. 2099 Kemifam Power, reg.nr. 18-494, anvendelses- og opbevaringsforbud

Anvendelse  
Resistensrisiko
Ingen oplysninger
Resistensklasse
C1
Virkning
Midlet har kontaktvirkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Ingen oplysninger
Rengøring
Ingen oplysninger
Opbevaring
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Agil 100 EC, Conviso One, Fastac 50, Goltix SC 700, Karate 2,5 WG, Nortron SC, Pirimor G, Manganchelat 8% Mn, YaraVita Bortrac, YaraVita Brassitrel Pro, YaraVita Coptrac 500, YaraVita KombiPhos, YaraVita Magtrac, YaraVita Mantrac Pro
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
ATR Clopyralid, Cliophar 600 SL, Matrigon 600 SL, Matrigon 72 SG
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ingen oplysninger
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Bederoer Tokimbladet frøukrudt 0,4-0,5 l +
0,5 l Olie
1. sprøjtning på ukrudtets kimbladsstadium Anvendes som en del af et sprøjteprogram med Ethosan, Goltix og Safari. Der kan anvendes op til 0,6 l Kemifam Power/ha per sprøjtning afhængig af ukrudtsart, ukrudtsstørrelse samt eventuelle blandingspartnere. Sprøjtning i bederoer gennemføres som et sprøjteprogram bestående af fl ere sprøjtninger. Doseringsskemaet kan anvendes som udgangspunkt for en strategi, der bør tilpasses den enkelte mark. Under normalt gode sprøjteforhold kan god effekt påregnes med dette program, hvis ukrudtet behandles på det optimale tidspunkt. Der må anvendes højst 1,8 ltr/ha/år, og der må udføres højst 4 behandlinger/år.
0,4-0,6 l +
0,5 l Olie
2. sprøjtning 5-7 dage senere
0,4-0,6 l +
0,5 l Olie
3. sprøjtning 7-14 dage senere

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen oplysninger
Afprøvningsforsøg
Landsforsøg
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Temperatur 2-5 ºC 15-20 ºC 25-30 ºC
Luftfugtighed   høj  
Timers tørvejr 1   4    
Nattefrostrisiko   ingen risiko  
Andet Roer bør ikke sprøjtes i forbindelse med nattefrost. Effekten forbedres ved tilsætning af penetreringsolie afhængig af sprøjteforholdene.
Virkemåde
Phenmedipham og desmedipham er kontaktmidler, der kun optages via bladene. Phenmedipham og desmedipham blokerer for fotosyntesen i følsomme planter. I tolerante af grøder sker der en inaktivering af phenmedipham og desmedipham.

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: FORSIGTIG
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding Udbringning
•  Åndedrætsværn, halvmaske. Filtertype A2P2
•  Beskyttelsesbriller
•  Handsker og støvler
•  Overtræksbukser
•  Handsker og støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Ingen oplysninger
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

Transport  
UN-nr.
Ingen oplysninger
RID_ADR
Ingen oplysninger
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Kemifam Power
Sikkerhedsdatablad
Kemifam Power
Vejledning i Planteværn  2019
Side 216 til 217
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES.