Middeldatabasen   29. maj 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Laddok T
Ukrudtsmiddel
Ukrudtsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!
Der vises kun begrænsede informationer, da firmaet ikke har ønsket at bidrage økonomisk til vedligeholdelse af detaljerede informationer for dette produkt i Middeldatabasen. Kontakt venligst firmaet direkte, hvis du har behov for yderligere information om produktet.

Almene oplysninger  
Registreringsindehaver
3A Kemi A/S
Distributør
3A Kemi A/S
Anvendes indenfor
Frilandsgartneri, Landbrug
Pris (senest opdateret)
Ingen oplysninger
Formulering
Suspensionskoncentrat
Status
Udgået
Indhold af aktivstoffer
200  g/l  bentazon
200  g/l  terbuthylazin
Parallelprodukt, identisk med Laddok TE
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
(Majs) 1,74 l/ha  0,574 BI/l
(Ærter) 1,12 l/ha  0,893 BI/l

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Ingen

Godkendelse  Salg, anvendelse og opbevaring af midlet er forbudt i Danmark! Nedenstående oplysninger angiver den sidst gældende godkendelse og er alene medtaget for at fastholde midlets historie.
Registreringsnummer
570-33
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i majs efter majsens fremspiring i en dosering på maksimum 2,5 l pr. ha pr. år.
Behandlingsfrist
Majs må ikke behandles senere end 70 dage før høst. Der må ikke plantes eller sås efterfølgende afgrøder eller rotationsafgrøder før tidligst 105 dage (3½ måned) efter sprøjtning.
Forbehold
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.).
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 19. jan. 2005 18. dec. 2008 Laddok T
På forbudsliste 20. apr. 2009 31. dec. 2099 Laddok T - anvendelsesforbud

Sikkerhed  
Fareklasse
Xi
Lokalirriterende
Lokalirriterende
 
N
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
Bifare
Ikke farlig
 
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
R36/38 Irriterer øjnene og huden.
R50/53 Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
S2 Opbevares utilgængeligt for børn.
S13 Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
S20/21 Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen.
S24/25 Undgå kontakt med huden og øjnene.
S37 Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet.
S46 Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis beholder eller etiket.
S61 Undgå udledning til miljøet. Se særlig vejledning/leverandørbrugsanvisning.

Transport  
UN-nr.
3082
RID_ADR
9.11 (c)
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Ingen oplysninger
Sikkerhedsdatablad
Ingen oplysninger
 


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.