Middeldatabasen   21. september 2023   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Hussar OD
Ukrudtsmiddel
Ukrudtsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!
Der vises kun begrænsede informationer, da firmaet ikke har ønsket at bidrage økonomisk til vedligeholdelse af detaljerede informationer for dette produkt i Middeldatabasen. Kontakt venligst firmaet direkte, hvis du har behov for yderligere information om produktet.

Almene oplysninger  
Registreringsindehaver
Bayer A/S
Distributør
Bayer CropScience
Anvendes indenfor
Landbrug
Pris (senest opdateret)
3.060,00 kr/l  (20. sep. 2023)
Formulering
OD-formulering
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
300  g/l  mefenpyr-diethyl
(~ 255  g/l  mefenpyr
100  g/l  iodosulfuron-methyl-Na
(~ 93,2  g/l  iodosulfuron
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Andre frø 0,1000 l/ha  10,0 BI/l
Vintersæd 0,1000 l/ha  10,0 BI/l
Vårsæd 0,0350 l/ha  28,6 BI/l
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 13,3 l/ha 0,0750 B/l
Miljøadfærd 5,80 l/ha 0,172 B/l
Miljøeffekt 7,33 l/ha 0,136 B/l
I alt 2,61 l/ha 0,384 B/l
 
Pesticidafgift: 56 kr. pr. l

Godkendelse  
Registreringsnummer
18-493
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes om foråret til ukrudtsbekæmpelse i hvede, byg, vinterrug og triticale.
Behandlingsfrist
Må i hvede, byg, rug og triticale ikke anvendes senere end 3 måneder før høst. Må i grønne planter til foder ikke anvendes senere end 14 dage før høst.
Forbehold
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. For at beskytte grundvandet må dette produkt kun anvendes 1 gang pr. Vækstår (1. august - 31. juli). Der må endvidere i samme vækstår ikke også anvendes andre produkter, der indeholder tribenuron-methyl, iodosulfuron, metsulfuron-methyl, triasulfuron eller thifensulfuron-methyl. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb og søer m.v.).
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 11. nov. 2005 31. dec. 2024 Hussar OD, reg.nr. 18-493
Mindre anvendelse / Off-label godk. 28. mar. 2006 31. dec. 2024 Off-label godkendelse af Hussar OD (18-493) til engrapgræs
Mindre anvendelse / Off-label godk. 29. mar. 2006 31. dec. 2024 Off-label godkendelse af Hussar OD (18-493) til bortsprøjtning af hvidkløver, hvor der er udlæg af engrapgræs til frøavl
Mindre anvendelse / Off-label godk. 29. mar. 2006 31. dec. 2024 Off-label godkendelse af Hussar OD (18-493) til bekæmpelse af enårig rapgræs i rødsvingel og stivbladet svingel til frøavl
Mindre anvendelse / Off-label godk. 18. feb. 2009 31. dec. 2024 Off-label godkendelse af Hussar OD (18-493) til bekæmpelse af enårig rapgræs i engrapgræs, rødsvingel og stivbladet svingel efter høst af dæksæd
Mindre anvendelse / Off-label godk. 3. maj 2011 31. dec. 2024 Off-label godkendelse af Hussar OD (18-493) til ukrudtsbekæmpelse i vinterspelt
Mindre anvendelse / Off-label godk. 14. jul. 2011 31. dec. 2024 Godkendelse af Hussar OD (18-493) til mindre anvendelse mod ukrudt i hundegræs om foråret
Mindre anvendelse / Off-label godk. 18. dec. 2013 31. dec. 2024 Godkendelse af Hussar OD (18-493) til mindre anvendelse i kællingetand til frøavl
Mindre anvendelse / Off-label godk. 8. apr. 2014 31. dec. 2024 Godkendelse af Hussar OD (18-493) til mindre anvendelse som splitsprøjtning i engrapgræs, rødsvingel og bakkesvingel til frøavl
Mindre anvendelse / Off-label godk. 12. apr. 2016 31. dec. 2024 Godkendelse af Hussar OD (18-493) til mindre anvendelse mod rajgræs i rødsvingel/hvene på golf greens. Vejledning fås hos Furesø Golfklub.
Under revurdering 1. jan. 2025 31. dec. 2099 Hussar OD, reg.nr. 18-493, under revurdering

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS07
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig
 
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P280 Bær øjenbeskyttelse.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3082
RID_ADR
Kl. 9 III
IMDG
Kl. 9 III
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Hussar OD
Sikkerhedsdatablad
Hussar OD
 


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.