Middeldatabasen   24. juni 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Hussar OD
Ukrudtsmiddel
Ukrudtsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ingen
Pakningsstørrelse
1 l
Registreringsindehaver
Bayer A/S
Distributør
Bayer CropScience
Firmaets produktside
Hussar OD
Anvendes indenfor
Landbrug
Pris (senest opdateret)
3.060,00 kr/l  (20. sep. 2023)
Formulering
OD-formulering
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
300  g/l  mefenpyr-diethyl
(~ 255  g/l  mefenpyr)
100  g/l  iodosulfuron-methyl-Na
(~ 93,2  g/l  iodosulfuron)
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Andre frø 0,1000 l/ha  10,0 BI/l
Vintersæd 0,1000 l/ha  10,0 BI/l
Vårsæd 0,0350 l/ha  28,6 BI/l
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 13,3 l/ha 0,0750 B/l
Miljøadfærd 5,80 l/ha 0,172 B/l
Miljøeffekt 7,33 l/ha 0,136 B/l
I alt 2,61 l/ha 0,384 B/l
 
Pesticidafgift: 56 kr. pr. l

Godkendelse  
Registreringsnummer
18-493
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes om foråret til ukrudtsbekæmpelse i hvede, byg, vinterrug og triticale.
Behandlingsfrist
Må i hvede, byg, rug og triticale ikke anvendes senere end 3 måneder før høst. Må i grønne planter til foder ikke anvendes senere end 14 dage før høst.
Forbehold
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. For at beskytte grundvandet må dette produkt kun anvendes 1 gang pr. Vækstår (1. august - 31. juli). Der må endvidere i samme vækstår ikke også anvendes andre produkter, der indeholder tribenuron-methyl, iodosulfuron, metsulfuron-methyl, triasulfuron eller thifensulfuron-methyl. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb og søer m.v.).
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 11. nov. 2005 31. dec. 2024 Hussar OD, reg.nr. 18-493
Mindre anvendelse / Off-label godk. 28. mar. 2006 31. dec. 2024 Off-label godkendelse af Hussar OD (18-493) til engrapgræs
Mindre anvendelse / Off-label godk. 29. mar. 2006 31. dec. 2024 Off-label godkendelse af Hussar OD (18-493) til bortsprøjtning af hvidkløver, hvor der er udlæg af engrapgræs til frøavl
Mindre anvendelse / Off-label godk. 29. mar. 2006 31. dec. 2024 Off-label godkendelse af Hussar OD (18-493) til bekæmpelse af enårig rapgræs i rødsvingel og stivbladet svingel til frøavl
Mindre anvendelse / Off-label godk. 18. feb. 2009 31. dec. 2024 Off-label godkendelse af Hussar OD (18-493) til bekæmpelse af enårig rapgræs i engrapgræs, rødsvingel og stivbladet svingel efter høst af dæksæd
Mindre anvendelse / Off-label godk. 3. maj 2011 31. dec. 2024 Off-label godkendelse af Hussar OD (18-493) til ukrudtsbekæmpelse i vinterspelt
Mindre anvendelse / Off-label godk. 14. jul. 2011 31. dec. 2024 Godkendelse af Hussar OD (18-493) til mindre anvendelse mod ukrudt i hundegræs om foråret
Mindre anvendelse / Off-label godk. 18. dec. 2013 31. dec. 2024 Godkendelse af Hussar OD (18-493) til mindre anvendelse i kællingetand til frøavl
Mindre anvendelse / Off-label godk. 8. apr. 2014 31. dec. 2024 Godkendelse af Hussar OD (18-493) til mindre anvendelse som splitsprøjtning i engrapgræs, rødsvingel og bakkesvingel til frøavl
Mindre anvendelse / Off-label godk. 12. apr. 2016 31. dec. 2024 Godkendelse af Hussar OD (18-493) til mindre anvendelse mod rajgræs i rødsvingel/hvene på golf greens. Vejledning fås hos Furesø Golfklub.
Under revurdering 1. jan. 2025 31. dec. 2099 Hussar OD, reg.nr. 18-493, under revurdering

Anvendelse  
Resistensrisiko
Gentagen anvendelse af samme middel eller midler med samme virkemekanisme kan resultere i udvikling af resistens. For at undgå dette, anbefales det med jævne mellemrum at anvende midler med anden virkemekanisme enten i form af en tankblanding, eller ved at skifte middel med jævne mellemrum.
Resistensklasse
B / 2
Virkning
Midlet har systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Hussar OD kan blandes med relevante ukrudts og svampemidler samt med manganchelat og sulfat. Ved blanding med mangansulfat bør der maksimalt anvendes 2 kg/100 ltr vand, og der må IKKE blandes med Renol eller andre olier. Normalt blandes højest 2 midler. Tilberedning af sprøjtevæske: Fyld sprøjten halvt med rent vand og tilsæt den ønskede mængde Hussar OD. Den resterende vandmængde tilsættes. Penetreringsolien tilsættes til sidst. Sørg for god omrøring før og under sprøjtningen. Ved omgang med sprøjtemidler bør der altid anvendes egnede værnemidler, herunder handsker og beskyttelsesbriller.
Rengøring
Da nogle afgrøder er meget følsomme for selv små rester af minimidler som eks. Hussar OD skal sprøjten rengøres grundigt efter brug. Det anbefales at gennemskylle sprøjten med rent vand lige efter sprøjtningens afslutning for at undgå at sprøjtevæsken tørrer ind, og herefter rengøre sprøjten som normalt, med vand og rengøringsmiddel. Der anvendes et ammoniumsbaseret rengøringsmiddel f.eks. All Clear Extra.
Opbevaring
Tørt og frostfrit.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Amistar, Catch, Cleave, Cycocel 750, DFF, Lamdex, Metaxon, Pico 750 WG, Pixxaro EC, Primus, Primus XL, Proline EC 250, Sempra 500 SC, Serrate, Starane 333 HL, Starane XL, Zypar, Manganchelat 8% Mn, Mangansulfat 32, Yaravita Gramitrel
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Curbatur, Cycocel Extra, Flurostar XL, Folicur Xpert EC 240, Glacis, Input EC 460, LFS Clodinafop, LFS Prothioconazol, Medax Top, Mirador Forte EC, Mixin, Mustang forte, Orius Gold, Profound, Proline Xpert EC 240, Prosaro, Saracen Delta Max, Saracen M, Sempra SC, Tomahawk 200 EC, Topik EC
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Moddevo, Moddus Start
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Atlantis OD, Cossack OD, Cuadro NT, Harmony Plus 50 SX, Hussar Plus OD, Moddus M, Moxa, Nuance Max 75 WG, Othello, Primera Super, Ricorso, Savvy, Sonis, Terpal, Tridus 250, Trimmer 500 WG, Trimmer SG, YaraVita Bortrac
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Rug, Triticale, Vinterbyg, Vinterhvede Agerkål, agersennep, alm. pengeurt, fuglegræs, hanekro, hyrdetaske, lugtløs kamille, raps 0,025 l +
0,5 l Renol
Forår når ukrudtet er i vækst Småt ukrudt.
Rug, Triticale, Vinterhvede Agerkål, agersennep, alm. pengeurt, bleg pileurt, ferskenpileurt, fuglegræs, hanekro, hyrdetaske, kornvalmue, lugtløs kamille, raps 0,038 l +
0,5 l Renol
Forår når ukrudtet er i vækst Småt ukrudt.
Rug, Triticale, Vinterhvede Agerkål, agersennep, alm. pengeurt, bleg pileurt, burresnerre, ferskenpileurt, fuglegræs, hanekro, hvidmelet gåsefod, hyrdetaske, kornvalmue, lugtløs kamille, raps, snerlepileurt, vejpileurt 0,05 l +
0,5 l Renol
Forår når ukrudtet er i vækst Småt ukrudt. Ved anvendelse af lavere Hussar OD doseringer sikres burresnerre-effekten ved tilsætning af Gratil.
Rug, Triticale, Vinterhvede Agerkål, agersennep, alm. pengeurt, bleg pileurt, burresnerre, enårig rapgræs, ferskenpileurt, fuglegræs, hanekro, hvidmelet gåsefod, hyrdetaske, kornvalmue, lugtløs kamille, rajgræs, raps, rød tvetand, snerlepileurt, vejpileurt, vindaks 0,075-0,1 l +
0,5 l Renol
Forår når ukrudtet er i vækst Småt ukrudt. Effekten på enårig rapgræs kan forventes mellem 50 og 85% Bedst effekt på småt ukrudt. Dosering til rajgræs og vindaks tilpasses efter græsskemaet vist på etiketten.
Rug, Triticale, Vinterhvede Agerkål, agersennep, alm. pengeurt, fuglegræs, hanekro, hyrdetaske 0,038 l +
0,5 l Renol
Forår når ukrudtet er i vækst Større ukrudt.
Rug, Triticale, Vinterhvede Agerkål, agersennep, alm. pengeurt, fuglegræs, hanekro, hyrdetaske, lugtløs kamille, raps 0,05 l +
0,5 l Renol
Forår når ukrudtet er i vækst Større ukrudt.
Rug, Triticale, Vinterhvede Agerkål, agersennep, alm. pengeurt, bleg pileurt, ferskenpileurt, fuglegræs, hanekro, hyrdetaske, kornvalmue, lugtløs kamille, raps 0,063 l +
0,5 l Renol
Forår når ukrudtet er i vækst Større ukrudt.
Rug, Triticale, Vinterhvede Agerkål, agersennep, alm. pengeurt, bleg pileurt, burresnerre, ferskenpileurt, fuglegræs, hanekro, hvidmelet gåsefod, hyrdetaske, kornvalmue, lugtløs kamille, raps, snerlepileurt, vejpileurt 0,075 l +
0,5 l Renol
Forår når ukrudtet er i vækst Større ukrudt. Ved anvendelse af lavere Hussar OD doseringer sikres burresnerre-effekten ved tilsætning af Gratil/Eagle.
Rug, Triticale, Vinterhvede Agerkål, agersennep, alm. pengeurt, bleg pileurt, burresnerre, enårig rapgræs, ferskenpileurt, fuglegræs, hanekro, hvidmelet gåsefod, hyrdetaske, kornvalmue, lugtløs kamille, rajgræs, raps, rød tvetand, snerlepileurt, vejpileurt, vindaks 0,1 l +
0,5 l Renol
Forår når ukrudtet er i vækst Større ukrudt. Effekten på enårig rapgræs kan forventes mellem 50 og 85% Bedst effekt på småt ukrudt. Dosering til rajgræs og vindaks tilpasses efter græsskemaet vist på etiketten.
Vårbyg, Vårhvede Agerkål, agersennep, alm. pengeurt, fuglegræs, hanekro, hyrdetaske, lugtløs kamille, raps 0,025 l +
0,5 l Renol
Forår på nyfremspiret ukrudt  
Vårbyg, Vårhvede Agerkål, agersennep, alm. pengeurt, bleg pileurt, burresnerre, enårig rapgræs, ferskenpileurt, fuglegræs, hanekro, hvidmelet gåsefod, hyrdetaske, lugtløs kamille, rajgræs, raps, rød tvetand, snerlepileurt, vejpileurt, vindaks 0,035 l +
0,5 l Renol
Forår på nyfremspiret ukrudt Der kan forventes en kraftig hæmning af rajgræs og vindaks ved anvendelse af 0,035 l Hussar OD i vårsæd.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Da Hussar OD hurtigt nedbrydes i jorden, kan der året efter anvendelse dyrkes alle normale markafgrøder. Efter en tør sommer anbefales pløjning forud for vinterraps, medens en grundig harvning er tilstrækkeligt under normale forhold.
Afprøvningsforsøg
Landsforsøg
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Temperatur 8 ºC >8 ºC  
Timers tørvejr 4   6    
Nattefrostrisiko ingen risiko ingen risiko  
Generelle vækstbetingelser   gode  
Andet Ved meget kraftig dug, kan en sprøjtning forårsage afløb af dug/sprøjtevæske, og effekten kan i værste fald blive nedsat eller helt udeblive. Derfor bør der først sprøjtes, når duggen er ved at tørre ind.
Virkemåde
Iodosulfuron er et systemisk sulfonylureaherbicid, der primært optages gennem bladene og derfra transporteres til vækstpunkterne, hvor iodosulfuron virker ved at hæmme dannelsen af aminosyrerne, isoleucin og valin. Det betyder at celledelingen i vækstpunkterne stopper. Efter behandling stopper følsomme arters vækst i løbet af få dage. Efter 10-15 dage ses en gulfarvning af de yngste plantedele, og ukrudtet visner væk i løbet af de næste 2-4 uger. Græsukrudt kan dog godt stå i bunden af afgrøden i lang tid som små stærkt mørkegrønne planter. Hussar er tilsat en safener som sikrer at afgrøder ikke påvirkes af iodosulfuron.

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS07
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Beskyttelsesbriller
Overtræksbukser eller forklæde
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Overtræksbukser
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Generelt: Fjern straks alt forurenet tøj. Indånding: Bring personen i frisk luft. Kontakt læge. Hud: Forurenet hud vaskes straks med rigeligt vand og sæbe. Øjne: Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. Indtagelse: Skyl straks munden grundigt med vand. Fremkald ikke opkastning. Søg læge og vis dette sikkerhedsdatablad. Modgift: Ingen kendt. Symptomatisk behandling. Ved indtagelse: foretag udpumpning, anvend medicinsk kul og natriumsulfat. Lægeinfo: Medbring sikkerhedsdatabladet ved lægekontakt. I tilfælde af uheld kan læge kontakte Giftinformationscentralen på Bispebjerg Hospital, telefon 35 31 35 31. Ved behandling af dyr, der er blevet forgiftede, kan dyrlægen kontakte Landbohøjskolen, Lab. for Toksikologi, telefon 35 28 31 60.
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P280 Bær øjenbeskyttelse.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3082
RID_ADR
Kl. 9 III
IMDG
Kl. 9 III
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Hussar OD
Sikkerhedsdatablad
Hussar OD
Vejledning i Planteværn  2021
Side 320 til 322
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.