Middeldatabasen   17. juni 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

ND MCPA 750
Ukrudtsmiddel
Ukrudtsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!
Der vises kun begrænsede informationer, da firmaet ikke har ønsket at bidrage økonomisk til vedligeholdelse af detaljerede informationer for dette produkt i Middeldatabasen. Kontakt venligst firmaet direkte, hvis du har behov for yderligere information om produktet.

Almene oplysninger  
Registreringsindehaver
NEDAB ApS
Distributør
NEDAB ApS
Anvendes indenfor
Landbrug
Pris (senest opdateret)
Ingen oplysninger
Formulering
Flydende middel
Status
Udgået
Indhold af aktivstoffer
750  g/l  MCPA
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
(Andre frø) 2,67 l/ha  0,375 BI/l
(Græs og kløver) 2,70 l/ha  0,370 BI/l
(Kartofler) 2,00 l/ha  0,500 BI/l
(Vintersæd) 2,00 l/ha  0,500 BI/l
(Vårsæd) 2,00 l/ha  0,500 BI/l
(Ærter) 0,177 l/ha  5,64 BI/l

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Ingen

Godkendelse  Salg, anvendelse og opbevaring af midlet er forbudt i Danmark! Nedenstående oplysninger angiver den sidst gældende godkendelse og er alene medtaget for at fastholde midlets historie.
Registreringsnummer
242-29
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til bekæmpelse af de i brugsanvisningen anførte ukrudtsarte og ikke i højere doseringer: - i græs udlagt i korn ved behandling forår efter høst af dæksæden med 0,7 liter pr. ha. - i græsfrømarker om foråret efter høst af frøgræs eller høst af hvidkløver med 1,33 liter pr. ha - i enge og etablerede græsarealer om foråret med 1,33 liter pr. ha - visse ukrudtsarter i korn i strækningsvækst (BBCH st. 30-39) med 1,33 liter pr. ha. - korn til helsæd med 1,33 liter pr. ha. - nyfremspiret frøukrudt i ærter ved anvendelse af 0,178 liter pr. ha (133 g aktivstof pr. ha) i blanding med et andet herbicid.
Behandlingsfrist
Må kun anvendes 1 gang om året og ikke efter 1. august. Må i korn ikke anvendes senere end 8 uger før høst. Må i helsæd ikke anvendes senere end 5 uger før høst. Behandlede arealer må ikke afgræsses før mindst 2 uger efter behandling. Må i ærter ikke anvendes senere end 2 måneder før høst.
Forbehold
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.).
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 25. jul. 2006 31. okt. 2006 ND MCPA 750 afmeldelse tilbagekaldt
På forbudsliste 14. jun. 2011 31. dec. 2099 Anvendelsesforbud som følge af bestemmelserne i EU-forordning 1107/2009, ifølge Bekendtgørelse nr. 188 af 22/2-2012 er der opbevaringsforbud pr. 2/9-2012

Sikkerhed  
Fareklasse
Xn
Sundhedsskadelig
Sundhedsskadelig
 
N
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
Bifare
Ikke farlig
 
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
R22 Farlig ved indtagelse.
R36 Irriterer øjnene.
R51/53 Giftig for organismer der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidseffekter i vandmiljøet.
S2 Opbevares utilgængeligt for børn.
S13 Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
S23 Undgå indånding af aerosoltåger.
S26 Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.
S39 Brug beskyttelsesbriller/ansigtsskærm under arbejdet.

Transport  
UN-nr.
Ingen oplysninger
RID_ADR
ikke klassificeret
IMDG
ikke klassificeret
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Ingen oplysninger
Sikkerhedsdatablad
Ingen oplysninger
 


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.