Middeldatabasen   22. april. 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

LFS Fenoxaprop-P + Mefenpyr
Ukrudtsmiddel
Ukrudtsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!
Der vises kun begrænsede informationer, da firmaet ikke har ønsket at bidrage økonomisk til vedligeholdelse af detaljerede informationer for dette produkt i Middeldatabasen. Kontakt venligst firmaet direkte, hvis du har behov for yderligere information om produktet.

Almene oplysninger  
Registreringsindehaver
LFS Kemi
Distributør
LFS Kemi
Anvendes indenfor
Landbrug
Pris (senest opdateret)
Ingen oplysninger
Formulering
Olie i vand emulsion
Status
Endnu ikke markedsført
Indhold af aktivstoffer
69  g/l  fenoxaprop-P-ethyl
(~ 63,6  g/l  fenoxaprop-P
75  g/l  mefenpyr-diethyl
(~ 63,7  g/l  mefenpyr
Parallelprodukt, identisk med Primera Super
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
(Andre frø) 1,000 l/ha  1,00 BI/l
Vintersæd 1,000 l/ha  1,00 BI/l
Vårsæd 1,000 l/ha  1,00 BI/l

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 2,01 l/ha 0,498 B/l
Miljøadfærd 66,2 l/ha 0,0151 B/l
Miljøeffekt 152 l/ha 0,0066 B/l
I alt 1,92 l/ha 0,520 B/l
 
Pesticidafgift: 75 kr. pr. l

Godkendelse  
Registreringsnummer
318-92
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes én gang per vækstår til bekæmpelse af flyvehavre, vindaks og agerrævehale om foråret i vårbyg, vårbyg med udlæg af kløver, rødsvingel og engsvingel til frø, vårhvede, vinterhvede, vinterbyg, vinterrug og triticale samt bekæmpelse af flyvehavre på brakarealer, eller til bekæmpelse af vindaks og agerrævehale om efteråret i vinterhvede, vinterrug og triticale.
Behandlingsfrist
Må i korn ikke anvendes senere end i vækststadium BBCH 39.
Forbehold
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Må kun anvendes én gang per vækstår (1. august - 31. juli). Græs fra brakarealer må ikke bruges til foder. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 20. aug. 2007 15. aug. 2026 LFS Fenoxaprop-P + Mefenpyr
Godkendt 14. jul. 2014 15. aug. 2026 LFS Fenoxaprop-P + Mefenpyr, reg.nr. 318-92
Under revurdering 16. aug. 2026 31. dec. 2099 LFS Fenoxaprop-P + Mefenpyr, reg.nr. 318-92, under revurdering

Sikkerhed  
Fareklasse
Xn
Sundhedsskadelig
Sundhedsskadelig
 
N
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
Bifare
Ikke farlig
 
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
R43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.
R51/53 Giftig for organismer der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidseffekter i vandmiljøet.
R63 Mulighed for skade på barnet under graviditeten.
R66 Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.
S2 Opbevares utilgængeligt for børn.
S13 Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
S23 Undgå indånding af aerosoltåger.
S24 Undgå kontakt med huden.
S36 Brug særligt arbejdstøj.
S37 Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet.

Transport  
UN-nr.
3082
RID_ADR
Ingen oplysninger
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
LFS Fenoxaprop-P + Mefenpyr
Sikkerhedsdatablad
LFS Fenoxaprop-P + Mefenpyr
 


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.