Middeldatabasen   17. april. 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

LFS Aclonifen
Ukrudtsmiddel
Ukrudtsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!
Der vises kun begrænsede informationer, da firmaet ikke har ønsket at bidrage økonomisk til vedligeholdelse af detaljerede informationer for dette produkt i Middeldatabasen. Kontakt venligst firmaet direkte, hvis du har behov for yderligere information om produktet.

Almene oplysninger  
Registreringsindehaver
LFS Kemi
Distributør
LFS Kemi
Anvendes indenfor
Frilandsgartneri, Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
Ingen oplysninger
Formulering
Suspensionskoncentrat
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
600  g/l  aclonifen
Parallelprodukt, identisk med Fenix
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Grøntsager 2,50 l/ha  0,400 BI/l
Kartofler 2,50 l/ha  0,400 BI/l
(Vinterraps) 2,00 l/ha  0,500 BI/l
(Vintersæd) 0,833 l/ha  1,20 BI/l
Ærter 2,00 l/ha  0,500 BI/l

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 2,86 l/ha 0,350 B/l
Miljøadfærd 0,738 l/ha 1,36 B/l
Miljøeffekt 4,79 l/ha 0,209 B/l
I alt 0,523 l/ha 1,91 B/l
 
Pesticidafgift: 280 kr. pr. l

Godkendelse  
Registreringsnummer
318-87
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i gulerødder, løg, friske ærter med og uden bælg, kartofler og tørrede ærter og bønner.
Behandlingsfrist
Må i friske ærter med og uden bælg ikke anvendes senere end 70 dage før høst. Må i kartofler ikke anvendes senere end 40 dage før høst.
Forbehold
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand. Opbevares under lås og utilgængeligt for børn (P405 og P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
Afstand til §3-områder
Må i gulerødder og løg ved splitdosis på maks 1 + 0,75 + 0,75 L/ha ikke anvendes nærmere end 2 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter. Må i løg ved dosis 1,5 - 2 L/ha ikke anvendes nærmere end 10 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter. Må i tørrede ærter og friske ærter i vækststadie 11-30 ved dosis 0,5 - 1 L/ha ikke anvendes nærmere end 10 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter. Må i kartofler ved dosis 1 - 2 L/ha ikke anvendes nærmere end 10 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter. Må i bønner, tørrede og friske ærter og kartofler ved dosis 2 - 2,5 L/ha ikke anvendes nærmere end 15 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter. Må i gulerødder og friske ærter ved dosis 2 L/ha ikke anvendes nærmere end 15 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter (SPe3).
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 29. feb. 2016 31. okt. 2027 LFS Aclonifen, reg.nr. 318-87

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS08
Fare for kronisk sundhedsskade
Fare for kronisk sundhedsskade
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig
 
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H351 Mistænkt for at fremkalde kræft.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P308+P313 VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
P405+P102 Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3082
RID_ADR
9.11 (c)
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
LFS Aclonifen
Sikkerhedsdatablad
LFS Aclonifen
 


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.