Middeldatabasen   25. juli 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Logo
Ukrudtsmiddel
Ukrudtsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ingen
Pakningsstørrelse
375 g
Registreringsindehaver
Bayer A/S
Distributør
Bayer Environmental Science
Firmaets produktside
Logo
Anvendes indenfor
Industriel anvendelse, Landbrug, Skovbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
3,56 kr/g  (21. sep. 2023)
Formulering
Vanddispergerbart granulat
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
300  g/kg  foramsulfuron
10  g/kg  iodosulfuron-methyl-Na
(~ 9,32  g/kg  iodosulfuron)
300  g/kg  isoxadifen-ethyl
(~ 272  g/kg  isoxadifen)
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
(Majs) 150 g/ha  0,0067 BI/g

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 15.152 g/ha 0,0001 B/g
Miljøadfærd 31.027 g/ha 0,0000 B/g
Miljøeffekt 1.891 g/ha 0,0005 B/g
I alt 1.595 g/ha 0,0006 B/g
 
Pesticidafgift: 0,094 kr. pr. g

Godkendelse  
Registreringsnummer
18-484
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i normannsgran til juletræer, pyntegrønt-beplantninger, visse planteskolekulturer, i læhegn samt på udyrkede arealer.
Behandlingsfrist
Ingen.
Forbehold
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. For at beskytte grundvandet må dette produkt eller andre produkter, der indeholder foramsulfuron og/eller iodosulfuron kun anvendes én gang om året. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet (rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje. Må ikke tømmes i kloakafløb (S29) Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.).
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 30. jan. 2007 31. dec. 2024 Logo, reg.nr. 18-484, godkendelsesområde udvidet til at omfatte planteskolekulturer
Under revurdering 1. jan. 2025 31. dec. 2099 Logo, reg.nr. 18-484, under revurdering

Anvendelse  
Resistensrisiko
Gentagen anvendelse af samme middel eller midler med samme virkemekanisme kan resultere i dannelse af resistens. For at undgå dette, anbefales det med jævne mellemrum at anvende midler med anden virkemanisme, enten i form af en tankblanding, eller ved at skifte middel med jævne mellemrum. Sædskifte kan også inddrages i en strategi for at reducere risikoen for resistens.
Resistensklasse
B / 2
Virkning
Midlet har systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Ingen oplysninger
Rengøring
Ingen oplysninger
Opbevaring
Skal opbevares tørt og frostfrit.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ingen oplysninger
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Udyrkede arealer Enårig rapgræs, kvik, rajgræs, tokimbladet frøukrudt 150 g +
2 l LogoOil
Medio maj Logo udsprøjtes når ukrudtet er fremspiret, normalt i midten af maj måned.
Nordmannsgran til juletræer og pyntegrønt Enårig rapgræs, kvik, rajgræs, tokimbladet frøukrudt 150 g +
2 l LogoOil
Ca. 1. maj Logo udsprøjtes sidst i april til ca. 1. maj umiddelbart før knopbrydning, når ukrudtet er i god vækst. Logo må ikke anvendes efter knopbrydning.
Bjergfyr i planteskoler, Bøg i planteskoler, Eg i planteskoler, Liguster i planteskoler, Nobilis i planteskoler, Nordmannsgran i planteskoler, Rødel i planteskoler, Rødgran i planteskoler, Sargentsæble i planteskoler, Spiræa i planteskoler, Syren i planteskoler, Tuja i planteskoler Enårig rapgræs, kvik, rajgræs, tokimbladet frøukrudt 150 g +
2 l LogoOil
Medio april Logo udsprøjtes medio april umiddelbart før knopbrydning, når ukrudtet er i god vækst. Logo må ikke anvendes efter knopbrydning. Logo må i planteskoler kun anvendes i priklebede. I såede kulturer såsom bøg, eg og æble må anvendelsen af Logo tidligst finde sted året efter såning. Læs i øvrigt etiketten.
Ask i læhegn, Avnbøg i læhegn, Bjergfyr i læhegn, Blærespiræa i læhegn, Bøg i læhegn, Californisk gedeblad i læhegn, Dunet gedeblad i læhegn, Eg i læhegn, Fjeldribs i læhegn, Fuglekirsebær i læhegn, Grønel i læhegn, Hassel i læhegn, Hæg i læhegn, Liguster i læhegn, Lind i læhegn, Nobilis i læhegn, Nordmannsgran i læhegn, Rødel i læhegn, Rødgran i læhegn, Sargentsæble i læhegn, Spiræa i læhegn, Syren i læhegn, Tjørn i læhegn, Tuja i læhegn, Æbleplanter i læhegn, Østrigsk fyr i læhegn Enårig rapgræs, kvik, rajgræs, tokimbladet frøukrudt 150 g +
2 l LogoOil
Medio april Logo udsprøjtes medio april umiddelbart før knopbrydning, når ukrudtet er i god vækst. Logo må ikke anvendes efter knopbrydning. Læs i øvrigt etiketten.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Da Logo hurtigt nedbrydes i jorden, kan der året efter anvendelse dyrkes alle normale markafgrøder.
Afprøvningsforsøg
Landsforsøg
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Temperatur 8 ºC    
Timers tørvejr 2      
Nattefrostrisiko   ingen  
Generelle vækstbetingelser   gode  
Virkemåde
Logo® indeholder aktivstofferne foramsulfuron og iodosulfuron, der begge tilhører stofgruppen sulfonylurea. Optagelsen sker i altovervejende grad gennem ukrudtets blade, og efter optagelsen transporteres de aktive stoffer ind i plantens celler, hvor stoffet virker ved at hæmme dannelsen af isoleucin og valin. Efter optagelsen standser væksten i løbet af få dage. Efter 10 - 15 dage ses en gulfarvning af de yngste plantedele, og ukrudtet begynder at falde sammen, for derefter at visne bort i løbet af de næste 2 - 4 uger.

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS07
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Åndedrætsværn, halvmaske.
Filtertype A2P2
Forklæde
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Overtræksbukser
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Indånding Søg frisk luft, ved intensiv indånding samt ved vedvarende ubehag søges læge. Indtagelse Ved indtagelse skylles munden omhygge-ligt med vand, ved vedvarende ubehag søg læge. Fremkald ikke opkastning Kontakt med huden Ved kontakt med huden fjernes forurenet tøj, og huden vaskes med vand og sæbe Kontakt med øjnene Kommer stoffet i øjnene skylles straks grundigt med vand, og læge kontaktes. Fjern eventuelle kontaktlinser under skylning.
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P261 Undgå indånding af spray.
P280 Bær beskyttelseshandsker.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
P333+P313 Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp.
P363 Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3077
RID_ADR
9, III
IMDG
9, III
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Logo
Sikkerhedsdatablad
Logo
Vejledning i Planteværn  2024
Side 277 til 279
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.