Middeldatabasen   24. juli 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Spotlight Plus
Ukrudtsmiddel
Ukrudtsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!
Der vises kun begrænsede informationer, da firmaet ikke har ønsket at bidrage økonomisk til vedligeholdelse af detaljerede informationer for dette produkt i Middeldatabasen. Kontakt venligst firmaet direkte, hvis du har behov for yderligere information om produktet.

Almene oplysninger  
Registreringsindehaver
Nordisk Alkali
Distributør
Nordisk Alkali
Anvendes indenfor
Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
Ingen oplysninger
Formulering
Flydende middel
Status
Udgået
Indhold af aktivstoffer
60  g/l  carfentrazon-ethyl
(~ 55,9  g/l  carfentrazon
Behandlingsindeks:  (midlertidigt)
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
(Kartofler) 1,000 l/ha  1,00 BI/l

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 10,1 l/ha 0,0990 B/l
Miljøadfærd 7,32 l/ha 0,137 B/l
Miljøeffekt 68,6 l/ha 0,0146 B/l
I alt 4,00 l/ha 0,250 B/l
 
Pesticidafgift: 30 kr. pr. l

Godkendelse  Salg, anvendelse og opbevaring af midlet er forbudt i Danmark! Nedenstående oplysninger angiver den sidst gældende godkendelse og er alene medtaget for at fastholde midlets historie.
Registreringsnummer
604-18
Miljøstyrelsens godkendelse
Dispensation fra 1/7 indtil 30/9-2016: Må kun anvendes til nedvisning af kartofler beregnet til læggekartofler.
Behandlingsfrist
Ingen.
Forbehold
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.).
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
På forbudsliste 1. jan. 2009 30. jun. 2009 Anvendelses- og opbevaringsforbud efter udløb af dispensation til anvendelse af Spotlight Plus i læggekartofler
På forbudsliste 1. okt. 2009 24. mar. 2010 Spotlight Plus - anvendelses- og opbevaringsforbud efter udløb af dispensation til anvendelse i læggekartofler
På forbudsliste 1. okt. 2010 30. jun. 2011 Spotlight Plus - anvendelses- og opbevaringsforbud efter udløb af dispensation til anvendelse i læggekartofler
På forbudsliste 1. okt. 2011 30. jun. 2012 Spotlight Plus - anvendelses- og opbevaringsforbud efter udløb af dispensation til anvendelse i læggekartofler
På forbudsliste 1. okt. 2012 30. jun. 2013 Spotlight Plus - anvendelses- og opbevaringsforbud efter udløb af dispensation til anvendelse i læggekartofler
På forbudsliste 21. okt. 2013 30. jun. 2014 Spotlight Plus - anvendelses- og opbevaringsforbud efter udløb af dispensation til anvendelse i læggekartofler
På forbudsliste 29. okt. 2014 30. jun. 2015 Spotlight Plus - anvendelses- og opbevaringsforbud efter udløb af dispensation til anvendelse i læggekartofler
På forbudsliste 29. okt. 2015 30. jun. 2016 Spotlight Plus - anvendelses- og opbevaringsforbud efter udløb af dispensation til anvendelse i læggekartofler
På forbudsliste 1. okt. 2016 31. dec. 2099 Spotlight Plus - anvendelses- og opbevaringsforbud efter udløb af dispensation til anvendelse i læggekartofler

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS07
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig
 
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P261 Undgå indånding af spray.
P280 Bær beskyttelseshandsker.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
P333+P313 Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp.
P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3082
RID_ADR
Klasse 9,III
IMDG
Klasse 9,III
IATA
Klasse 9,III

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Spotlight Plus
Sikkerhedsdatablad
Spotlight Plus
 


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.