Middeldatabasen   5. april. 2020   SEGES
Produktoplysningerhjælp

Topik
Ukrudtsmiddel
Ukrudtsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ingen
Pakningsstørrelse
1 l
Registreringsindehaver
Syngenta Nordics A/S
Distributør
Adama Northern Europe B.V.
Firmaets produktside
Topik
Anvendes indenfor
Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
785,00 kr/l  (3. sep. 2019)
Formulering
Emulsionskoncentrat
Status
Udgået
Indhold af aktivstoffer
100  g/l  clodinafop-propargyl
(~ 89,1  g/l  clodinafop)
25  g/l  cloquintocet-mexyl
(~ 17,7  g/l  cloquintocet)
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
(Andre frø) 0,300 l/ha  3,33 BI/l
(Vintersæd) 0,400 l/ha  2,50 BI/l
(Vårsæd) 0,400 l/ha  2,50 BI/l

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 3,66 l/ha 0,273 B/l
Miljøadfærd 55,2 l/ha 0,0181 B/l
Miljøeffekt 68,5 l/ha 0,0146 B/l
I alt 3,27 l/ha 0,306 B/l
 
Pesticidafgift: 38 kr. pr. l

Godkendelse  Salg, anvendelse og opbevaring af midlet er forbudt i Danmark! Nedenstående oplysninger angiver den sidst gældende godkendelse og er alene medtaget for at fastholde midlets historie.
Registreringsnummer
1-197
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vår- og vinterhvede, triticale og rug.
Behandlingsfrist
Må ikke anvendes senere end 90 dage før høst.
Forbehold
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Må kun anvendes én gang om året. Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/ Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 15. feb. 2011 27. sep. 2018 Topik, reg.nr. 1-197
På forbudsliste 28. mar. 2020 31. dec. 2099 Topik, reg.nr. 1-197, Anvendelses- og besiddelsesforbud som følge af bestemmelserne i EU-forordning 1107/2009, der giver maksimalt 18 måneder til afvikling af restlagre efter udløb af godkendelse

Anvendelse  
Resistensrisiko
Sprøjtning med dårlig effekt, ensidig sædskifte og anvendelse af reduceret jordbehandling øger risikoen for, at der opstår mindre følsomme græsser. Overfor Agerrævehale er der specielt i udlandet men også i Danmark fundet nedsat følsomhed overfor Topik og andre ukrudtsmidler i samme kemiske gruppe og fra andre kemiske grupper. Undgå derofr gentagen anvendelse af midler med samme virkemekanisme, men skift mellem midler fra forskellige virkningsgrupper.
Resistensklasse
A
Virkning
Midlet har systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Fyld sprøjtetanken halvt med vand, tilsæt den beregnede mængde Topik. Tilsæt olie samt resten af vandet under omrøring. Efter 5-10 minutters omrøring er sprøjtevæsken klar til brug. Sprøjtevæsken bør udsprøjtes få timer efter opblanding.
Rengøring
Rengør sprøjten grundigt udvendigt og indvendigt umiddelbart efter brug. HUSK, at skyllevandet ikke må komme i kontakt med brønde, dræn eller kloakker. Findes der ikke en egnet vaskeplads med fast underlag, opsamling og afledning (til gyllebeholder) rengøres sprøjten bedst i marken. TANKSPULEDYSE MONTERET Husk at tømme sprøjten helt mellem hver skylning/vask, aktivér alle haner/ventiler, hæv trykket så meget, at overtryksventilen fra det selvrensende filter udløses. 1) Sprøjten tømmes helt for sprøjtevæske i marken. 2) Straks efter sprøjtning skylles sprøjten grundigt med rent vand - både indvendigt og udvendigt. Tøm tanken ved at sprøjte skyllevandet ud gennem bom/dyser. Skyllevandet kan sprøjtes ud over den afgrøde, der lige er behandlet. 3) Fyld tanken med 10-15% af tankkapaciteten (100-150 l / 1000 l tank), tilsæt 0,5 l All Clear Extra pr. 100 l vand. Sprøjt lidt af vaskevandet ud gennem bom/dyser, så disse sættes i blød. Lad omrøringen og tankspuledyse køre i mindst 15 minutter, inden indholdet tømmes ud gennem bom/dyser. Vaskevandet kan sprøjtes ud over den afgrøde, der lige er behandlet. HUSK: Det er altid bedre at skylle flere gange med en mindre mængde skyllevand, end få gange med en større mængde skyllevand. 4) Dyser og sier afmonteres og renses med samme vaskeblanding. 5) Skyl tanken grundigt i 5 min. med rent vand. Skyllevandet sprøjtes ud gennem bom/dyser. Ved brug af tankspuledyse og rentvandstank klares punkt 2) også ude i marken. Hvis man har tilstrækkeligt rent vand, kan punkt 3) også startes i marken og omrøringen fortsættes, mens man kører hjem. INGEN TANKSPULEDYSE MONTERET I stedet for at anvende 10 - 15% af tankkapaciteten under punkt 3) (vaskningen), skal tanken fyldes helt.
Opbevaring
Frostfrit.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
CCC 750, Cuadro 25 EC, Cycocel 750, Medax Max, Medax Top, Mirador 250 SC, Moddus M, Moddus Start, Pixxaro EC, Rubric, Trece 750, Trimaxx, YaraVita Coptrac 500, Yaravita Gramitrel, YaraVita Magtrac, YaraVita Zintrac
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Accurate 20 WG, Accurate Max, Ally 20 SX, Boxer, DFF, Express 50 SX, Harmony 50 SX, Hussar OD, Hussar Plus OD, Nuance Max 75 WG, Nuance WG, Starane 333 HL, Trimaxx M, Manganchelat 8% Mn
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
ATR Floclopy, Broadway, Catch, Cleave, Lancelot, Mustang forte, Othello, Primus (Dow AgroSciences Danmark A/S), Primus 250 WG, Primus XL, Rexade 440, Saracen, Saracen Delta, Saracen Delta Max, Saracen M, Starane XL, Tomahawk 200 EC, Tombo, Zypar, Mangansulfat 32
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Rug, Triticale, Vinterhvede Agerrævehale, alm. rajgræs, alm. rapgræs, flyvehavre, ital. rajgræs, vindaks 0,2 l +
0,5 l Olie
Efterår på afgrødens stadium 11-13 Bedste behandlingstidspunkt for vindaks, alm. rajgræs og italiensk rajgræs er om efteråret i ukrudtets 1-3 bladsstadium (BBCH 11-13).
Rug, Triticale, Vinterhvede, Vårhvede Agerrævehale, alm. rajgræs, alm. rapgræs, flyvehavre, ital. rajgræs, vindaks 0,3-0,4 l +
0,5 l Olie
Afgrødens stadium 13-39 Bedste behandlingstidspunkt for flyvehavre, alm. rapgræs, agerrævehale er om foråret fra ukrudtets 3 bladsstadium til slutningen af buskningsperioden. Der kan dog opnås god effekt helt frem til fanebladet er fuld synlig (BBCH 39).

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Behandling med Topik indebærer ingen begrænsning i valg af efterfølgende afgrøde, det være sig ved et normalt sædskifte eller hvis afgrøden er udvintret.
Afprøvningsforsøg
Landsforsøg
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Timers tørvejr ½-1   1-2    
Generelle vækstbetingelser   gode  
Andet Bladmiddel - effekt fremmes når bladene dækkes af sprøjtevæsken.
Virkemåde
Topik er et selektivt ukrudtsmiddel til bekæmpelse af græsukrudt i vår- og vinterhvede, triticale og rug. Topik indeholder aktivstoffet clodinafop-propargyl samt en såkaldt "safener", der er med til at sikre, at der ikke sker nogen skade på afgrøden. Aktivstoffet i Topik optages gennem græsukrudtets blade og en tilsætning af "Super" olie (33-E olie) er med til at sikre en bedre bladoptagelse - og dermed en bedre virkning. Derfor bør man ved behandling med Topik tilsætte f.eks 0,5 liter pr. ha. Topik er systemisk, og virkningshastigheden afhænger af de aktuelle vejrforhold. Generelt kan siges, at græsukrudtet stopper deres vækst efter 2-3 dage. Total nedvisning iagttages efter 2-4 uger.

Effektoversigt:
Problem Dosis Effekt1) Kilde Bemærkninger
Agerrævehale 0,4 l/ha Variation 90-100% effekt
Alm. rajgræs 0,4 l/ha Efterårsbekæmpelse, variation 80-98% effekt
Alm. rajgræs 0,4 l/ha Forårsbekæmpelse, variation 70-95% effekt
Engrapgræs 0,4 l/ha Syngenta, Frankfurt. Tyske forsøg. Udsået i renbestand, behandlet efterår.
Engsvingel 0,4 l/ha Syngenta, Frankfurt. Tyske forsøg. Udsået i renbestand, behandlet efterår.
Flyvehavre 0,4 l/ha Variation 90-100% effekt
Ital. rajgræs 0,4 l/ha Variation 85-100% effekt
Rødsvingel 0,4 l/ha Syngenta, Frankfurt. Tyske forsøg. Udsået i renbestand, behandlet efterår.
Timothe 0,4 l/ha Syngenta, Frankfurt. Tyske forsøg. Udsået i renbestand, behandlet efterår.
Vindaks 0,4 l/ha Efterårsbekæmpelse, variation 80-100% effekt
Vindaks 0,4 l/ha Forårsbekæmpelse, variation 70-95% effekt
1)  ()  Utilstrækkelig effekt eller effekt ikke belyst , ()  Under 50% effekt , ()  50-70% effekt , ()  71-85% effekt , ()  86-95% effekt , ()  Over 95% effekt

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS07
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
 
GHS08
Fare for kronisk sundhedsskade
Fare for kronisk sundhedsskade
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: FARE
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding Udbringning
•  Åndedrætsværn, halvmaske. Filtertype A2P2
•  Overtræksbukser eller forklæde
•  Beskyttelsesbriller
•  Handsker og støvler
•  Overtræksbukser
•  Handsker og støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Generelt: Bring den forulykkede bort fra området til et vel ventileret rum eller i frisk luft, men beskyttet mod afkøling. Ved mistanke om forgiftning: Tilkald straks læge. Kontakt med øjnene: Skyl straks med øjenskyller eller rent vand i mindst 15 minutter med adskilte øjenlåg. Søg straks lægehjælp. Berøring med huden: Fjern straks forurenet tøj, og vask umiddelbart herefter huden med rigeligt vand efterfulgt af sæbe og vand. Dette er vigtigt for at minimere kontakten med huden. Forurenet tøj skal vaskes, før det må anvendes igen. Inhalation: Afbryd arbejdet, bring personen ud i frisk luft og hold vedkommende i varm og i hvile. Indtagelse: Skyl munden med vand, hvis personen er ved bevidsthed. Bemærk: Giv aldrig en bevidstløs person noget gennem munden. Fremkald ikke opkastning. Yderligere lægebehandling: Giv patienten medicinsk aktivt kul i store mængder vand. Efterfølgende symptomatisk behandling og støttende pleje. Modgift: Der kendes ikke nogen specifik modgift. Ved forgiftningstilfælde: Den behandlende læge kan indhente yderligere oplysninger ved henvendelse til Giftinformationen på Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital, tlf. 35 31 60 60.
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P261 Undgå indånding af spray.
P280 Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
P301+P310+P331 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. Fremkald IKKE opkastning
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P333+P313 Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp.
P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
P405+P102 Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3082
RID_ADR
Klasse 9, punkt 11 PG III
IMDG
Klasse 9, pakkegruppe III
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Topik
Sikkerhedsdatablad
Topik
Vejledning i Planteværn  2019
Side 187
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES.