Middeldatabasen   29. maj 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Fighter 480
Ukrudtsmiddel
Ukrudtsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ingen
Pakningsstørrelse
5 l
Registreringsindehaver
BASF A/S
Distributør
BASF A/S
Firmaets produktside
Fighter 480
Anvendes indenfor
Frilandsgartneri, Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
250,00 kr/l  (20. sep. 2023)
Formulering
Vandopløseligt koncentrat
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
480  g/l  bentazon
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Andre frø 3,00 l/ha  0,333 BI/l
Græs og kløver 2,00 l/ha  0,500 BI/l
Majs 1,04 l/ha  0,960 BI/l
(Vintersæd) 1,50 l/ha  0,667 BI/l
Vårsæd 1,50 l/ha  0,667 BI/l
Ærter 1,00 l/ha  1,00 BI/l

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 1,75 l/ha 0,573 B/l
Miljøadfærd 3,49 l/ha 0,287 B/l
Miljøeffekt 9,78 l/ha 0,102 B/l
I alt 1,04 l/ha 0,962 B/l
 
Pesticidafgift: 145 kr. pr. l

Godkendelse  
Registreringsnummer
19-179
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vårsæd med udlæg, ærter, hestebønner, majs, kløver til frø, frøgræs samt græs- og kløvergræsmarker til slæt og/eller afgræsning.
Behandlingsfrist
Må i friske og tørrede ærter og hestebønner med og uden bælg ikke anvendes senere end BBCH 12. Må i foder- og sukkermajs ikke anvendes senere end BBCH 19. Må i vårhvede, vårbyg og vårhavre med undersået kløver eller kløvergræs ikke anvendes senere end BBCH 14. Må i græs til fodring ikke anvendes senere end BBCH 30-32.
Forbehold
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. For at beskytte grundvandet må dette produkt eller andre produkter der indeholder bentazon, kun anvendes 1 gang om året forår- sommer i de i brugsanvisningen anførte samlede maksimale doseringer for aktivstoffet. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand. Opbevares under lås og utilgængeligt for børn (P405+P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Midlet må kun opbevares i originalemballagen.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).
Afstand til §3-områder
Ingen afstandskrav.
Afstand til veje, beboelse mv.
Må ikke anvendes nærmere end 1 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende.
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 12. okt. 2023 31. maj 2026 Fighter 480 (BAS 351 32 H), reg.nr. 19-179
Mindre anvendelse / Off-label godk. 12. okt. 2023 31. dec. 2099 Godkendelse af Fighter 480 (19-179) til mindre anvendelse til ukrudtsbekæmpelse i lupin (NB! Gælder kun Fighter 480 med etiketversion før 9/10-2023)
Mindre anvendelse / Off-label godk. 12. okt. 2023 31. dec. 2099 Godkendelse af Fighter 480 (19-179) til mindre anvendelse til ukrudtsbekæmpelse i hestebønner (NB! Gælder kun Fighter 480 med etiketversion før 9/10-2023)
Mindre anvendelse / Off-label godk. 12. okt. 2023 31. dec. 2099 Godkendelse af Fighter 480 (19-179) til mindre anvendelse mod bredbladet ukrudt i vårsalat til frøproduktion (NB! Gælder kun Fighter 480 med etiketversion før 9/10-2023)
Mindre anvendelse / Off-label godk. 12. okt. 2023 31. dec. 2099 Off-label godkendelse af Fighter 480 (19-179) til bekæmpelse af ukrudt i lucerne udlagt i renbestand om foråret (NB! Gælder kun Fighter 480 med etiketversion før 9/10-2023)
Mindre anvendelse / Off-label godk. 12. okt. 2023 31. dec. 2099 Off-label godkendelse af Fighter 480 (19-179) mod ukrudt i humlesneglebælg til frø (NB! Gælder kun Fighter 480 med etiketversion før 9/10-2023)
Mindre anvendelse / Off-label godk. 12. okt. 2023 31. dec. 2099 Off-label godkendelse af Fighter 480 (19-179) til bekæmpelse af ukrudt i græs og kløvergræs uden dæksæd (NB! Gælder kun Fighter 480 med etiketversion før 9/10-2023)

Anvendelse  
Resistensrisiko
For mange sprøjtemidler mod ukrudt er der risiko for udvikling af modstandsdygtige (resistente) populationer af ukrudtsarter. Bentazon tilhører gruppen af benzothiadiazinoner, der fungerer ved at hæmme fotosyntesen (HRAC gruppe 6), som vurderes at have lav risiko for udvikling af resistens. I Danmark er der ikke konstateret vigende effekter overfor bentazon. For generelt at mindske risikoen for udvikling af resistens anbefales det at blande med eller skifte mellem midler med andre virkemekanismer, som har god effekt over for de aktuelle arter.
Resistensklasse
C3 / 6
Virkning
Midlet har kontaktvirkning
Afstand mellem behandlinger
Der bør gå 1 uge, inden der behandles med andre plantebeskyttelsesmidler.
Opblandingsanvisninger
Tanken fyldes halvt med rent vand. Midlet tilsættes under omrøring, og der fyldes op med vand. Der bør være konstant omrøring under tilberedning og sprøjtning. Sprøjtevæsken skal udsprøjtes samme dag, den er tilberedt.
Rengøring
Efter endt sprøjtearbejde skal sprøjten og traktor rengøres enten i marken eller på vaskepladsen. En uvasket sprøjte skal placeres i den behandlede mark, på vaskepladsen eller under tag. Sprøjten skal være monteret med spuledyser til indvendig rengøring af tanken og med separat vandtank med tilstrækkelig kapacitet, således at restsprøjtevæske kan fortyndes, og der kan foretages en grundig rengøring i marken. Restsprøjtevæske skal fortyndes mindst 50 gange med vand og udsprøjtes i den behandlede mark under kørsel (uden at den maksimalt tilladte dosering for det pågældende middel herved overskrides). Rengøring i øvrigt foretages med egnede rengøringsmidler (se evt. etiketten på det sidst anvendte middel for specifikke anvisninger) samtidig med at filtre, slanger og dyser kontrolleres for urenheder og eventuelle belægninger. Vaskevandet opsamles i egnede beholdere og udbringes iht. gældende regler. I øvrigt henvises til Miljøministeriets vejledning om påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1401 af 26. november 2018.
Opbevaring
I uåbnet, ubeskadiget original-emballage, ned til -8 gr. C.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
ATR Mesotrion 100 SC, Border 100 SC, Callisto, Catch, Focus Ultra, Lamdex, LFS Aclonifen, Lumica, MaisTer, Nexide CS, Optimus Max, Stomp CS, Tocalis, Trimaxx M, YaraVita Bortrac, YaraVita Brassitrel Pro, YaraVita Coptrac 500, Yaravita Gramitrel, YaraVita Magtrac, YaraVita Mantrac Pro, YaraVita Zintrac
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Agil 100 EC, Boxer, Evolya, Fenix, LFS Mesotrion, Meristo, Moddus M, Starship Max, Stemper, Tomahawk 200 EC, U46 M, BioBor 150, Bor MEA 150, BorSupport 150F, Hu-Man 15, Manganchelat 8% Mn, Mangansulfat 32, NoroTec Bor, Solubor DF
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Temsa SC
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
LFS Cycloxydim, Primera Super, YaraVita KombiPhos, YaraVita Zeatrel
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Hestebønner Tokimbladet ukrudt 1 lAfgrødens stadium 10-12 Gælder friske hestebønner eller hestebønner til modenhed. Max 1 behandling.
Friske ærter (med og uden bælg) Tokimbladet ukrudt 1 lAfgrødens stadium 10-12 Enkeltbehandling. Max 1 behandling.
Friske ærter (med og uden bælg) Tokimbladet ukrudt 0,4 lAfgrødens stadium 10-12 Splitbehandling. Max 2 behandlinger med de angivne doser.
0,5 l2. sprøjtning 7-14 dage senere
Ærter til modenhed Tokimbladet ukrudt 1 lAfgrødens stadium 10-12 Enkeltbehandling. Max 1 behandling.
Ærter til modenhed Tokimbladet ukrudt 0,4 lAfgrødens stadium 10-12 Splitbehandling. Max 2 behandlinger med de angivne doser.
0,5 l2. sprøjtning 7-14 dage senere
Fodermajs, Sukkermajs Tokimbladet ukrudt 1 lAfgrødens stadium 12-19 Enkeltbehandling. Max 1 behandling.
Fodermajs, Sukkermajs Tokimbladet ukrudt 0,4 lAfgrødens stadium 10-12 Splitbehandling. Max 2 behandlinger med de angivne doser.
0,5 l2. sprøjtning 7-14 dage senere
Vårbyg med udlæg af græs, Vårbyg med udlæg af kløver, Vårbyg med udlæg af kløvergræs, Vårhavre med udlæg af græs, Vårhavre med udlæg af kløver, Vårhavre med udlæg af kløvergræs, Vårhvede med udlæg af græs, Vårhvede med udlæg af kløver, Vårhvede med udlæg af kløvergræs Tokimbladet ukrudt 1,21 lAfgrødens stadium 12-14 Max 1 behandling.
Kløver til frø Tokimbladet ukrudt 1,5 lAfgrødens stadium 19-31 Forårsanvendelse i høstsåret. Max 1 behandling.
Frøgræs, Græs til afgræsning eller slæt (ensilage) Tokimbladet ukrudt 2 lAfgrødens stadium 30-32 Forårsanvendelse i høstsåret. Max 1 behandling.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger.
Virkning på efterfølgende afgrøde
Bentazon nedbrydes i jorden i løbet af ca. 4 uger. Skal der sås tokimbladede afgrøder inden for 4 uger, skal der krydsharves eller dybpløjes.
Afprøvningsforsøg
Landsforsøg
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Temperatur 12 ºC 20 ºC 25 ºC
Luftfugtighed 60 % 70-90 %  
Timers tørvejr 2-3   6    
Lysintensitet   høj (skyfrit)  
Generelle vækstbetingelser   gode  
Virkemåde
Bentazon er et bladmiddel der blokerer fotosyntesen i følsomme ukrudtsarter. Bentazon er et kontaktmiddel, der ikke transporteres rundt i planten. Midlet virker bedst på ukrudtets kimbladsstadie, ved temperaturer over 12°C, samt ved høj lysintensitet. Virkningen ses relativt hurtigt som en gul- eller brunfarvning med efterfølgende nedvisning af ukrudtet. Kornafgrøder tåler bentazon, fordi der sker en inaktivering i afgrøden, mens selektiviteten hos ærter delvis skyldes, at der afsættes mindre sprøjtemiddel på ærter end på ukrudt, fordi ærter er vanskeligere at befugte.

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS07
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
 
GHS08
Fare for kronisk sundhedsskade
Fare for kronisk sundhedsskade
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Åndedrætsværn, helmaske.
Filtertype A2P3
Beskyttelsesdragt uden hætte
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Åndedrætsværn, halvmaske.
Filtertype A2P2
Beskyttelsesdragt med hætte
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen specifikke forgiftningssymptomer.
Førstehjælp
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101). Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse (P362+P364). VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp (P308+P313). VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand (P302+P352). Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp (P333+P313). VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning (P305+P351+P338). Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp (P337+P313). Nødstilfælde: Giftlinjen tlf.: 82121212 (24 timers service), Internationale BASF vagt.: +49 180 2273-112.
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H302 Farlig ved indtagelse.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H361d Mistænkt for at skade det ufødte barn.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P261 Undgå indånding af spray.
P264 Vask hænder og ansigt grundigt efter brug.
P270 Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/ansigtsbeskyttelse.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P308+P313 VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
P333+P313 Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp.
P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
P405+P102 Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
Ingen oplysninger
RID_ADR
ikke klassificeret
IMDG
ikke klassificeret
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Fighter 480
Sikkerhedsdatablad
Fighter 480
Vejledning i Planteværn  2024
Side 173 til 174
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.