Middeldatabasen   31. maj 2023   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Fighter 480
Ukrudtsmiddel
Ukrudtsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ingen
Pakningsstørrelse
5 l
Registreringsindehaver
BASF A/S
Distributør
BASF A/S
Firmaets produktside
Fighter 480
Anvendes indenfor
Frilandsgartneri, Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
210,00 kr/l  (28. sep. 2021)
Formulering
Vandopløseligt koncentrat
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
480  g/l  bentazon
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Andre frø 3,00 l/ha  0,333 BI/l
Græs og kløver 2,00 l/ha  0,500 BI/l
Majs 1,04 l/ha  0,960 BI/l
(Vintersæd) 1,50 l/ha  0,667 BI/l
Vårsæd 1,50 l/ha  0,667 BI/l
Ærter 1,00 l/ha  1,00 BI/l

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 10,1 l/ha 0,0990 B/l
Miljøadfærd 8,11 l/ha 0,123 B/l
Miljøeffekt 21,0 l/ha 0,0475 B/l
I alt 3,71 l/ha 0,270 B/l
 
Pesticidafgift: 48 kr. pr. l

Godkendelse  
Registreringsnummer
19-179
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vårsæd med udlæg, ærter, kløver til frø, majs, frøgræs samt græs- og kløvergræsmarker til slæt og/eller afgræsning
Behandlingsfrist
Må i korn ikke anvendes senere end 10 uger før høst. Må i ærter med og uden bælg og helsæd ikke anvendes senere end 7 uger før høst. Må i tørrede ærter og foder ærter ikke anvendes senere end 9 uger før høst. Må i kløver til frø ikke anvendes senere end 6 uger før høst. Må i græs- og kløvergræsmarker til slet/afgræsning ikke anvendes senere end 2 uger før slet/afgræsning. Må i majs ikke anvendes senere end 2 uger før høst.
Forbehold
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. For at beskytte grundvandet må dette produkt eller andre produkter, der indeholder bentazon, kun anvendes 1 gang om året forår-sommer i de i brugsanvisningen anførte samlede maksimale doseringer for aktivstoffet. I kløver til frø må der maksimalt anvendes 1,5 L produkt/ha. I etablerede græsmarker kan anvendelse ske indtil 1. september. Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand. Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (søer og vandløb mm.).
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Mindre anvendelse / Off-label godk. 17. apr. 2007 30. jun. 2023 Off-label godkendelse af Fighter 480 (19-179) til bekæmpelse af ukrudt i græs og kløvergræs uden dæksæd
Mindre anvendelse / Off-label godk. 17. apr. 2007 30. jun. 2023 Off-label godkendelse af Fighter 480 (19-179) til ukrudtsbekæmpelse i lupin til frøavl
Mindre anvendelse / Off-label godk. 17. apr. 2007 30. jun. 2023 Off-label godkendelse af Fighter 480 (19-179) til ukrudtsbekæmpelse i hestebønne til frøavl
Mindre anvendelse / Off-label godk. 29. maj 2008 30. jun. 2023 Off-label godkendelse af Fighter 480 (19-179) mod ukrudt i humlesneglebælg til frø
Mindre anvendelse / Off-label godk. 24. maj 2011 30. jun. 2023 Off-label godkendelse af Fighter 480 (19-179) til bekæmpelse af ukrudt i lucerne udlagt i renbestand om foråret
Mindre anvendelse / Off-label godk. 10. nov. 2011 30. jun. 2023 Godkendelse af Fighter 480 (19-179) til mindre anvendelse mod bredbladet ukrudt i vårsalat til frøproduktion
Mindre anvendelse / Off-label godk. 18. dec. 2013 30. jun. 2023 Godkendelse af Fighter 480 (19-179) til mindre anvendelse til ukrudtsbekæmpelse i hestebønner
Mindre anvendelse / Off-label godk. 18. dec. 2013 30. jun. 2023 Godkendelse af Fighter 480 (19-179) til mindre anvendelse til ukrudtsbekæmpelse i lupin
Godkendt 26. nov. 2015 30. jun. 2023 Fighter 480, reg.nr. 19-179
Under revurdering 1. jul. 2023 31. dec. 2099 Fighter 480, reg.nr. 19-179, under revurdering
Mindre anvendelse / Off-label godk. 1. jul. 2023 31. dec. 2099 Godkendelse af Fighter 480 (19-179) til mindre anvendelse til ukrudtsbekæmpelse i lupin forlænget mens Fighter 480 er under revurdering
Mindre anvendelse / Off-label godk. 1. jul. 2023 31. dec. 2099 Godkendelse af Fighter 480 (19-179) til mindre anvendelse til ukrudtsbekæmpelse i hestebønner forlænget mens Fighter 480 er under revurdering
Mindre anvendelse / Off-label godk. 1. jul. 2023 31. dec. 2099 Godkendelse af Fighter 480 (19-179) til mindre anvendelse mod bredbladet ukrudt i vårsalat til frøproduktion forlænget mens Fighter 480 er under revurdering
Mindre anvendelse / Off-label godk. 1. jul. 2023 31. dec. 2099 Off-label godkendelse af Fighter 480 (19-179) til bekæmpelse af ukrudt i lucerne udlagt i renbestand om foråret forlænget mens Fighter 480 er under revurdering
Mindre anvendelse / Off-label godk. 1. jul. 2023 31. dec. 2099 Off-label godkendelse af Fighter 480 (19-179) mod ukrudt i humlesneglebælg til frø forlænget mens Fighter 480 er under revurdering
Mindre anvendelse / Off-label godk. 1. jul. 2023 31. dec. 2099 Off-label godkendelse af Fighter 480 (19-179) til bekæmpelse af ukrudt i græs og kløvergræs uden dæksæd forlænget mens Fighter 480 er under revurdering

Anvendelse  
Resistensrisiko
Ingen oplysninger.
Resistensklasse
C3 / 6
Virkning
Midlet har kontaktvirkning
Afstand mellem behandlinger
Der bør gå 1 uge, inden der behandles med andre plantebeskyttelsesmidler.
Opblandingsanvisninger
Tanken fyldes halvt med rent vand. Midlet tilsættes under omrøring, og der fyldes op med vand. Der bør være konstant omrøring under tilberedning og sprøjtning. Sprøjtevæsken skal udsprøjtes samme dag, den er tilberedt.
Rengøring
Ingen oplysninger
Opbevaring
I uåbnet, ubeskadiget original-emballage, ned til -8 gr. C.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
ATR Mesotrion 100 SC, Border 100 SC, Callisto, Catch, Cyperb 100, Focus Ultra, Lamdex, LFS Aclonifen, Lumica, MaisTer, Nexide CS, Optimus Max, Stomp CS, Tocalis, Trimaxx M, YaraVita Bortrac, YaraVita Brassitrel Pro, YaraVita Coptrac 500, Yaravita Gramitrel, YaraVita Magtrac, YaraVita Mantrac Pro, YaraVita Zintrac
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Agil 100 EC, Boxer, Evolya, Fenix, LFS Mesotrion, Meristo, Moddus M, Starship Max, Tomahawk 200 EC, U46 M, BioBor 150, Bor MEA 150, BorSupport 150F, Hu-Man 15, Manganchelat 8% Mn, Mangansulfat 32, NoroTec Bor, Solubor DF
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Temsa SC
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
LFS Cycloxydim, Primera Super, YaraVita KombiPhos, YaraVita Zeatrel
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Vårsæd med udlæg af kløvergræs, Vårsæd med udlæg af ærter Tokimbladet ukrudt 1,5 l +
0,5 l Olie
Forår når udlægget har 1. blad (spade-bladet), og græsudlæg har 2 blade Maksimaldosis 1,5 liter pr. ha kun når der er udlæg af kløver og græs i blanding. Maks. 1 behandling pr. år.
Vårsæd med udlæg af kløvergræs, Vårsæd med udlæg af ærter Tokimbladet ukrudt 1-1,5 l +
0,9 l Stomp CS
Forår når udlægget har 1. blad (spade-bladet), og græsudlæg har 2 blade Ved blanding med Stomp CS er det vigtigt, at frøene er sået i ensartet dybde og dækket af jord (min. 2 cm). Maks. 1 behandling pr. år.
Vårsæd med udlæg af græs i renbestand, Vårsæd med udlæg af kløver i renbestand, Vårsæd med udlæg af lucerne i renbestand Tokimbladet ukrudt 1,25 l +
0,5 l Olie
Forår når udlægget har 1. blad (spade-bladet), og græsudlæg har 2 blade Maks. 1 behandling pr. år.
Vårsæd med udlæg af græs i renbestand, Vårsæd med udlæg af kløver i renbestand, Vårsæd med udlæg af lucerne i renbestand Tokimbladet ukrudt 1,25 l +
0,9 l Stomp CS
Forår når udlægget har 1. blad (spade-bladet), og græsudlæg har 2 blade Maks. 1 behandling pr. år.
Ærter Tokimbladet ukrudt 1 l +
1 l Stomp CS
Afgrødens stadium 10-12 Én behandling. Bredbladet ukrudt dog ikke tvetand, ærenpris, haremad, vejpileurt, agerstedmoder og agersvinemælk.
Ærter Tokimbladet ukrudt 0,4 l +
0,5 l Stomp CS
1. sprøjtning på ukrudtets kimbladsstadium En delt sprøjtning (splitsprøjtning) øger effekten mod bl.a. pileurter, agerstedmoder samt gul okseøje og giver generelt en bedre virkningssikkerhed. Overskrides tidspunktet for den 1. sprøjtning (ukrudt med kimblade) vælges i stedet en enkelt sprøjtning.
0,5 l +
0,5 l Stomp CS
2. sprøjtning 7-10 dage senere, når næste hold ukrudt er spiret frem
Ærter Tokimbladet ukrudt 1 lUkrudt 0-2 løvblade Efter forudgående behandling med et jordmiddel.
Frøgræs, Græs, Kløvergræs Tokimbladet ukrudt 2 l +
0,5 l Olie
Forår når ukrudtet er i god vækst  
Hvidkløver til frøavl, Rødkløver til frøavl Tokimbladet ukrudt 1,5 l +
0,5 l Olie
Forår når ukrudtet er i god vækst NB! Fra juli 2013 er maksimaldoseringen i kløver til frø 1,5 liter pr. ha.
Majs Tokimbladet ukrudt 1 l +
1 l Stomp CS +
0,5 l Olie
Forår på ukrudtets stadium 12-13 (2-3 løvblade) Fighter 480 er skånsom overfor majs i alle udviklingsstadier. Der bør altid blandes med penetreringsolie og et til formålet godkendt jordmiddel f.eks Stomp CS.
Majs Tokimbladet ukrudt 0,4 l +
0,5 l Stomp CS +
0,5 l Olie
1. sprøjtning på ukrudtets kimbladsstadium  
0,5 l +
0,5 l Stomp CS +
0,5 l Olie
2. sprøjtning 7-10 dage senere, når næste hold ukrudt er spiret frem

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger.
Virkning på efterfølgende afgrøde
Bentazon nedbrydes i jorden i løbet af ca. 4 uger. Skal der sås tokimbladede afgrøder inden for 4 uger, skal der krydsharves eller dybpløjes.
Afprøvningsforsøg
Landsforsøg
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Temperatur 12 ºC 20 ºC 25 ºC
Luftfugtighed 60 % 70-90 %  
Timers tørvejr 2-3   6    
Lysintensitet   høj  
Virkemåde
Bentazon er et bladmiddel der blokerer fotosyntesen i følsomme ukrudtsarter. Bentazon er et kontaktmiddel, der ikke transporteres rundt i planten. Midlet virker bedst på ukrudtets kimbladsstadie, ved temperaturer over 12°C, samt ved høj lysintensitet. Virkningen ses relativt hurtigt som en gul- eller brunfarvning med efterfølgende nedvisning af ukrudtet. Kornaf grøder tåler bentazon, fordi der sker en inaktivering i afgrøden, mens selektiviteten hos ærter delvis skyldes, at der afsættes mindre sprøjtemiddel på ærter end på ukrudt, fordi ærter er vanskeligere at befugte.

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS07
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Beskyttelsesbriller
Overtræksbukser eller forklæde
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Overtræksbukser
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen specifikke forgiftningssymptomer.
Førstehjælp
Generelt: Sørg for frisk luft. Ved besvimelse: lejring i låst sideleje. Giv kunstigt åndedræt hvis åndedrættet ophører. Hud: Fjern tilsmudset tøj. Vask med vand og sæbe. Indtagelse: Fremkald opkastning og søg lægehjælp. Giv ikke patienter mælk, alkohol eller lign. der fremmer optagelsen. Indånding: Sørg for frisk luft. Øjne: Skyl omgående med rigeligt vand.
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
P333+P313 Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp.
P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
Ingen oplysninger
RID_ADR
ikke klassificeret
IMDG
ikke klassificeret
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Fighter 480
Sikkerhedsdatablad
Fighter 480
Vejledning i Planteværn  2021
Side 176 til 177
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.