Middeldatabasen   24. april. 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Foxtrot
Ukrudtsmiddel
Ukrudtsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
CHA 4960
Pakningsstørrelse
5 l
Registreringsindehaver
FMC Agricultural Solutions A/S (tidligere: Cheminova A/S)
Distributør
FMC Europe NV, Agrochemical Products Group
Firmaets produktside
Foxtrot
Anvendes indenfor
Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
208,00 kr/l  (21. sep. 2023)
Formulering
Olie i vand emulsion
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
69  g/l  fenoxaprop-P-ethyl
(~ 63,6  g/l  fenoxaprop-P)
33,5  g/l  cloquintocet-mexyl
(~ 23,7  g/l  cloquintocet)
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Andre frø 1,000 l/ha  1,00 BI/l
Vintersæd 1,000 l/ha  1,00 BI/l
Vårsæd 1,000 l/ha  1,00 BI/l
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 6,73 l/ha 0,149 B/l
Miljøadfærd 65,7 l/ha 0,0152 B/l
Miljøeffekt 149 l/ha 0,0067 B/l
I alt 5,87 l/ha 0,170 B/l
 
Pesticidafgift: 26 kr. pr. l

Godkendelse  
Registreringsnummer
11-31
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes én gang per vækstår til bekæmpelse af flyvehavre, vindaks og agerrævehale om foråret i vårbyg, vårbyg med udlæg af kløver i renbestand, vårhvede, vinterhvede, vinterbyg, vinterrug og triticale samt bekæmpelse af flyvehavre på brakarealer, eller til bekæmpelse af vindaks og agerrævehale om efteråret i vinterhvede, vinterrug, triticale og vinterbyg.
Behandlingsfrist
Må i vårbyg, vårhvede, vinterbyg, vinterrug og triticale ikke anvendes senere end BBCH 30. Må i vinterhvede ikke anvendes senere end BBCH 39.
Forbehold
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Må kun anvendes én gang pr. vækstår (1. august - 31. juli). Græs fra brakarealer må ikke bruges til foder. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Mindre anvendelse / Off-label godk. 30. mar. 2012 15. aug. 2026 Godkendelse af Foxtrot til mindre anvendelse i rajgræs, hundegræs og strandsvingel. Se vejledningen på etiketten.
Godkendt 3. apr. 2013 15. aug. 2026 Foxtrot, reg.nr. 11-31
Under revurdering 16. aug. 2026 31. dec. 2099 Foxtrot, reg.nr. 11-31, under revurdering

Anvendelse  
Resistensrisiko
Gentagen anvendelse af samme middel eller midler med samme virkemekanisme kan resultere i dannelse af resistens. For at undgå dette, anbefales det med jævne mellemrum at anvende midler med anden virkemekanisme end ACCase hæmning enten i form af en tankblanding, eller ved at skifte mellem midlerne. Specielt hvis der i en vintersædsafgrøde sprøjtes både efterår og forår er det vigtigt at veksle mellem midler med forskellige virkemekanismer. Der er på visse lokaliteter fundet agerrævehale der er resistent over for Foxtrot Sælger påtager sig intet ansvar for tab eller skade som følge af fejlagtig anvendelse. Det gælder også ved anvendelse under unormale kulturbetingelser. Ligeledes kan sælger ikke drages til ansvar for manglende effekt ved en evt. resistensdannelse.
Resistensklasse
A / 1
Virkning
Midlet har systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Blandinger: Foxtrot kan - normalt uden risiko - blandes med følgende midler: -Svampemidler, -Insektmidler, -Vækstreguleringsmidler. Skal der bekæmpes tokimbladet ukrudt samtidig med bekæmpelse af græsukrudt kan Foxtrot blandes med diverse ukrudtsmidler - dog bør der ikke blandes med sulfonylureamidler og hormonmidler, da det kan medføre nedsat effekt pga. antagonistisk virkning. Til ovennævnte midler skal der holdes en afstand på mindst 10 dage før og efter en sprøjtning med Foxtrot. Normalt blandes højst to midler. Tilberedning af sprøjtevæsken: Fyld tanken halvt med vand. Under omrøring tilsættes Foxtrot, herefter tilsættes evt. andet produkt under fortsat vandopfyldning. Isoblette eller andet additiv tilsættes til sidst.
Rengøring
Ingen oplysninger
Opbevaring
Bør opbevares ved temperaturer over -5 °C.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Amistar, DFF, Express 50 SX, Lamdex, Nuance Max 75 WG, Pixxaro EC
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Boxer, Cycocel 750, Flight Xtra, Input EC 460, Proline Xpert EC 240
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Accurate Max, Atlantis OD, ATR Floclopy, Broadway, Cleave, Cuadro NT, Flurostar XL, Hussar Plus OD, Lancelot, Metaxon, Mixin, Mustang forte, Primus, Primus 250 WG, Rexade 440, Ricorso, Saracen Delta Max, Saracen M, Savvy, Starane XL, Tombo, Zypar, Mangansulfat 32
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Rug, Triticale, Vinterbyg, Vinterhvede Agerrævehale, vindaks 0,8-1 l +
0,15 l Sprede-klæbemiddel
Efterår på ukrudtets stadium 12-14 (2-4 løvblade) Når agerrævehale og vindaks er fremspiret og har ca. 2 blade. Ved efterårsbehandling bør dagtemperaturen være over 5 °C, og der må ikke sprøjtes ved udsigt til nattefrost. Efter enhver behandling i efteråret bør marken efterses tidligt forår for evt. nyfremspiret eller overlevet ukrudt.
Rug, Triticale, Vinterbyg, Vinterhvede Agerrævehale, flyvehavre, vindaks 0,8-1 l +
0,15 l Sprede-klæbemiddel
Forår når græsser er i god vækst Agerrævehale og vindaks: Foxtrot udsprøjtes i foråret, så snart græsukrudtet er i god vækst og der ikke er udsigt til nattefrost. Flyvehavre: Overlevet og nyfremspiret flyvehavre bekæmpes, når nyfremspiret flyvehavre har nået vækststadie 16, BBCH og er i god vækst uden udsigt til nattefrost. Vinterbyg, vinterrug og triticale må ikke behandles senere end vækststadie 30, BBCH. Vinterhvede må ikke behandles senere end vækststadie 39, BBCH.
Vårbyg, Vårhvede Agerrævehale, flyvehavre, vindaks 0,8-1 l +
0,15 l Sprede-klæbemiddel
Forår når græsser er i god vækst Foxtrot anvendes når græsukrudt er fuldt fremspiret og vårsæden er på vækststadie 14-30, BBCH. Optimalt behandlingstidspunkt er på byggens/hvedens vækststadie 16-21, BBCH, hvor der med en tankblanding samtidig kan bekæmpes bredbladet ukrudt (se afsnit omkring blandinger).
Brakarealer Flyvehavre 1 l +
0,15 l Sprede-klæbemiddel
Forår, flyvehavre i vækst Foxtrot kan anvendes frem til flyvehavrens stadium 30 (begyndende strækning).

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen forbehold.
Afprøvningsforsøg
Landsforsøg
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Temperatur 5 ºC 15-20 ºC  
Luftfugtighed   høj  
Timers tørvejr 1   2    
Nattefrostrisiko   ingen  
Generelle vækstbetingelser   gode  
Virkemåde
Fenoxaprop-P-ethyl optages af bladene og transporteres herfra til ukrudtsplanternes vækstpunkter, hvor Fenoxaprop-P-ethyl påvirker fedtsyresyntesen, hvilket bevirker, at opbygningen af cellemembranen forhindres. Formuleringen af Fenoxaprop-P-ethyl med en safener medfører, at vårbyg, vinterhvede, vinterbyg, vinterrug og triticale ikke påvirkes af aktivstoffet. Fenoxaprop-P-ethyl stopper ukrudtets vækst i løbet af 2-3 dage men den fulde effekt ses først efter 10-30 dage afhængig af vejrforholdene. Kulde, tørke og dårlig vækst af agerrævehale, vindaks og flyvehavre kan give nedsat effekt.

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS07
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Beskyttelsesbriller
Overtræksbukser eller forklæde
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Overtræksbukser
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Ved symptom på forgiftning bringes den forulykkede til et godt ventileret rum eller i frisk luft, men beskyttet mod afkøling. Det tilrådes altid at søge læge/skadestue ved vedvarende ubehag/forstyrrelser, og etikette eller leverandør brugsanvisning med - bringes. Indtagelse: Ved indtagelse skylles munden omhyggeligt med vand. Søg lægehjælp. Fremkald ikke opkastning. Hudkontakt: Kommer stoffet på huden vaskes straks med store mængder vand. Øjenkontakt: Ved kontakt med øjnene skylles omgående med vand i mindst 15 minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser under skylning og søg læge.
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H315 Forårsager hudirritation.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P260 Indånd ikke spray.
P261 Undgå indånding af spray.
P264 Vask forurenede kropsdele grundigt efter brug.
P280 Bær beskyttelseshandsker.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
P308+P313 VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
P314 Søg lægehjælp ved ubehag.
P333+P313 Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp.
P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3082
RID_ADR
Klasse 9
IMDG
3082, Klasse 9, pakkegruppe III
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Foxtrot
Sikkerhedsdatablad
Foxtrot
Vejledning i Planteværn  2021
Side 253 til 255
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.