Middeldatabasen   30. september 2023   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Accurate 20 WG
Ukrudtsmiddel
Ukrudtsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Accurate
Pakningsstørrelse
100, 250 g
Registreringsindehaver
FMC Agricultural Solutions A/S (tidligere: Cheminova A/S)
Distributør
Nufarm Deutschland GmbH
Firmaets produktside
Accurate 20 WG
Anvendes indenfor
Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
2,15 kr/g  (3. sep. 2019)
Formulering
Vanddispergerbart granulat
Status
Udgået
Indhold af aktivstoffer
200  g/kg  metsulfuron-methyl
(~ 193  g/kg  metsulfuron)
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
(Andre frø) 20,0 g/ha  0,0500 BI/g
(Vintersæd) 30,0 g/ha  0,0333 BI/g
(Vårsæd) 20,0 g/ha  0,0500 BI/g

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 20.000 g/ha 0,0001 B/g
Miljøadfærd 1.020 g/ha 0,0010 B/g
Miljøeffekt 1.623 g/ha 0,0006 B/g
I alt 607 g/ha 0,0016 B/g
 
Pesticidafgift: 0,187 kr. pr. g

Godkendelse  Salg, anvendelse og opbevaring af midlet er forbudt i Danmark! Nedenstående oplysninger angiver den sidst gældende godkendelse og er alene medtaget for at fastholde midlets historie.
Registreringsnummer
11-32
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i korn.
Behandlingsfrist
Må i korn ikke anvendes senere end vækststadium BBCH 39.
Forbehold
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. For at beskytte grundvandet må der højest anvendes de i brugsanvisningens angivne maksimale doseringer pr. vækstår (1. august - 31. juli). Der må endvidere i samme vækstår ikke også anvendes andre produkter, der indeholder aktivstofferne iodosulfuron-methyl, tribenuron-methyl, thifensulfuron-methyl, triasulfuron eller metsulfuronmethyl (SPe1). Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).
Afstand til §3-områder
Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter (SPe3).
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen afstandskrav.
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 29. mar. 2017 17. dec. 2018 Accurate 20 WG, reg.nr. 11-32
På forbudsliste 18. jun. 2020 31. dec. 2099 Accurate 20 WG, reg.nr. 11-32, Anvendelses- og besiddelsesforbud som følge af bestemmelserne i EU-forordning 1107/2009, der giver maksimalt 18 måneder til afvikling af restlagre efter udløb af godkendelse

Anvendelse  
Resistensrisiko
Når ukrudtsmidler med samme virkemåde anvendes på den samme mark flere år i træk, kan der ske en udvælgelse af eventuelt naturligt forekommende resistente ukrudtsarter. Disse kan opformeres og blive dominerende. Hvis en ukrudtsart er resistent overfor et sulfonylurea produkt baseret på aktivstoffer såsom metsulfuron-methyl, tribenuron eller thifensulfuron, så er arten resistent over for alle disse produkter. Der er fundet tilfælde af sulfonylurea- resistens i kamille, fuglegræs og kornvalmue samt et enkelt tilfælde i hanekro og hyrdetaske. Udviklingen af resistens kan undgås ved at skifte mellem herbicider med forskellige virkemekanismer og overholde doseringsraterne. Tankblandinger med to herbicider med forskellige virkemekanismer kan også virke forebyggende mod udvikling af resistens. Aktivstoffet i Accurate 20 WG tilhører HRAC gruppe B.
Resistensklasse
B / 2
Virkning
Midlet har systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Tankblandinger: Accurate kan blandes med relevante ukrudts- og svampemidler i korn. Ved blanding med mangansulfat bør der maksimalt anvendes 2 kg mangansulfat. Tilberedning af sprøjtevæsken: Tanken, dyser, sier og filtre skal være rengjorte og uden belægninger før påfyldning. Fyld tanken halvt op med rent vand og tilsæt den anbefalede mængde af Accurate. Fyld derefter tanken helt op med rent vand. Under og efter påfyldning samt under kørsel skal sprøjtevæsken være under konstant omrøring. Sprøjtevæsken bør udsprøjtes umiddelbart efter opblanding. Alle bekæmpelsesmidler bør behandles med forsigtighed og egnet beskyttelsesudstyr bør anvendes. Sørg for at tanken er grundigt rengjort og alle hinder og belægninger fjernet før udstyret benyttes igen (se Rengøring af sprøjte). Opblanding af sprøjtevæsker bør ske på et bevokset areal eller på et areal hvor eventuelt spild kan opsamles. Påfyldning bør ikke ske i nærheden af brønde, boringer, kloakker mv.
Rengøring
Rengøring af sprøjte For at undgå skader ved efterfølgende brug af sprøjten skal denne rengøres grundigt – den følgende procedure anbefales: 1. Sprøjten tømmes helt for sprøjtevæske i marken. 2. Straks efter endt sprøjtning skylles sprøjten, både indvendigt og udvendigt, grundigt med rent vand. Tøm tanken helt ved at sprøjte skyllevandet ud gennem bom og dyser på et egnet areal. 3. Fyld vand i tanken - 10% af tankkapaciteten - og tilsæt 0,5 l All Clear Extra pr. 100 l vand. Sprøjt lidt af vaskevandet ud gennem bom og dyser, så disse sættes i blød. Lad tankspuledysen køre i min. 15 under konstant omrøring. Skyllevandet udsprøjtes på et areal hvor eventuelle rester ikke kan gøre skade. 4. Hvis det ikke er muligt at tømme tanken helt, gentages trin 3 5. Dyser, filtre og sier afmonteres og renses i vand tilsat 50 ml All Clear Extra pr. 10 l vand. 6. Skyl tanken en sidste gang i 5 min med rent vand. Udsprøjt restmængden på et egnet areal. Ved brug af tankspuledyse og rentvandstank kan trin 2 med fordel startes i marken. Er der ligeledes tilstrækkeligt vand i rentvands tank, kan trin 3 også startes. Tankspuledysen og omrøring skal holdes i gang mens der køres hjem. Vaske- og skyllevæske udledes på egnede arealer hvor det ikke kan skade træer eller afgrøder, og hvorfra det ikke kan løbe ud i vandløb, brønde eller kloakker. BEMÆRK: Hvis sprøjten ikke har monteret tankspuledyse, skal tanken under trin 3 fyldes helt med vand - hvis det ikke er muligt at tømme tanken helt, gentages trin 3. Sørg for at skyllevandet under trin 2 og 6 kommer i god kontakt med alle indvendige flader i tanken.
Opbevaring
I uåbnet original emballage, frostfrit og beskyttet mod direkte sollys og andre varmekilder.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Amistar, Azaka, Boxer, Broadway, CCC 750, Cuadro 25 EC, Cuadro NT, Cycocel 750, DFF, Flurostar 180, Moddus M, Moddus Start, Primus, Sempra 500 SC, Serrate, Starane 333 HL, Starane XL, Tomahawk 200 EC, Trece 750, Mangan 180, Manganchelat 8% Mn, Mangansulfat 32, NitraMan 235, YaraVita Bortrac, YaraVita Coptrac 500, Yaravita Gramitrel, YaraVita KombiPhos, YaraVita Magtrac, YaraVita Mantrac Pro
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Metaxon, NF-M 750, Orius Gold, Pixxaro EC, Proline Xpert EC 240, Saracen Delta Max, Tombo, Topik EC, Zypar, CarboMan 500, Pioner S Gødning 80
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Alliance, Cerone, Foxtrot, Harmony Plus 50 SX, Primera Super, Savvy
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Triticale, Vinterhvede, Vinterrug, Vinterspelt Tokimbladet frøukrudt 10 gAfgrødens stadium 20-29 Max. 1 behandling pr. vækstår.
Triticale, Vinterhvede, Vinterrug, Vinterspelt Tokimbladet frøukrudt 20 gAfgrødens stadium 30-39 Max. 1 behandling pr. vækstår.
Vinterbyg Tokimbladet frøukrudt 10 gAfgrødens stadium 20-29 Max. 1 behandling pr. vækstår.
Vinterbyg Tokimbladet frøukrudt 20 gAfgrødens stadium 30 Max. 1 behandling pr. vækstår. I vinterbyg kan Accurate 20 WG anvendes til og med afgrødens vækststadie 30.
Havre, Vårbyg, Vårhvede Tokimbladet frøukrudt 10 gAfgrødens stadium 13-29 Max. 1 behandling pr. vækstår.
Havre, Vårbyg, Vårhvede Tokimbladet frøukrudt 20 gAfgrødens stadium 30 Max. 1 behandling pr. vækstår.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen oplysninger
Afprøvningsforsøg
Landsforsøg
Optimale virkningsforhold
Ingen oplysninger
Virkemåde
Metsulfuron optages både via bladene og gennem rødderne og transporteres til plantens vækstpunkter. I følsomme planter blokeres dannelsen af aminosyrerne valin, leucin og isoleucin. Det medfører, at celledelingen og vækst i planten stopper. I tolerante planter inaktiveres metsulfuron-methyl både i rødder og blade umiddelbart efter optagelsen. Selektiviteten over for vinterbyg er mindre end hos de øvrige kornarter. Metsulfuron-methyl bindes kun svagt i jorden, og der opnås en god jordeffekt selv på humusrige jorder.

Effektoversigt:
Problem Dosis Effekt1) Kilde Bemærkninger
Agergåseurt 20 g/ha Accurate etiketten >85% effekt ifølge etiketten
Agersennep 20 g/ha Accurate etiketten >85% effekt ifølge etiketten
Agerstedmoder 20 g/ha Accurate etiketten >85% effekt ifølge etiketten
Agertidsel (frøfremspiret) 20 g/ha Accurate etiketten >85% effekt ifølge etiketten
Alm. pengeurt 20 g/ha Accurate etiketten >85% effekt ifølge etiketten
Bleg pileurt 20 g/ha Accurate etiketten >85% effekt ifølge etiketten
Burresnerre 20 g/ha Accurate etiketten svag virkning ifølge etiketten
Ferskenpileurt 20 g/ha Accurate etiketten >85% effekt ifølge etiketten
Flerfarvet ærenpris 20 g/ha Accurate etiketten >85% effekt ifølge etiketten
Fuglegræs 20 g/ha Accurate etiketten >85% effekt ifølge etiketten
Gul okseøje 20 g/ha Accurate etiketten god virkning ifølge etiketten, hvis bekæmpelse på kimbladstadiet
Gulurt 20 g/ha Accurate etiketten >85% effekt ifølge etiketten
Hanekro 20 g/ha Accurate etiketten >85% effekt ifølge etiketten
Haremad 20 g/ha Accurate etiketten >85% effekt ifølge etiketten
Hejrenæb 20 g/ha Accurate etiketten god virkning ifølge etiketten, hvis bekæmpelse på kimbladstadiet
Hundepersille 20 g/ha Accurate etiketten >85% effekt ifølge etiketten
Hvidmelet gåsefod 20 g/ha Accurate etiketten svag virkning ifølge etiketten
Hyrdetaske 20 g/ha Accurate etiketten >85% effekt ifølge etiketten
Kornvalmue 20 g/ha Accurate etiketten >85% effekt ifølge etiketten
Kærgaltetand 20 g/ha Accurate etiketten svag virkning ifølge etiketten
Liden nælde 20 g/ha Accurate etiketten svag virkning ifølge etiketten
Lugtløs kamille 20 g/ha Accurate etiketten >85% effekt ifølge etiketten
Lægejordrøg 20 g/ha Accurate etiketten svag virkning ifølge etiketten
Markforglemmigej 20 g/ha Accurate etiketten god virkning ifølge etiketten, hvis bekæmpelse på kimbladstadiet
Markærenpris 20 g/ha Accurate etiketten svag virkning ifølge etiketten
Raps 20 g/ha Accurate etiketten >85% effekt ifølge etiketten
Rød tvetand 20 g/ha Accurate etiketten >85% effekt ifølge etiketten
Skivekamille 20 g/ha Accurate etiketten >85% effekt ifølge etiketten
Snerlepileurt 20 g/ha Accurate etiketten god virkning ifølge etiketten, hvis bekæmpelse på kimbladstadiet
Sort natskygge 20 g/ha Accurate etiketten svag virkning ifølge etiketten
Storkronet ærenpris 20 g/ha Accurate etiketten >85% effekt ifølge etiketten
Svinemælde 20 g/ha Accurate etiketten svag virkning ifølge etiketten
Svinemælk (frøfremspiret) 20 g/ha Accurate etiketten >85% effekt ifølge etiketten
Vedbendærenpris 20 g/ha Accurate etiketten svag virkning ifølge etiketten
Vejpileurt 20 g/ha Accurate etiketten god virkning ifølge etiketten, hvis bekæmpelse på kimbladstadiet
Vindaks 20 g/ha Accurate etiketten svingende, men svag virkning ifølge etiketten
1)  ()  Utilstrækkelig effekt eller effekt ikke belyst , ()  Under 50% effekt , ()  50-70% effekt , ()  71-85% effekt , ()  86-95% effekt , ()  Over 95% effekt

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS07
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Åndedrætsværn, halvmaske.
Filtertype A2P2
Forklæde
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Overtræksbukser
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Indånding: Bring den forgiftede ud i frisk luft. Giv om nødvendigt ilt eller kunstigt åndedræt. Søg læge ved betydeligt påvirkning. Indtagelse: Drik 1 eller 2 glas vand. Fremkald ikke opkastninger uden lægelig kontrol. Giv aldrig et bevidstløst menneske noget gennem munden. Søg læge i alvorlige tilfælde. Ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig. Vis etiketten, hvis det er muligt. Hudkontakt: Vask omgående med sæbe og rigeligt vand. Søg læge hvis nødvendigt. Øjenkontakt: Skyld øjeblikkeligt med rigeligt vand, også under øjenlågene, i mindst 15 minutter. Brug gerne en øjenskyller. Søg læge hvis symptomerne vedvarer.
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P280 Bær øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3077
RID_ADR
klasse 9, gruppe III
IMDG
klasse 9, gruppe III
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Accurate 20 WG
Sikkerhedsdatablad
Accurate 20 WG
Vejledning i Planteværn  2019
Side 378 til 381
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.