Middeldatabasen   26. maj 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

LFS Bentazon
Ukrudtsmiddel
Ukrudtsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!
Der vises kun begrænsede informationer, da firmaet ikke har ønsket at bidrage økonomisk til vedligeholdelse af detaljerede informationer for dette produkt i Middeldatabasen. Kontakt venligst firmaet direkte, hvis du har behov for yderligere information om produktet.

Almene oplysninger  
Registreringsindehaver
LFS Kemi
Distributør
LFS Kemi
Anvendes indenfor
Landbrug
Pris (senest opdateret)
Ingen oplysninger
Formulering
Vandopløseligt granulat
Status
Udgået
Indhold af aktivstoffer
870  g/kg  bentazon
Parallelprodukt, identisk med Basagran SG
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
(Andre frø) 1,66 kg/ha  0,604 BI/kg
(Græs og kløver) 1,10 kg/ha  0,906 BI/kg
(Majs) 0,575 kg/ha  1,74 BI/kg
(Vintersæd) 0,828 kg/ha  1,21 BI/kg
(Vårsæd) 0,828 kg/ha  1,21 BI/kg
(Ærter) 0,552 kg/ha  1,81 BI/kg

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 3,01 kg/ha 0,332 B/kg
Miljøadfærd 4,47 kg/ha 0,224 B/kg
Miljøeffekt 11,6 kg/ha 0,0861 B/kg
I alt 1,56 kg/ha 0,642 B/kg
 
Pesticidafgift: 113 kr. pr. kg

Godkendelse  Salg, anvendelse og opbevaring af midlet er forbudt i Danmark! Nedenstående oplysninger angiver den sidst gældende godkendelse og er alene medtaget for at fastholde midlets historie.
Registreringsnummer
318-131
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vårsæd med udlæg, ærter, frøgræs, kløver til frø, majs samt græs og kløvergræs.
Behandlingsfrist
Må i korn ikke anvendes senere end 10 uger før høst. Må i ærter med og uden bælg og helsæd ikke anvendes senere end 7 uger før høst. Må i tørrede ærter og foder ærter ikke anvendes senere end 9 uger før høst. Må i majs ikke anvendes senere end 2 uger før høst. Må i græs og kløvergræsmarker til slet/afgræsning ikke anvendes senere end 2 uger før slet/afgræsning. Må i frøgræs og kløver til frø ikke anvendes senere end 6 uger før høst.
Forbehold
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. For at beskytte grundvandet må dette produkt eller andre produkter, der indeholder bentazon, kun anvendes 1 gang om året forår-sommer i de i brugsanvisningen anførte samlede maksimale doseringer for aktivstoffet. I etablerede græsmarker kan anvendelse ske indtil 1. september. Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand. Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (søer og vandløb mm.).
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 8. feb. 2007 19. jun. 2017 LFS Bentazon, reg.nr. 318-131
På forbudsliste 1. jun. 2018 31. dec. 2099 LFS Bentazon, reg.nr. 318-131, Anvendelses- og besiddelsesforbud som følge af bestemmelserne i EU-forordning 1107/2009, der giver maksimalt 18 måneder til afvikling af restlagre efter udløb af godkendelse

Sikkerhed  
Fareklasse
Xn
Sundhedsskadelig
Sundhedsskadelig
 
N
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
Bifare
Ikke farlig
 
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
R22 Farlig ved indtagelse.
R41 Risiko for alvorlig øjenskade.
R43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.
R51/53 Giftig for organismer der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidseffekter i vandmiljøet.
S2 Opbevares utilgængeligt for børn.
S13 Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
S24 Undgå kontakt med huden.
S26 Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.
S37/39 Brug egnede beskyttelseshandsker og -briller/ansigtsskærm under arbejdet.
S46 Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis beholder eller etiket.

Transport  
UN-nr.
Ingen oplysninger
RID_ADR
Ingen oplysninger
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
LFS Bentazon
Sikkerhedsdatablad
LFS Bentazon
 


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.