Middeldatabasen   18. oktober 2021   SEGES
Produktoplysningerhjælp

TopGun Finalsan Koncentrat
Ukrudtsmiddel
Ukrudtsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ingen
Pakningsstørrelse
20 og 1000 l
Registreringsindehaver
Neudorff GmbH KG
Distributør
ECOstyle A/S
Firmaets produktside
TopGun Finalsan Koncentrat
Anvendes indenfor
Frugtavl, Industriel anvendelse
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
50,00 kr/l  (29. sep. 2015)
Formulering
Flydende middel
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
186,7  g/l  pelargonsyre
Behandlingsindeks:
Ingen
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 13,3 l/ha 0,0750 B/l
Miljøadfærd 0,0000 l/ha 0,0000 B/l
Miljøeffekt 63,8 l/ha 0,0157 B/l
I alt 11,0 l/ha 0,0907 B/l
 
Pesticidafgift: 21 kr. pr. l

Godkendelse  
Registreringsnummer
364-12
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til bekæmpelse af ukrudt og mos på indkørsler, fortove, havegange, terrasser, udyrkede arealer, på arealer med beplantning af vedagtige kulturer samt under frugttræer og frugtbuske, og til nedvisning af kartofler.
Behandlingsfrist
Ingen
Forbehold
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/ Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje (SP1). Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må i kartofler ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).
Afstand til §3-områder
Ingen afstandskrav.
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen afstandskrav.
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 26. jun. 2020 31. aug. 2022 TopGun Finalsan Koncentrat, reg.nr. 364-12, godkendelse udvidet til at omfatte nedvisning af kartofler
Under revurdering 1. sep. 2022 31. dec. 2099 TopGun Finalsan Koncentrat, reg.nr. 364-12, under revurdering

Anvendelse  
Resistensrisiko
Ingen oplysninger
Resistensklasse
Z / 0
Virkning
Midlet har kontaktvirkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Ingen oplysninger
Rengøring
Ingen oplysninger
Opbevaring
Produktet skal opbevares frostfrit og ved stuetemperatur inden brug.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ingen oplysninger
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Arealer med beplantning af vedagtige kulturer, Fortove, Havegange, Indkørsler, Parkeringsarealer, Terrasser, Udyrkede arealer, Under frugtbuske, Under frugttræer Græsukrudt, mos, tokimbladet frøukrudt 166 lSe bemærkninger Der anvendes 1,6 liter pr. 100 m2, vandmængde 8,4 l pr. 100 m2. Der anbefales lavdriftdyse LD03. Det er vigtigt, at ukrudtet dækkes meget grundigt af sprøjtevæsken, næsten til afdrypning. Bedst effekt opnås ved sprøjtning på tidlige udviklingstrin (ukrudt ca. 5-10 cm og mospuder op til 2 cm høje). Ukrudtsplanterne og mos skal være tørre, men ikke tørkeramte. På flerårige ukrudtsarter nedvisnes den overjordiske del af planterne, men genvækst fra rødderne må forventes. Der kan ikke forventes langtidseffekt. Behandlingen gentages ved eventuel genvækst fra rødder, når ukrudtet igen er ca. 5-10 cm højt. Under frugttræer, buske og hække må der maksimalt sprøjtes 4 gange årligt. På ubevoksede arealer må der maksimalt sprøjtes op til 8 gange årligt. Hurtigst synlig effekt opnås ved sprøjtning ved temperaturer over 10°C. Undgå at sprøjte med udsigt til regnvejr indenfor 5 timer og sprøjt ikke i blæsevejr. TopGun Finalsan kan også anvendes til bekæmpelse af ukrudt under træer, hække, buske m.v. Hvis blade på træer, hække, buske rammes vil de blot svides, men moderplanten går ikke ud. Undgå at sprøjte på nyere metaloverflader.
Nedvisning af kartofler Nedvisning 150 lAfgrødens stadium 91-92 Max. 2 behandlinger pr. år med 5-10 dages interval. Sprøjtevolumen 600 liter pr. ha svarende til 150 liter produkt + 450 liter vand.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen oplysninger
Afprøvningsforsøg
Landsforsøg
Optimale virkningsforhold
Ingen oplysninger
Virkemåde
Svidningsmiddel. TopGun Finalsan bekæmper de fleste enårige ukrudtsarter og mos. Midlet er et kontaktmiddel som svider og nedvisner ukrudtets grønne dele. Det derfor er vigtigt, at ukrudtet dækkes meget grundigt af sprøjtevæsken, næsten til afdrypning. Bedst effekt opnås ved sprøjtning på tidlige udviklingstrin (ukrudt ca. 5-10 cm og mospuder op til 2 cm høje).

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS07
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Ingen oplysninger
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101). VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning (P305 + P351 + P338). Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp (P337 + P313).
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P280 Bær øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
Ingen oplysninger
RID_ADR
Ingen oplysninger
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
TopGun Finalsan Koncentrat
Sikkerhedsdatablad
TopGun Finalsan Koncentrat
Vejledning i Planteværn  2021
Side 384
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES.