Middeldatabasen   21. september 2020   SEGES
Produktoplysningerhjælp

LFS Cycloxydim
Ukrudtsmiddel
Ukrudtsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!
Der vises kun begrænsede informationer, da firmaet ikke har ønsket at bidrage økonomisk til vedligeholdelse af detaljerede informationer for dette produkt i Middeldatabasen. Kontakt venligst firmaet direkte, hvis du har behov for yderligere information om produktet.

Almene oplysninger  
Registreringsindehaver
LFS Kemi
Distributør
LFS Kemi
Anvendes indenfor
Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
Ingen oplysninger
Formulering
Emulsionskoncentrat
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
100  g/l  cycloxydim
Parallelprodukt, identisk med Focus Ultra
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Andre frø 5,00 l/ha  0,200 BI/l
Grøntsager 5,00 l/ha  0,200 BI/l
Kartofler 5,00 l/ha  0,200 BI/l
Roer 5,00 l/ha  0,200 BI/l
Vinterraps 2,00 l/ha  0,500 BI/l
Vårraps 5,00 l/ha  0,200 BI/l
Ærter 5,00 l/ha  0,200 BI/l
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 3,09 l/ha 0,324 B/l
Miljøadfærd 52,6 l/ha 0,0190 B/l
Miljøeffekt 161 l/ha 0,0062 B/l
I alt 2,86 l/ha 0,349 B/l
 
Pesticidafgift: 43 kr. pr. l

Godkendelse  
Registreringsnummer
318-139
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i raps, bederoer, kartofler, majs (DIM tolerante sorter), lucerne, kløver til frø, rød- og fåresvingel til frø, hør til olie og fibre, kålrabi, bønner og ærter (til modenhed og friske), rødbeder, porrer, løg, jordbær, hvidkål, fodermarvskål, grønkål, broccoli, rosenkål, gulerødder, blomkål, kinakål, savojkål og kernefrugter.
Behandlingsfrist
Må i savojkål ikke anvendes senere end 21 dage før høst. Må i æbler, pærer, løg, blomkål, broccoli, hvidkål, friske bønner (med og uden bælg) og majs ikke anvendes senere end 28 dage før høst. Må i gulerødder og friske ærter (med og uden bælg) ikke anvendes senere end 35 dage før høst. Må i jordbær, kinakål, grønkål og porrer ikke anvendes senere end 42 dage før høst. Må i knoldselleri ikke anvendes senere end 45 dage før høst. Må i kartofler, rosenkål, ærter og bønner til modenhed ikke anvendes senere end 56 dage før høst. Må i raps ikke anvendes senere end vækststadie BBCH 32. Må i rødbeder, kålroe, majroe, hørfrø og bederoer ikke anvendes senere end vækststadie BBCH 39. Må i lucerne ikke anvendes senere end vækststadie BBCH 51.
Forbehold
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. For at beskytte grundvandet må dette produkt i kartofler og raps kun anvendes hvert 3. år (SPe1). Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). Opbevares under lås og utilgængeligt for børn (P405+P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Ingen afstandskrav.
Afstand til §3-områder
Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter (SPe3).
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen afstandskrav.
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 4. apr. 2016 31. maj 2021 LFS Cycloxydim, reg.nr. 318-139
Under revurdering 1. jun. 2021 31. dec. 2099 LFS Cycloxydim, reg.nr. 318-139, under revurdering

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS07
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
 
GHS08
Fare for kronisk sundhedsskade
Fare for kronisk sundhedsskade
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: FARE
Bifare
Ikke farlig
 
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H315 Forårsager hudirritation.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P261 Undgå indånding af spray.
P280 Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
P301+P310+P331 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. Fremkald IKKE opkastning
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
P304+P340+P312 VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen. Ring til en GIFTINFORMATION eller læge i tilfælde af ubehag.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
P403+P233 Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
P405+P102 Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
Ingen oplysninger
RID_ADR
Ingen oplysninger
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
LFS Cycloxydim
Sikkerhedsdatablad
LFS Cycloxydim
 


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES.