Middeldatabasen   28. september 2020   SEGES
Produktoplysningerhjælp

Nicanor 20 SG
Ukrudtsmiddel
Ukrudtsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Nicanor
Pakningsstørrelse
100 g
Registreringsindehaver
Du Pont Danmark ApS
Distributør
Adama Northern Europe B.V.
Firmaets produktside
Nicanor 20 SG
Anvendes indenfor
Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
2,15 kr/g  (3. sep. 2019)
Formulering
Vandopløseligt granulat
Status
Udgået
Indhold af aktivstoffer
200  g/kg  metsulfuron-methyl
(~ 193  g/kg  metsulfuron)
Parallelprodukt, identisk med Ally SX
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
(Andre frø) 20,0 g/ha  0,0500 BI/g
(Vintersæd) 30,0 g/ha  0,0333 BI/g
(Vårsæd) 20,0 g/ha  0,0500 BI/g

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 0,0000 g/ha 0,0000 B/g
Miljøadfærd 1.020 g/ha 0,0010 B/g
Miljøeffekt 1.623 g/ha 0,0006 B/g
I alt 626 g/ha 0,0016 B/g
 
Pesticidafgift: 0,181 kr. pr. g

Godkendelse  Salg, anvendelse og opbevaring af midlet er forbudt i Danmark! Nedenstående oplysninger angiver den sidst gældende godkendelse og er alene medtaget for at fastholde midlets historie.
Registreringsnummer
3-175
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i korn.
Behandlingsfrist
Må i korn ikke anvendes senere end vækststadium BBCH 39.
Forbehold
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. For at beskytte grundvandet må der højest anvendes de i brugsanvisningens angivne maksimale doseringer pr. vækstår (1. august - 31. juli). Der må endvidere i samme vækstår ikke også anvendes andre produkter, der indeholder aktivstofferne iodosulfuron-methyl, tribenuron-methyl, thifensulfuron-methyl, triasulfuron eller metsulfuron-methyl (SPe1). Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 24. maj 2017 31. maj 2018 Nicanor 20 SG, reg.nr. 3-175
På forbudsliste 1. dec. 2019 31. dec. 2099 Nicanor 20 SG, reg.nr. 3-175, Anvendelses- og besiddelsesforbud som følge af bestemmelserne i EU-forordning 1107/2009, der giver maksimalt 18 måneder til afvikling af restlagre efter udløb af godkendelse

Anvendelse  
Resistensrisiko
Nicanor® 20 SG indeholder aktivstoffet tribenuron-methyl, som tilhører virkemådeklasse: HRAC gruppe: B Når ukrudtsmidler med samme virkemåde anvendes på den samme mark flere år i træk, kan der ske en udvælgelse af evt. naturligt forekommende, resistente ukrudtsarter. Disse kan opformeres og blive dominerende. Hvis en ukrudtsart er resistent over for et sulfonylurea produkt, er arten resistent over for alle produkter i virkemåden HRAC gruppe: B. Der er fundet flere tilfælde af resistens i alm. fuglegræs, kornvalmue, kamille, et enkelt tilfælde af hanekro, hyrdetaske, vindaks, gul okseøje og italiensk rajgræs samt flere tilfælde af agerrævehale. Udvikling af resistens kan undgås ved at skifte mellem midler med forskellig virkemåde, men med effektiv virkning over for ukrudtsarten, eller ved at udsprøjte en tankblanding af midler med forskellig virkemåde.
Resistensklasse
B
Virkning
Midlet har systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Ikke relevant (må kun anvendes én gang pr. vækstår.
Opblandingsanvisninger
Tilberedning af sprøjtevæsken: Sørg altid for at sprøjten er korrekt rengjort samt efterset for belægninger inden tilberedning af sprøjtevæsken begyndes. Dette gælder især, hvis sprøjten har været anvendt til sprøjteopgaver i andre afgrøder. Præparatfyldeudstyr: Flydende: Ved anvendelse af præparatfyldeudstyr og flydende præparater påfyldes den ønskede mængde præparat, som herefter suges op i sprøjtetanken. Fast: Ved anvendelse af præparatfyldeudstyr og faste præparater fyldes stationen halvt med vand, hvorefter der påfyldes den ønskede mængde præparat, som herefter suges op i sprøjtetanken, samtidig med at rent vand tilsættes fyldestationen. Husk: Efterfølgende skylles præparatfyldeudstyret, samt evt. tomme dunke/beholdere. Gentag proceduren med at åbne/lukke for bundventil til der ikke er synlige spor af Nicanor 20 SG i fyldestationen. Spredemiddel/penetreringsolier tilsættes til sidst, inden den endelige tankblanding er udført. Direkte injektion: Ved anvendelse af direkte injektionsudstyr, ledes det ufortyndede præparat automatisk ind i de slanger, som fører fra sprøjtens tank til dyserne. Ved skift og afslutning af sprøjteopgaver gennemføres en gennemskylning og rengøring af systemet. Vaskevandet udsprøjtes under kørsel på det behandlede areal. Blandinger med andre midler: Nicanor 20 SG kan generelt blandes med relevante ukrudts- og svampemidler i korn. Nicanor 20 SG kan endvidere blandes med chlormequat, diflufenican, florasulam, fluroxypyr og manganprodukter. Ved blanding med mangansulfat, bør der maksimalt anvendes 2 kg/100 liter vand og der må ikke blandes med sprede-/klæbemiddel. Der bør maksimalt blandes 2 produkter. Læs altid blandingspartnerens etikette.
Rengøring
Alle sprøjter skal have tankspuledyse, og rentvandstank svarende til 10 - 15 % af tankens kapacitet, som sikrer tilstrækkelig rengøringen indvendig kan ske i den mark, der lige er behandlet. Sprøjten skal i marken kunne skylles/vaskes så meget, at restkoncentrationen i restvæsken i tanken er mindre end 2 % af den oprindelig koncentration af sprøjtemidlet. Dette kan gøres ved at dele det rene vand i 3 skylninger/vaske, hvor tanken er tømt så godt som muligt imellem hver skylning/vask. Se også bekendtgørelse nr 906 af 24. juni 2016 om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler. Indvendig rengøring af sprøjten: BEMÆRK! Husk at aktivere alle haner og ventiler. Hæv trykket så meget, at overtryksventilen fra det selvrensende filter udløses. 1. Sprøjten tømmes helt for sprøjtevæske. 2. Straks efter endt sprøjtning skylles sprøjten med ca 1/3 af det rene vand. Skyllevandet sprøjtet udover den afgrøde, der lige er sprøjtet. 3. Fyld næste 1/3 rent vand i tanken og tilsæt 0,5 L All Clear™ Extra. Sprøjt lidt af vaskevandet ud gennem bom og dyser, så disse sættes i blød. Lad omrøring og tankspuledyse køre i mindst 15 minutter. Udsprøjt skylle/vaskevandet over den afgrøde der lige er behandlet. 4. Skyl tanken grundigt med sidste 1/3 rent vand og sprøjt skyllevandet udover den afgrøde der lige er behandlet. Evt. åbnes bundproppen og tanken tømmes helt i marken. 5. Udvendig rengøring af sprøjte og traktor kan ske i marken (der vælges et nyt sted hver gang og pas på afstand til dræn, åbent vand og brønde til drikkevand). Rengøringen kan også ske hjemme på en plads med opsamling af vaskevand enten i gyllebeholder eller separat beholder. En uvasket sprøjte skal opbevares under tag, eller i marken på det areal der lige er behandlet. 6. Dyser, filtre og sier kan afmonteres og renses i vand tilsat 50 ml All Clear™ Extra pr. 10 liter vand.
Opbevaring
Opbevares tørt og køligt i tæt lukket emballage.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Amistar, Boxer, Broadway, Comet, Cycocel 750, DFF, Mavrik Vita, Mirador Forte, Opus, Orius Max 200 EW, Primus (Dow AgroSciences Danmark A/S), Proline Xpert, Sempra 500 SC, Serrate, Trimaxx M, CarboMan 500, Mangan 180, Manganchelat 8% Mn, Mangansulfat 32
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Basagran M75, Buctril EC 225, Cuadro NT, Evure Neo, Fastac 50, Karate 2,5 WG, Metaxon, NF-M 750, Optimus Max, Pirimor G, Pixxaro EC, Saracen Delta Max, Tomahawk 200 EC, Tombo, Zypar, Pioner S Gødning 80
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Cerone, Hussar Plus OD, Primera Super, Savvy
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Triticale, Vinterbyg, Vinterhvede, Vinterrug Tokimbladet frøukrudt 15 g +
0,15 l Sprede-klæbemiddel
Afgrødens stadium 20-29 Max. 1 behandling pr. vækstår.
Triticale, Vinterhvede, Vinterrug Tokimbladet frøukrudt 20 g +
0,15 l Sprede-klæbemiddel
Afgrødens stadium 30-39 Max. 1 behandling pr. vækstår.
Vinterbyg Tokimbladet frøukrudt 20 g +
0,15 l Sprede-klæbemiddel
Afgrødens stadium 30 Max. 1 behandling pr. vækstår. Der må ikke behandles i vinterbyg efter BBCH 30.
Havre, Vårbyg, Vårhvede Tokimbladet frøukrudt 10 g +
0,15 l Sprede-klæbemiddel
Afgrødens stadium 12-19 Max. 1 behandling pr. vækstår.
Havre, Vårbyg, Vårhvede Tokimbladet frøukrudt 15 g +
0,15 l Sprede-klæbemiddel
Afgrødens stadium 20-30 Max. 1 behandling pr. vækstår. Der må ikke behandles i vårsæd efter BBCH 30.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Begrænsning i anvendelse - efterfølgende afgrøde: Efter behandling med Nicanor 20 SG pr. ha, kan der den følgende vækstsæson dyrkes vårraps, kartofler, majs, korn, ærter, hestebønner og hør. Hvis der er anvendt max 15 g Nicanor 20 SG pr. ha, kan der dyrkes roer det efterfølgende år. Hvis der er anvendt max 15 g Nicanor 20 SG, kan der dyrkes vinterraps og korn med græs/kløverudlæg mere end to måneder efter sprøjtning. Hvis der er anvendt mere end 15 g Nicanor 20 SG, kan der dyrkes vinterraps og korn med græs/kløverudlæg mere end tre måneder efter sprøjtning. Der kan ikke dyrkes roer, grønsager eller nogen anden afgrøde end de ovenfor nævnte, hverken det år Nicanor 20 SG er anvendt eller det følgende år. Omsåning af et areal behandlet med Nicanor 20 SG: Hvis en behandlet mark skal omsås, må der kun sås korn. Inden for den 1. måned efter behandlingen må der kun sås vårhvede eller havre, og der bør pløjes.
Afprøvningsforsøg
Ingen link til landsforsøg med dette middel.
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Temperatur 2-4 ºC 7-25 ºC  
Luftfugtighed 40 % >95 %  
Jordfugtighed lav høj  
Timers tørvejr 1   >4    
Generelle vækstbetingelser   gode  
Andet Enkelte nætter med nattefrost eller regn få timer efter sprøjtningen påvirker ikke ukrudtseffekten.
Virkemåde
Metsulfuron optages både via bladene og gennem rødderne og transporteres til plantens vækstpunkter. I følsomme planter blokeres dannelsen af aminosyrerne valin, leucin og isoleucin. Det medfører, at celledelingen og vækst i planten stopper. I tolerante planter inaktiveres metsulfuron-methyl både i rødder og blade umiddelbart efter optagelsen. Selektiviteten over for vinterbyg er mindre end hos de øvrige kornarter. Metsulfuron-methyl bindes kun svagt i jorden, og der opnås en god jordeffekt selv på humusrige jorder.

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Ingen oplysninger
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
nødvendigt ilt eller kunstigt åndedræt. Søg læge ved betydelig påvirkning. Indtagelse: Fremkald ikke opkastning uden lægelig kontrol. Giv aldrig et bevidstløst menneske noget gennem munden. Søg læge i alvorlige tilfælde. Ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig. Vis etiketten, hvis det er muligt. Hudkontakt: Fjern øjeblikkeligt forurenet tøj og sko. Vask omgående med sæbe og rigeligt vand. Søg læge hvis nødvendigt. Øjenkontakt: Skyl øjeblikkeligt med rigeligt vand, også under øjenlågene. Søg læge, hvis symptomerne vedvarer. Nødtelefon: Giftlinjen (Bispebjerg hospital) 82121212 eller 0046 8 337043.
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P391 Udslip opsamles.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3077
RID_ADR
9, III
IMDG
9, III
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Nicanor 20 SG
Sikkerhedsdatablad
Nicanor 20 SG
Vejledning i Planteværn  2019
Side 378 til 381
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES.