Middeldatabasen   29. september 2020   SEGES
Produktoplysningerhjælp

Betanal Power
Ukrudtsmiddel
Ukrudtsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ingen
Pakningsstørrelse
3 og 5 l
Registreringsindehaver
Bayer A/S
Distributør
Bayer CropScience
Firmaets produktside
Betanal Power
Anvendes indenfor
Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
207,00 kr/l  (3. sep. 2019)
Formulering
Emulsionskoncentrat
Status
Udgået
Indhold af aktivstoffer
160  g/l  desmedipham
160  g/l  phenmedipham
Parallelprodukt, identisk med Kemifam Power
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
(Roer) 2,25 l/ha  0,444 BI/l

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 0,0000 l/ha 0,0000 B/l
Miljøadfærd 11,8 l/ha 0,0850 B/l
Miljøeffekt 11,0 l/ha 0,0910 B/l
I alt 5,68 l/ha 0,176 B/l
 
Pesticidafgift: 35 kr. pr. l

Godkendelse  Salg, anvendelse og opbevaring af midlet er forbudt i Danmark! Nedenstående oplysninger angiver den sidst gældende godkendelse og er alene medtaget for at fastholde midlets historie.
Registreringsnummer
18-519
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer.
Behandlingsfrist
Må i bederoer ikke anvendes senere end 90 dage før høst.
Forbehold
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/ Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 23. jan. 2009 31. dec. 2019 Betanal Power, reg.nr. 18-519
På forbudsliste 1. jul. 2020 31. dec. 2099 Betanal Power, reg.nr. 18-519, anvendelses- og opbevaringsforbud

Anvendelse  
Resistensrisiko
Gentagen anvendelse af samme middel eller midler med samme virkemekanisme kan resultere i dannelse af resistens. For at undgå dette anbefales det med jævne mellemrum at skifte til midler med en anden virkemekanisme eller at anvende midlerne i form af en tankblanding.
Resistensklasse
C1
Virkning
Midlet har kontaktvirkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Normalt bør der være en uges afstand til andre behandlinger. Behandling af kvik bør først ske, når denne igen har overvundet en eventuel svidning fra bladsprøjtningerne. Betanal Power kan blandes med Ethosan SC, Goltix SC, Safari, manganchelat, penetreringsolie, Pirimor G og pyrethroider. Følg normale regler for sammenblanding. Tilberedning af sprøjtevæsken: Betanal Power kan udsprøjtes i enhver ønskelig vandmængde. Der anbefales følgende blandingsprocedure. Fyld tanken halvt med vand. Ryst dunken med Betanal Power omhyggeligt og tilsæt herefter produktet efterfulgt af eventuelle blandingspartnere. Hvis der indgår olie, tilsættes det til sidst. Medvirkende til en problemfri udsprøjtning er bl.a.: -at man undlader at anvende stærkt kalkholdigt, jernholdigt eller snavset vand. -at man ikke blander mere sprøjtevæske, end der kan udsprøjtes på et par timer.
Rengøring
Rengøring af sprøjteudstyr Det anbefales at gennemskylle sprøjten med rent vand lige efter sprøjtningens afslutning for at undgå, at sprøjtevæsken tørrer ind. Herefter rengøres sprøjten som normalt med vand og rengøringsmiddel. God landmandspraksis er at sprøjte skyllevandet ud på afgrøden, der netop er behandlet, for at undgå punktkildeforurening.
Opbevaring
Betanal Power skal opbevares køligt men frostfrit.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Agil 100 EC, Conviso One, Cyperb 100, Fastac 50, Glotron 700 SC, Goliath, Goltix 70 WG, Goltix SC 700, Karate 2,5 WG, Nortron SC, Pirimor G, Manganchelat 8% Mn
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Zetrola
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ingen oplysninger
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Bederoer Tokimbladet frøukrudt 0,4-0,5 l +
0,5-1 l Goltix SC 700 +
0,25-0,5 l Renol
1. sprøjtning på ukrudtets kimbladsstadium Der kan evt. tilsættes Safari ved 2. og/eller 3. sprøjtning. Der kan anvendes op til 0,6 l Betanal Power/ha per sprøjtning afhængig af ukrudtsart, ukrudtsstørrelse samt eventuelle blandingspartnere. Sprøjtning i bederoer gennemføres som et sprøjteprogram bestående af flere sprøjtninger. Doseringsskemaet kan anvendes som udgangspunkt for en strategi, der bør tilpasses den enkelte mark. Under normalt gode sprøjteforhold kan god effekt påregnes med dette program, hvis ukrudtet behandles på det optimale tidspunkt. Der må anvendes højst 1,8 ltr/ha/år, og der må udføres højst 4 behandlinger/år. Doseringen af Goltix SC og Safari fastsættes ud fra ukrudtets sammensætning og størrelse.
0,4-0,6 l +
0,07 l Ethosan SC +
0,5-1 l Goltix SC 700 +
0,25-0,5 l Renol
2. sprøjtning 6-8 dage senere
0,4-0,6 l +
0,07 l Ethosan SC +
0,5-1 l Goltix SC 700 +
0,25-0,5 l Renol
3. sprøjtning 7-14 dage senere

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen oplysninger
Afprøvningsforsøg
Landsforsøg
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Temperatur 2-5 ºC 15-20 ºC 25-30 ºC
Luftfugtighed   høj  
Timers tørvejr 1   4    
Nattefrostrisiko   ingen risiko  
Generelle vækstbetingelser   gode  
Andet Roer bør ikke sprøjtes i forbindelse med nattefrost. Effekten forbedres ved tilsætning af penetreringsolie afhængig af sprøjteforholdene.
Virkemåde
Phenmedipham og desmedipham er kontaktmidler, der kun optages via bladene. Phenmedipham og desmedipham blokerer for fotosyntesen i følsomme planter. I tolerante af grøder sker der en inaktivering af phenmedipham og desmedipham.

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: FORSIGTIG
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding Udbringning
•  Åndedrætsværn, halvmaske. Filtertype A2P2
•  Beskyttelsesbriller
•  Handsker og støvler
•  Overtræksbukser
•  Handsker og støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Indånding: Bring personen i frisk luft. Hud: Kommer stoffet på huden, vaskes straks med store mængder vand. Øjne: Skyl straks med rigeligt vand i 15 minutter. Evt. kontaktlinser fjernes. Søg læge. Indtagelse: Fremkald ikke opkastning. Søg læge.
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

Transport  
UN-nr.
3082
RID_ADR
9, III
IMDG
9, III
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Betanal Power
Sikkerhedsdatablad
Betanal Power
Vejledning i Planteværn  2019
Side 216 til 217
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES.