Middeldatabasen   17. juni 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Kontakt 320 SC
Ukrudtsmiddel
Ukrudtsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ingen
Pakningsstørrelse
5 l
Registreringsindehaver
Adama Northern Europe B.V.
Distributør
Adama Northern Europe B.V.
Firmaets produktside
Kontakt 320 SC
Anvendes indenfor
Frilandsgartneri, Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
173,00 kr/l  (21. sep. 2023)
Formulering
Suspensionskoncentrat
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
320  g/l  phenmedipham
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Andre frø 2,25 l/ha  0,444 BI/l
Roer 2,25 l/ha  0,444 BI/l
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 2,86 l/ha 0,350 B/l
Miljøadfærd 9,11 l/ha 0,110 B/l
Miljøeffekt 10,3 l/ha 0,0966 B/l
I alt 1,80 l/ha 0,556 B/l
 
Pesticidafgift: 85 kr. pr. l

Godkendelse  
Registreringsnummer
396-32
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i jordbær, rødbeder og bederoer.
Behandlingsfrist
Må i jordbær ikke anvendes senere end 35 dage før høst. Må i rødbeder ikke anvendes senere end 60 dage før høst. Må i bederoer ikke anvendes senere end 90 dage før høst.
Forbehold
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/ Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må i jordbær ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand. Må i rødbeder og bederoer ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 20. nov. 2012 15. feb. 2026 Kontakt 320 SC, reg.nr. 396-32
Mindre anvendelse / Off-label godk. 8. sep. 2014 15. feb. 2026 Godkendelse af Kontakt 320 SC (396-32) til mindre anvendelse mod bredbladet ukrudt i spinat til frøproduktion
Under revurdering 16. feb. 2026 31. dec. 2099 Kontakt 320 SC, reg.nr. 396-32, under revurdering

Anvendelse  
Resistensrisiko
Ingen oplysninger
Resistensklasse
C1 / 5
Virkning
Midlet har kontaktvirkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Normalt bør der være en uges afstand til andre behandlinger. Behandling af kvik bør først ske, når denne igen har overvundet en eventuel svidning fra bladsprøjtningerne.
Rengøring
Ingen oplysninger
Opbevaring
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Agil 100 EC, Goliath, Goltix 70 WG, Goltix SC 700, Lamdex, Nortron SC, Manganchelat 8% Mn, YaraVita Bortrac, YaraVita Brassitrel Pro, YaraVita Coptrac 500, YaraVita KombiPhos, YaraVita Magtrac, YaraVita Mantrac Pro
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Zetrola
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ingen oplysninger
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Bederoer, Rødbeder Agersennep, kornvalmue, lægejordrøg, natlimurt, skærmvortemælk 1 l +
0,5 l Olie
1. sprøjtning på ukrudtets kimbladsstadium Ved behandling af rødbeder skal disse have udviklet 2 blivende blade på behandlingstidspunktet, og der må kun sprøjtes på veletablerede planter i perioder med temperaturer over 10-12 grader C og ingen udsigt til nattefrost. Bør anvendes som led i et bekæmpelsesprogram i kombination med andre godkendte produkter for at sikre bred effekt mod den aktuelle ukrudtsflora. Der må maksimalt anvendes 3,0 l/ha Kontakt 320 SC (960 g/ha phenmedipham) pr. år.
1 l +
0,5 l Olie
2. sprøjtning 7-10 dage senere, når næste hold ukrudt er spiret frem
1 l +
0,5 l Olie
3. sprøjtning 7-14 dage senere
Jordbær Agersennep, kornvalmue, lægejordrøg, natlimurt, skærmvortemælk 1 l +
0,5 l Olie
1. sprøjtning på ukrudtets kimbladsstadium Kontakt 320 SC kan anvendes i sidste halvdel af april og frem til 1. maj eller efter bærplukning. Der anvendes 2 behandlinger med 1,0 l/ha Kontakt per gang eller en behandling med 1,5 l/ha. Ukrudtsbekæmpelsen skal ske før 1. maj og senest 35 dage før høst, eller efter bærplukning. Bør anvendes som led i et bekæmpelsesprogram i kombination med andre godkendte produkter for at sikre bred effekt mod den aktuelle ukrudtsflora. NB! Tilsætning af olie til Kontakt 320 SC i jordbær kan øge risikoen for svidningsskader.
1 l +
0,5 l Olie
2. sprøjtning 7-10 dage senere, når næste hold ukrudt er spiret frem

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen oplysninger
Afprøvningsforsøg
Ingen link til landsforsøg med dette middel.
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Temperatur 2-5 ºC 15-20 ºC  
Luftfugtighed   høj  
Timers tørvejr 2   6    
Nattefrostrisiko   ingen risiko  
Generelle vækstbetingelser   gode  
Andet Bedste resultat opnås ved sprøjtning på saftspændte planter under gunstige vækstbetingelser. Normalt bør der sprøjtes om morgenen eller først på dagen. Ved overgang til varmt solrigt vejr vil en behandling virke meget kraftigt på såvel roer som ukrudt pga. tyndt vokslag på planterne. Vent så fald med sprøjtning til sidst på dagen. Der bør ikke sprøjtes, hvis temperaturen kommer i nærheden af eller under frysepunktet.
Virkemåde
Phenmedipham er et kontaktmiddel, der kun optages via bladene. Phenmedipham blokerer for fotosyntesen i følsomme planter. I tolerante af grøder sker der en inaktivering af phenmedipham.

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS05
Ætsende
Ætsende
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Beskyttelsesbriller
Overtræksbukser eller forklæde
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Overtræksbukser
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Generelt: Ved symptom på forgiftning bringes den forulykkede til et godt ventileret rum eller i frisk luft, men beskyttet mod afkøling. Det tilrådes altid, at søge læge/skadestue ved vedvarende ubehag/forstyrrelser, og der medbringes etikette eller leverandørbrugsanvisning. Indånding: Ved indånding flyttes personen til frisk luft, og der søges lægehjælp ved fortsat ildebefindende. Indtagelse: Ved indtagelse skylles munden omhyggeligt med vand, og der søges lægehjælp. Giv aldrig væske eller andet gennem munden hvis patienten er bevidstløs. Hudkontakt: Kommer stoffet på huden vaskes straks med store mængder vand. Øjenkontakt: Ved kontakt med øjnene skylles omgående med vand i mindst 15 minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser under skylning, og søg læge ved fortsat øjenirritation.
Bortskaffelse af emballage
Tom emballage og rester kan bortskaffes sammen med dagrenovationen.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH208 Indeholder 1,2-benzisothiazolin-3-one (BIT). Kan udløse allergisk reaktion.
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P280 Bær øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
P305+P351+P338+P310 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3082
RID_ADR
Ingen oplysninger
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Kontakt 320 SC
Sikkerhedsdatablad
Kontakt 320 SC
Vejledning i Planteværn  2024
Side 375 til 377
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.