Middeldatabasen   17. juni 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Activus 40 WG
Ukrudtsmiddel
Ukrudtsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!
Der vises kun begrænsede informationer, da firmaet ikke har ønsket at bidrage økonomisk til vedligeholdelse af detaljerede informationer for dette produkt i Middeldatabasen. Kontakt venligst firmaet direkte, hvis du har behov for yderligere information om produktet.

Almene oplysninger  
Registreringsindehaver
Adama Northern Europe B.V.
Distributør
Adama Northern Europe B.V.
Anvendes indenfor
Landbrug
Pris (senest opdateret)
246,00 kr/kg  (11. sep. 2014)
Formulering
Vanddispergerbart granulat
Status
Udgået
Indhold af aktivstoffer
400  g/kg  pendimethalin
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
(Andre frø) 4,00 kg/ha  0,250 BI/kg
(Grøntsager) 5,00 kg/ha  0,200 BI/kg
(Kartofler) 2,50 kg/ha  0,400 BI/kg
(Majs) 4,00 kg/ha  0,250 BI/kg
(Vinterraps) 2,00 kg/ha  0,500 BI/kg
(Vintersæd) 4,00 kg/ha  0,250 BI/kg
(Vårsæd) 2,00 kg/ha  0,500 BI/kg
(Ærter) 1,50 kg/ha  0,667 BI/kg

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 15,2 kg/ha 0,0660 B/kg
Miljøadfærd 0,796 kg/ha 1,26 B/kg
Miljøeffekt 8,33 kg/ha 0,120 B/kg
I alt 0,694 kg/ha 1,44 B/kg
 
Pesticidafgift: 175 kr. pr. kg

Godkendelse  Salg, anvendelse og opbevaring af midlet er forbudt i Danmark! Nedenstående oplysninger angiver den sidst gældende godkendelse og er alene medtaget for at fastholde midlets historie.
Registreringsnummer
396-36
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vintersæd, vårsæd, vårsæd med udlæg af græs og kløvergræs, ærter og kartofler.
Behandlingsfrist
Må i vårsæd ikke anvendes senere end 6 uger før høst. Må i friske ærter med og uden bælg ikke anvendes senere end 10 uger før høst. Må i tørrede ærter (bælgfrugt) ikke anvendes senere end 3 måneder før høst. Må i kartofler ikke anvendes senere end 13 uger før høst.
Forbehold
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/ Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje. Må ikke tømmes i kloakafløb. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må i vinter- og vårsæd og kartofler ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand. Må i ærter ikke anvendes nærmere end 30 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 28. maj 2010 1. sep. 2018 Activus 40 WG
På forbudsliste 2. mar. 2020 31. dec. 2099 Activus 40 WG reg.nr. 396-36, Anvendelses- og besiddelsesforbud som følge af bestemmelserne i EU-forordning 1107/2009, der giver maksimalt 18 måneder til afvikling af restlagre efter udløb af godkendelse

Sikkerhed  
Fareklasse
Xi
Lokalirriterende
Lokalirriterende
 
N
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
Bifare
Ikke farlig
 
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
R43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.
R50/53 Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
S2 Opbevares utilgængeligt for børn.
S13 Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
S36/37 Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelseshandsker.

Transport  
UN-nr.
3077
RID_ADR
9, III
IMDG
9, III
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Activus 40 WG
Sikkerhedsdatablad
Activus 40 WG
 


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.