Middeldatabasen   29. maj 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

KVIK Ukrudtsbekæmpelse koncentrat
Ukrudtsmiddel
Ukrudtsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!
Der vises kun begrænsede informationer, da firmaet ikke har ønsket at bidrage økonomisk til vedligeholdelse af detaljerede informationer for dette produkt i Middeldatabasen. Kontakt venligst firmaet direkte, hvis du har behov for yderligere information om produktet.

Almene oplysninger  
Registreringsindehaver
Woodstream Canada Corporation
Distributør
ECOstyle A/S
Anvendes indenfor
Hus og have, Industriel anvendelse
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
Ingen oplysninger
Formulering
Flydende middel
Status
Ikke længere markedsført
Indhold af aktivstoffer
100  g/l  fedtsyrer (C8-C18, hovedfraktion: decansyre)
100  g/l  fedtsyrer (C8-C10, hovedfraktion: nonansyre (40%))
Behandlingsindeks:
Ingen
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 8,03 l/ha 0,125 B/l
Miljøadfærd 0,0000 l/ha 0,0000 B/l
Miljøeffekt 59,5 l/ha 0,0168 B/l
I alt 7,08 l/ha 0,141 B/l
 
Pesticidafgift: 24 kr. pr. l

Godkendelse  Firmaet har afmeldt produktet. Evt. restlager må lovligt anvendes indtil 01-06-2024, hvorefter der er opbevarings- og anvendelsesforbud. Nedenfor er angivet den sidst gældende godkendelse for at fastholde midlets historie.
Registreringsnummer
424-22
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til bekæmpelse af ukrudt i private haver på indkørsler, fortove, havegange og terrasser samt under frugttræer, buske og hække.
Behandlingsfrist
Ingen
Forbehold
Må ikke anvendes i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (søer og vandløb m.m.).
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 18. mar. 2016 30. nov. 2022 KVIK Ukrudtsbekæmpelse koncentrat, reg.nr. 424-22
Afmeldt / registrering trukket 1. dec. 2022 30. maj 2024 KVIK Ukrudtsbekæmpelse koncentrat, reg.nr. 424-22, afmeldt
På forbudsliste 1. jun. 2024 31. dec. 2099 KVIK Ukrudtsbekæmpelse koncentrat, reg.nr. 424-22, Anvendelses- og besiddelsesforbud som følge af bestemmelserne i EU-forordning 1107/2009, der giver maksimalt 18 måneder til afvikling af restlagre efter udløb af godkendelse

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS07
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig
 
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H315 Forårsager hudirritation.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

Transport  
UN-nr.
Ingen oplysninger
RID_ADR
Ingen oplysninger
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
KVIK Ukrudtsbekæmpelse koncentrat
Sikkerhedsdatablad
Ingen oplysninger
 


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.