Middeldatabasen   29. maj 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Broadway
Ukrudtsmiddel
Ukrudtsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
GF-1361
Pakningsstørrelse
1000 g
Registreringsindehaver
Dow AgroSciences Danmark A/S
Distributør
Corteva Agriscience
Firmaets produktside
Broadway
Anvendes indenfor
Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
1,26 kr/g  (20. sep. 2023)
Formulering
Vanddispergerbart granulat
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
22,8  g/kg  florasulam
68,3  g/kg  pyroxsulam
68,3  g/kg  cloquintocet-mexyl
(~ 48,3  g/kg  cloquintocet)
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Vintersæd 122 g/ha  0,0082 BI/g
Vårsæd 106 g/ha  0,0094 BI/g
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 0,0000 g/ha 0,0000 B/g
Miljøadfærd 3.131 g/ha 0,0003 B/g
Miljøeffekt 16.883 g/ha 0,0001 B/g
I alt 2.641 g/ha 0,0004 B/g
 
Pesticidafgift: 0,055 kr. pr. g

Godkendelse  
Registreringsnummer
64-69
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vinter- og vårhvede, triticale og rug.
Behandlingsfrist
Må i hvede, triticale og rug ikke anvendes senere end vækststadie BBCH 39.
Forbehold
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 20. okt. 2016 30. apr. 2025 Broadway, reg.nr. 64-49
Mindre anvendelse / Off-label godk. 25. apr. 2018 30. apr. 2025 Godkendelse af Broadway (reg.nr. 64-69) til mindre anvendelse i vinterspelt

Anvendelse  
Resistensrisiko
Dow AgroSciences anbefaler en stærk anti-resistensstrategi og derigennem at anvende de anbefalinger der er tilvejebragt af WRAG (Weed Resistance Action Group). Dow AgroSciences anbefaler, at der kun anvendes ét ALS produkt pr. afgrøde mod bekæmpelse af græsukrudt. For at undgå resistensudvikling anbefaler Dow AgroSciences, at der anvendes ukrudtsmidler med forskellige virkningsmekanismer i sædskiftet. Det anbefales endvidere at have både vår- og vinterafgrøder i sædskiftet. Særligt i forbindelse med reduceret jordbehandling bør disse anbefalinger følges nøje. Vær opmærksom på at manglende effekt kan skyldes begyndende resistensudvikling.
Resistensklasse
B / 2
Virkning
Midlet har systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Tankblandinger: Broadway bør ikke blandes med Bumper1 25EC/Tilt1 250EC, da det kan give udfældninger. Broadway bør ikke blandes med gødninger eller vækstreguleringsmidler, da det kan medføre skade på afgrøden. Der bør være minimum 7 dage mellem behandlingerne. Broadway bør ikke blandes med produkter indeholdende fenoxaprop-p-ethyl og clodinafop, da det kan medføre skade på afgrøden. Der bør være 14 dage mellem behandlingerne. Tilberedning af sprøjtevæske: Sørg altid for, at sprøjten er korrekt rengjort samt efterset for belægninger inden tilberedning af sprøjtevæsken begyndes. Dette gælder især, hvis sprøjten har været anvendt til sprøjteopgaver i andre afgrøder. Præparatfyldeudstyr: Ved anvendelse af præparatfyldeudstyr tilsættes den ønskede mængde Broadway ved at hælde granulatet kontrolleret og direkte i åbningen på bundventilen. Undgå at granulatet afsættes på de indvendige overflader ved at lade skyllesystemet køre under påfyldning. Efterfølgende skylles præparatfyldeudstyret, samt evt. tomme dunke. Gentag proceduren med at åbne/lukke for bundventil til der ikke er synlige spor af Broadway i fyldestationen. PG26N tilsættes inden den endelige tankblanding er udført. Direkte injektion: Ved anvendelse af direkte injektionsudstyr, ledes det ufortyndede produkt automatisk ind i de slanger, som fører fra sprøjtens tank til dyserne. Da Broadway er et granulat henviser Dow AgroSciences til sprøjtefabrikanten for yderligere information. Ved skift og afslutning af sprøjteopgaver gennemføres en gennemskylning og rengøring af systemet. Vaskevandet udsprøjtes under kørsel på det behandlede areal.
Rengøring
Bemærk! Skyllevandstankens kapacitet skal være så restsprøjtevæsken kan fortyndes mindst 50 gange. Vær meget opmærksom på at få rengjort alle invendige dele af sprøjten grundigt. Aktivér alle haner og ventiler samt hæv trykket så meget, at overtryksventilen fra det selvrensende filter udløses. Dette gælder under alle rengøringsprocesser. - Husk at tømme sprøjten helt inden rengøring. Restsprøjtevæsken og skyllevandet skal udsprøjtes eller anvendes på det behandlede areal. - Ved hjælp af de indvendige spuledyser vaskes sprøjtetank, slanger og bom straks efter endt sprøjtning med vand fra skyllevandstanken. Skyllevandet kan med fordel deles, så indvendig vask og udsprøjtning foregår af 2-3 gange. - Fyld vand i tanken - 10-15% af tankkapaciteten (100-150 liter vand i en 1.000 liter tank) og tilsæt 0,5 liter All Clear Extra eller lignende produkt i anbefalet dosering pr. 100 liter vand. Sprøjt lidt af vaskevandet ud gennem slanger, bom og dyser, så disse sættes i blød. Lad omrøring og tankspuledyse køre i mindst 15 minutter. Tøm sprøjten gennem bom og dyser over et egnet areal f.eks. på marken under kørsel. - Dyser, filtre og sier afmonteres og renses i vand tilsat 50 ml All Clear Extra pr. 10 liter vand.- Skyl tanken og alle slanger grundigt i 5 minutter med rent vand. Skyllevandet sprøjtes ud gennem bom og dyser.
Opbevaring
Opbevares tørt og frostfrit.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Accurate Max, Ally 20 SX, Amistar, DFF, Entargo, Flexity, Lamdex, Nexide CS, Nicanor SG, Pixxaro EC, Proline EC 250, Starane 333 HL, Zypar, YaraVita Coptrac 500, Yaravita Gramitrel, YaraVita KombiPhos, YaraVita Mantrac Pro
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Atlantis OD, Cossack OD, Mavrik, Mustang forte, Proline Xpert EC 240, Saracen Delta Max, Tomahawk 200 EC, Mangansulfat 32
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
CCC 750, Cycocel 750, Moddevo, Moddus Start, Trece 750
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Foxtrot, LFS Clodinafop, LFS Fenoxaprop-P + Mefenpyr, Medax Max, Medax Top, Moddus M, Moxa, Primera Super, Sonis, Stemper, Topik EC, Tridus 250, Trimaxx M
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Triticale, Vinterhvede, Vinterrug Agersennep, fuglegræs, hyrdetaske, kornblomst, lugtløs kamille, markforglemmigej, raps, snerlepileurt, vellugtende kamille, vindaks 110-130 g +
0,5 l PG 26N
Afgrødens stadium 23-29 Der kan forventes >95% effekt på de nævnte arter.
Triticale, Vinterhvede, Vinterrug Alm. pengeurt, alm. rajgræs, bleg pileurt, burresnerre, ferskenpileurt, kornvalmue 110-130 g +
0,5 l PG 26N
Afgrødens stadium 23-29 Der kan forventes 85-94% effekt på de nævnte arter.
Triticale, Vinterhvede, Vinterrug Agerrævehale 110-130 g +
0,5 l PG 26N
Afgrødens stadium 23-29 Der kan forventes 70-84% effekt.
Triticale, Vinterhvede, Vinterrug Agersennep, alm. pengeurt, bleg pileurt, burresnerre, ferskenpileurt, fuglegræs, hyrdetaske, kornvalmue, lugtløs kamille, markforglemmigej, raps, vellugtende kamille, vindaks 165 g +
0,5 l PG 26N
Afgrødens stadium 30-32 Der kan forventes >95% effekt på de nævnte arter.
Triticale, Vinterhvede, Vinterrug Agerrævehale, alm. rajgræs, kornblomst 165 g +
0,5 l PG 26N
Afgrødens stadium 30-32 Der kan forventes 85-94% effekt på de nævnte arter.
Triticale, Vinterhvede, Vinterrug Gold hejre, snerlepileurt 165 g +
0,5 l PG 26N
Afgrødens stadium 30-32 Der kan forventes 75-84% effekt på de nævnte arter.
Triticale, Vinterhvede, Vinterrug Agersennep, alm. pengeurt, bleg pileurt, burresnerre, ferskenpileurt, fuglegræs, hyrdetaske, ital. rajgræs, kornvalmue, lugtløs kamille, markforglemmigej, raps, vellugtende kamille, vindaks 220 g +
0,5 l PG 26N
Afgrødens stadium 33-39 Der kan forventes >95% effekt på de nævnte arter.
Triticale, Vinterhvede, Vinterrug Agerrævehale, agerstedmoder, alm. rajgræs, alm. rapgræs, kornblomst, rød tvetand, snerlepileurt, ærenpris 220 g +
0,5 l PG 26N
Afgrødens stadium 33-39 Der kan forventes 85-94% effekt på de nævnte arter.
Triticale, Vinterhvede, Vinterrug Blød hejre, flyvehavre, gold hejre, kvik, storkronet ærenpris, vejpileurt 220 g +
0,5 l PG 26N
Afgrødens stadium 33-39 Der kan forventes 75-84% effekt på de nævnte arter.
Triticale, Vinterhvede, Vinterrug Gold hejre 110 g +
0,5 l PG 26N
Afgrødens stadium 30-32 85-94 pct. effekt på gold hejre. Første sprøjtning udføres ved vækststart, anden sprøjtning gennemføres 10-14 dage senere, dog tidligst i afgrødens stadium 30. Broadway må kun anvendes 1 gang pr. vækstår - splitbehandling tilladt ved bekæmpelse af gold hejre.
110 g +
0,5 l PG 26N
Afgrødens stadium 33
Vårhvede Agersennep, alm. pengeurt, bleg pileurt, burresnerre, ferskenpileurt, flyvehavre, fuglegræs, hvidmelet gåsefod, hyrdetaske, lugtløs kamille, markforglemmigej, vindaks 145 g +
0,5 l PG 26N
Afgrødens stadium 20-32 Der kan forventes >95% effekt på de nævnte arter.
Vårhvede Hanekro, snerlepileurt 145 g +
0,5 l PG 26N
Afgrødens stadium 20-32 Der kan forventes 85-94% effekt på de nævnte arter.
Vårhvede Agerstedmoder, rød tvetand 145 g +
0,5 l PG 26N
Afgrødens stadium 20-32 Der kan forventes 75-84% effekt på de nævnte arter.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Omsåning: Ved omsåning, efter en Broadway-behandling, kan der sås korn og majs. Efterfølgende afgrøde: Efter behandling med Broadway er der ingen restriktioner for afgrødevalg det følgende efterår eller forår.
Afprøvningsforsøg
Landsforsøg
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Temperatur 5 ºC 8-15 ºC 25 ºC
Timers tørvejr ½ 1    
Nattefrostrisiko   ingen  
Generelle vækstbetingelser   gode  
Virkemåde
Broadway er et systemisk virkende bladherbicid. Aktivstofferne florasulam og pyroxsulam er beslægtede med sulfonylureamidlerne og er som disse ALS-hæmmere. Det medfører at planten ikke kan producere vigtige aminosyrer, hvorved planten dør. Effekten vil være synlig efter 3-6 uger.

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Overtræksbukser
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Ved indtagelse: Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket. Øjenkontakt: Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. Hudkontakt: Kommer stoffet på huden vaskes straks med store mængder vand. Indånding: Flyt patienten ud i frisk luft. Opsøg lægehjælp.
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH208 Indeholder Pyroxsulam og Cloquintocet-mexyl. Kan udløse allergisk reaktion.
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3077
RID_ADR
9, III
IMDG
9, III
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Broadway
Sikkerhedsdatablad
Broadway
Vejledning i Planteværn  2024
Side 423 til 424
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.