Middeldatabasen   14. juni 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Agro Glyphosat Gran 680
Ukrudtsmiddel
Ukrudtsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!
Der vises kun begrænsede informationer, da firmaet ikke har ønsket at bidrage økonomisk til vedligeholdelse af detaljerede informationer for dette produkt i Middeldatabasen. Kontakt venligst firmaet direkte, hvis du har behov for yderligere information om produktet.

Almene oplysninger  
Registreringsindehaver
Lantmännen Agro Bizz A/S
Distributør
Lantmännen Agro Bizz A/S
Anvendes indenfor
Landbrug
Pris (senest opdateret)
Ingen oplysninger
Formulering
Granulat
Status
Udgået
Indhold af aktivstoffer
680  g/kg  glyphosat
Parallelprodukt, identisk med Roundup Max
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
(Areal udenfor vækstsæsonen) 1,85 kg/ha  0,540 BI/kg
(Vinterraps) 1,85 kg/ha  0,540 BI/kg
(Vintersæd) 1,85 kg/ha  0,540 BI/kg
(Vårraps) 1,85 kg/ha  0,540 BI/kg
(Vårsæd) 1,85 kg/ha  0,540 BI/kg
(Ærter) 1,85 kg/ha  0,540 BI/kg

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Ingen

Godkendelse  Salg, anvendelse og opbevaring af midlet er forbudt i Danmark! Nedenstående oplysninger angiver den sidst gældende godkendelse og er alene medtaget for at fastholde midlets historie.
Registreringsnummer
645-38
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til visse former for ukrudtsbekæmpelse samt nedvisning. Må kun anvendes til 1) Ukrudtsbekæmpelse samt nedvisning i korn og til ukrudtsbekæmpelse i korsblomstrede afgrøder, ærter og hestebønner. 2) Ukrudtsbekæmpelse efter såning og før fremspiring samt selektiv ukrudts-bekæmpelse i jordbrug ved hjælp af specielt udstyr.
Behandlingsfrist
Korn, korsblomstrede afgrøder, ærter og hestebønner må ikke behandles senere end 10 dage før høst.
Forbehold
Må ikke anvendes til: 1) Ukrudtsbekæmpelse på arealer med belægninger af sand, grus, fliser, sten o.l. 2) Ukrudtsbekæmpelse på offentlige arealer i perioder, hvor der findes spise-lige bær og frugter på arealet. Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.).
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 10. nov. 2009 15. sep. 2010 Agro Glyphosat Gran 680
På forbudsliste 6. jul. 2013 31. dec. 2099 Anvendelses- og besiddelsesforbud som følge af bestemmelserne i EU-forordning 1107/2009, der giver maksimalt 18 måneder til afvikling af restlagre efter udløb af godkendelse

Sikkerhed  
Fareklasse
Xi
Lokalirriterende
Lokalirriterende
 
N
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
Bifare
Ikke farlig
 
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
R41 Risiko for alvorlig øjenskade.
R51/53 Giftig for organismer der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidseffekter i vandmiljøet.
S2 Opbevares utilgængeligt for børn.
S13 Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
S26 Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.
S35 Materialet og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde.
S39 Brug beskyttelsesbriller/ansigtsskærm under arbejdet.
S57 Skal indesluttes forsvarligt for at undgå miljøforurening.

Transport  
UN-nr.
Ingen oplysninger
RID_ADR
Ingen oplysninger
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Ingen oplysninger
Sikkerhedsdatablad
Ingen oplysninger
 


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.