Middeldatabasen   24. april. 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Galera
Ukrudtsmiddel
Ukrudtsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ingen
Pakningsstørrelse
5 l
Registreringsindehaver
Dow AgroSciences Danmark A/S
Distributør
Corteva Agriscience
Firmaets produktside
Galera
Anvendes indenfor
Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
1.185,00 kr/l  (20. sep. 2022)
Formulering
Flydende middel
Status
Udgået
Indhold af aktivstoffer
267  g/l  clopyralid
67  g/l  picloram
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
(Vinterraps) 0,299 l/ha  3,34 BI/l
(Vårraps) 0,264 l/ha  3,79 BI/l

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 0,0000 l/ha 0,0000 B/l
Miljøadfærd 0,451 l/ha 2,22 B/l
Miljøeffekt 8,49 l/ha 0,118 B/l
I alt 0,428 l/ha 2,33 B/l
 
Pesticidafgift: 334 kr. pr. l

Godkendelse  Salg, anvendelse og opbevaring af midlet er forbudt i Danmark! Nedenstående oplysninger angiver den sidst gældende godkendelse og er alene medtaget for at fastholde midlets historie.
Registreringsnummer
64-71
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vinter- og vårraps hvert 4. år.
Behandlingsfrist
Må i vinterraps ikke anvendes senere end vækststadie BBCH 30-50. Må i vårraps ikke anvendes senere end vækststadie BBCH 14. Må i raps ikke anvendes senere end 3 måneder før høst.
Forbehold
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. For at beskytte grundvandet må dette produkt eller andre produkter, der indeholder clopyralid, kun anvendes hvert 4. år. Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/ Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje. Må ikke tømmes i kloakafløb. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Ingen afstandskrav til vandmiljø.
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 16. sep. 2011 1. okt. 2022 Galera, reg.nr. 64-71
På forbudsliste 2. apr. 2024 31. dec. 2099 Galera, reg.nr. 64-71, Anvendelses- og besiddelsesforbud som følge af bestemmelserne i EU-forordning 1107/2009, der giver maksimalt 18 måneder til afvikling af restlagre efter udløb af godkendelse

Anvendelse  
Resistensrisiko
Dow AgroSciences anbefaler en stærk anti-resistens strategi efter retningslinierne udarbejdet af WRAG(Weed Resistance Action Group). For at undgå resistensudvikling anbefaler Dow AgroSciences, at der generelt anvendes ukrudtsmidler med forskellige virkningsmekanismer i sædskiftet. Det anbefales endvidere at have både vår- og vinterafgrøder i sædskiftet. Særligt i forbindelse med reduceret jordbehandling bør disse anbefalinger følges nøje. Vær opmærksom på, at manglende effekt (hvis midlet ellers er anvendt korrekt) kan skyldes begyndende resistensudvikling.
Resistensklasse
O / 4
Virkning
Midlet har systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Bemærk! Skyllevandstankens kapacitet skal være så restsprøjtevæsken kan fortyndes mindst 50 gange. Vær meget opmærksom på at få rengjort alle invendige dele af sprøjten grundigt. Aktivér alle haner og ventiler samt hæv trykket så meget, at overtryksventilen fra det selvrensende filter udløses. Dette gælder under alle rengøringsprocesser. - Husk at tømme sprøjten helt inden rengøring. Restsprøjtevæsken og skyllevandet skal udsprøjtes eller anvendes på det behandlede areal. - Ved hjælp af de indvendige spuledyser vaskes sprøjtetank, slanger og bom straks efter endt sprøjtning med vand fra skyllevandstanken. Skyllevandet kan med fordel deles, så indvendig vask og udsprøjtning foregår af 2-3 gange. - Fyld vand i tanken - 10-15% af tankkapaciteten (100-150 liter vand i en 1.000 liter tank) og tilsæt 0,5 liter All Clear Extra eller lignende produkt i anbefalet dosering pr. 100 liter vand. Sprøjt lidt af vaskevandet ud gennem slanger, bom og dyser, så disse sættes i blød. Lad omrøring og tankspuledyse køre i mindst 15 minutter. Tøm sprøjten gennem bom og dyser over et egnet areal f.eks. på marken under kørsel. - Dyser, filtre og sier afmonteres og renses i vand tilsat 50 ml All Clear Extra pr. 10 liter vand.- Skyl tanken og alle slanger grundigt i 5 minutter med rent vand. Skyllevandet sprøjtes ud gennem bom og dyser.
Rengøring
Ingen oplysninger
Opbevaring
Opbevares tørt og frostfrit.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Agil 100 EC, Caryx, LFS Metconazol/Mepiquat-Chlorid, Zetrola, Bor MEA 150, Hu-Man 15, Magnesiumsulfat 10% Mg, Mangansulfat 32, NitraMan 235, Pioner S Gødning 80, Solubor DF, YaraVita Bortrac, YaraVita Brassitrel Pro, YaraVita KombiPhos, YaraVita Magtrac, YaraVita Mantrac Pro, YaraVita Zintrac
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Vinterraps Burresnerre, kornblomst, lugtløs kamille, snerlepileurt, tidsler, vellugtende kamille 0,3 l +
0,3 l PG 26N
Afgrødens stadium 30-50 Bekæmpelseseffekt på nævnte arter >90 pct., for burresnerre dog 80-90 pct. Må kun anvendes forår. Må maximalt anvendes hvert 4. år på samme areal.
Vårraps Burresnerre, hvidmelet gåsefod, kornblomst, lugtløs kamille, snerlepileurt, tidsler, vellugtende kamille 0,3 l +
0,3 l PG 26N
Afgrødens stadium 12-14 Bekæmpelseseffekt på nævnte arter >90 pct., for burresnerre og hvidmelet gåsefod dog 80-90 pct. Må maximalt anvendes hvert 4. år på samme areal.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen effekt.
Virkning på efterfølgende afgrøde
Følgende afgrøder er følsomme overfor behandling med GALERA pga. indholdet af clopyralid: - kartofler og andre natskyggearter - ært, hestebønne, lupin og andre bælgplanter - gulerod og andre skærmplanter - salat og andre kurveblomstrede Plantemateriale med rester af clopyralid kan skade en efterfølgende følsom afgrøde. Undgå derfor en følsom afgrøde umiddelbart efter, at plantemateriale fra en GALERA-behandlet afgrøde er nedpløjet. Plantemateriale fra en afgrøde behandlet som angivet på etiketten, og som er blevet findelt, spredt og nedpløjet om efteråret, vil ikke skade en forårssået følsom afgrøde. Plantemateriale fra en GALERA-behandlet afgrøde bør ikke anvendes i drivhuse eller til kompost. Efter sprøjtning med GALERA skal der sørges for, at sprøjteudstyret er grundigt rengjort før behandling af en følsom afgrøde (se afsnittet ovenfor). Hvis der bliver behov for omsåning efter en GALERA-behandling, kan der kun sås korn, græs og majs.
Afprøvningsforsøg
Landsforsøg
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Temperatur 8-9 ºC 15-18 ºC 25 ºC
Luftfugtighed   høj  
Timers tørvejr 6      
Nattefrostrisiko   ingen  
Generelle vækstbetingelser   gode  
Virkemåde
Clopyralid og picloram er systemiske herbicider, der primært optages via bladene. Aktivstofferne transporteres i sivævet rundt i hele planten, dvs. også ned i rodsystemet på flerårige ukrudtsarter. Clopyralid og picloram har auxinvirkning, og fremkalder en ukontrolleret kraftig vækst i følsomme arter. Følsomme arter findes specielt inden for de kurvblomstrede så som kamille, gul okseøje, agertidsel, agersvinemælk, burresnerre m.fl.

Effektoversigt:
Problem Dosis Effekt1) Kilde Bemærkninger
Lugtløs kamille 0,3 l/ha Effektivitetsvurdering > 90% effekt
Vellugtende kamille 0,3 l/ha Effektivitetsvurdering > 90% effekt
1)  ()  Utilstrækkelig effekt eller effekt ikke belyst , ()  Under 50% effekt , ()  50-70% effekt , ()  71-85% effekt , ()  86-95% effekt , ()  Over 95% effekt

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: FORSIGTIG
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Beskyttelsesbriller
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Overtræksbukser
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Ved indtagelse: Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket. Øjenkontakt: Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. Hudkontakt: Kommer stoffet på huden vaskes straks med store mængder vand. Indånding: Flyt patienten ud i frisk luft. Opsøg lægehjælp.
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
Ingen oplysninger
RID_ADR
Ingen oplysninger
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Galera
Sikkerhedsdatablad
Galera
Vejledning i Planteværn  2021
Side 209 til 210
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.