Middeldatabasen   24. april. 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Alliance
Ukrudtsmiddel
Ukrudtsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ingen
Pakningsstørrelse
250 g
Registreringsindehaver
Nufarm Deutschland GmbH
Distributør
Nufarm Deutschland GmbH
Firmaets produktside
Alliance
Anvendes indenfor
Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
Ingen oplysninger
Formulering
Vanddispergerbart granulat
Status
Udgået
Indhold af aktivstoffer
600  g/kg  diflufenican
60  g/kg  metsulfuron-methyl
(~ 57,8  g/kg  metsulfuron)
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
(Andre frø) 43,5 g/ha  0,0230 BI/g
(Vintersæd) 62,5 g/ha  0,0160 BI/g
(Vårsæd) 43,5 g/ha  0,0230 BI/g

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 12.048 g/ha 0,0001 B/g
Miljøadfærd 646 g/ha 0,0015 B/g
Miljøeffekt 2.042 g/ha 0,0005 B/g
I alt 471 g/ha 0,0021 B/g
 
Pesticidafgift: 0,311 kr. pr. g

Godkendelse  Salg, anvendelse og opbevaring af midlet er forbudt i Danmark! Nedenstående oplysninger angiver den sidst gældende godkendelse og er alene medtaget for at fastholde midlets historie.
Registreringsnummer
347-20
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i hvede, byg, rug og triticale.
Behandlingsfrist
Må i korn ikke anvendes senere end vækststadie BBCH 30.
Forbehold
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. For at beskytte grundvandet må dette produkt kun anvendes 1 gang pr. vækstår (1. august - 31. juli). Der må endvidere i samme vækstår ikke også anvendes andre produkter, der indeholder tribenuron-methyl, iodosulfuron, metsulfuron-methyl, triasulfuron eller thifensulfuron-methyl (SPe1). Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3). Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 7. apr. 2017 9. mar. 2023 Alliance, reg.nr. 347-20
På forbudsliste 10. mar. 2024 31. dec. 2099 Alliance, reg.nr. 347-20, anvendelses- og opbevaringsforbud

Anvendelse  
Resistensrisiko
Gentagen anvendelse af samme middel eller midler med samme virkemekanisme kan resultere i udvikling af resistens. For at undgå dette, anbefales det med jævne mellemrum at anvende midler med anden virkernekanisrne enten i form af tankblanding eller ved at skifte mellem midler. Alliance er en færdigformulering som indeholder to aktivstoffer: metsulfuron-methyl (ALS-hæmmer, resistensgruppe B) og diflufenican (hæmmer af enzymet PDS, resistensgruppe Fl). Da aktivstofferne har forskellig virkemekanisme minimeres risikoen for resistens på ukrudtsarter hvor begge aktivstoffer har effekt. I Danmark er der fundet resistens over for sulfonylureamidler hos fuglegræs, kamille og kornvalmue. Der er ingen kendte tilfælde af resistens over for diflufenican.
Resistensklasse
F1 / 12 + B / 2
Virkning
Midlet har systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Tankblanding: Alliance kan normalt blandes med relevanteukrudts- og svampemidler. Feltstudier har vist at Alliance kan blandes med fluroxypyr- holdige produkter (f.eks. Lodin, Tomahawk® eller Starane) og MCPA. Bemærk at i forbindelse med tankblandinger skal blandingspartnernes brugsanvisninger følges. Vær specielt opmærksom på at der ved tankblanding skal tages højde for blandingspartnerens begrænsninger, hvad angår afgrødens udviklingstrin. Tilberedning af sprøjtevæske: Sørg altid for at sprøjten er korrekt rengjort samt efterset for belægninger inden tilberedning af sprøjtevæsken begyndes. Dette gælder især, hvis sprøjten har været anvendt til sprøjteopgaver i andre afgrøder. Bland ikke mere sprøjtevæske, end der rent faktisk skal bruges. Det er derfor hensigtsmæssigt at beregne den nødvendige mængde sprøjtevæske helt præcist. Især ved store sprøjtemiddelbeholdere er det en god ide at bruge et måleapparat til måling af gennemstrømningsmængden ved fyldningen af tanken. Det anbefales at bruge sædvanligt beskyttelsesudstyr under blandingen. 1. Fyld tanken med halvdelen af den nødvendige vandmængde. 2. Tænd for omrøring. 3. Ryst produktet kraftigt inden påfyldning! 4. Påfyld produktet gennem et præparatfyldeudstyr. 5. Skyl den tomme emballage grundigt,og tilsæt skyllevandet til sprøjtevæsken. 6. Påfyld den resterende mængde vand. 7. Anvend sprøjtevæsken umiddelbart efter blandingen og med tændt omrøring.
Rengøring
Indvendig rengøring af sprøjteudstyr ved skift mellem eller afslutning af sprøjteopgave: Skyllevandstankens kapacitet skal være så restsprøjtevæsken kan fortyndes med faktor 50. Vær meget opmærksom på at få rengjort alle invendige dele af sprøjten grundigt. Aktivér alle haner og ventiler samt hæv trykket så meget, at overtryksventilen fra det selvrensende filter udløses. Dette gølder under alle rengøringsprocesser. – Ved hjælp af de indvendige spuledyser vaskes sprøjtetank, slanger og bom straks efter endt sprøjting med vand fra skyllevandtanken. Skyllevandet kan med fordel deles, så indvendig vask og udsprøjting foregår af 2-3 gange. – Husk at tømme sprøjten helt inden rengøring. Restsprøjtevæsken og skyllevandet skal udsprøjtes på det behandlede areal. – Fyld vand i tanken – 10-15% af tankkapaciteten (100-150 liter vand i en 1000 liter tank) og tilsæt 0,5 liter All Clear Extra eller lignende produkt i anbefalet dosering pr 100 liter vand. Sprøjt lidt af vaskevandet ud gennem slanger og dyser, så disse sættes i blød. Lad omrøring og tankspuledyse køre i mindst 15 minutter. – Tøm under kørsel sprøjten gennem bom og dyser over et egnet areal, f.eks. på marken. – Dyser, filtre og sier afmonteres og renses i vand tilsat 50 ml All Clear Extra, eller lignende produkt, pr. 10 liter vand. – Skyl tanken og alle slanger grundigt i 5 minutter med rent vand. Skyllevandet sprøjtes ud gennem bom og dyser. Udvendig rengøring af sprøjteudstyr: Der henvises til Miljøstyrelsens vejledning angående påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 906 af 24 juni 2016.
Opbevaring
Opbevares utilgængeligt for børn.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Amistar, Broadway, Catch, Cycocel 750, Pico 750 WG, Primus, Proline EC 250, Rexade 440, Starane XL, Trece 750, Yaravita Gramitrel, YaraVita Magtrac
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Medax Max, Medax Top, Metaxon, Proline Xpert EC 240, Stomp CS, Tombo, CarboMan 500, Mangan 180, Manganchelat 8% Mn, Mangansulfat 32, Pioner S Gødning 80
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Atlantis OD, Cerone, Cossack OD, Foxtrot, Hussar OD, Hussar Plus OD, Othello, Primera Super
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Triticale, Vinterbyg, Vinterhvede, Vinterrug Tokimbladet frøukrudt 50 gAfgrødens stadium 20-30 Forårsanvendelse. Max. 1 behandling pr. vækstår.
Vårbyg, Vårhvede Tokimbladet frøukrudt 35 gAfgrødens stadium 12-19 Max. 1 behandling pr. vækstår.
Vårbyg, Vårhvede Tokimbladet frøukrudt 50 gAfgrødens stadium 20-30 Max. 1 behandling pr. vækstår.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
I tilfælde af omsåning må der kun sås vårbyg, vårhvede eller havre efter pløjning, og der må ikke anvendes sulfonylureamidler eller PDS hæmmere i disse afgrøder. Der må ikke sås eller plantes efterfølgende afgrøder før 120 dage efter anvendelse af Alliance.
Afprøvningsforsøg
Landsforsøg
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Temperatur 5-8 ºC 10-15 ºC  
Jordfugtighed   god  
Generelle vækstbetingelser   gode  
Andet Alliance virker mest effektivt på småt ukrudt i vækst, hvor ukrudt har 1- 3 blade.
Virkemåde
Produktet indeholder aktivstofferne metsulfuron-methyl og diflufenican. Metsulfuron-methyl optages altovervejende via bladene. Efter optagelse transporteres aktivstofferne ind i plantens celler, hvor det virker ved at hæmme dannelsen af aminosyrerne isoleucin og valin. Diflufenican virker både som jord- og bladmiddel. I planten virker det ved at hæmme enzymet PDS. Efter 10–15 dage ses en gulfarvning af de yngste plantedele, og ukrudtets begynder at falde sammen, for at visne væk i løbet at 2–4 uger. Virkningen af diflufenican ses som en afblegning til hvidfarvning af ukrudtsplanterne. Ukrudtsplanterne kan fremspire normalt men hvidfarves efter fremspiring for derefter at gå ud.

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS07
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Åndedrætsværn, halvmaske.
Filtertype A2P2
Forklæde
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Overtræksbukser
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101). VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand (P302+P352). VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning (P305+P351+P338). Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp (P337+P313). Al tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse (P362+P364).
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H315 Forårsager hudirritation.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P280 Bær øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3077
RID_ADR
9, III
IMDG
9, III
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Alliance
Sikkerhedsdatablad
Alliance
Vejledning i Planteværn  2018
Side 233
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.