Middeldatabasen   30. november 2023   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Ronstar Expert
Ukrudtsmiddel
Ukrudtsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Valdor
Pakningsstørrelse
1,65 kg
Registreringsindehaver
Bayer A/S
Distributør
Bayer Environmental Science
Firmaets produktside
Ronstar Expert
Anvendes indenfor
Landbrug, Skovbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
1.700,00 kr/kg  (20. sep. 2022)
Formulering
Vanddispergerbart granulat
Status
Ikke længere markedsført
Indhold af aktivstoffer
10  g/kg  iodosulfuron
360  g/kg  diflufenican
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
(Andre frø) 0,170 kg/ha  5,87 BI/kg
(Majs) 0,0759 kg/ha  13,2 BI/kg
(Vintersæd) 0,214 kg/ha  4,67 BI/kg
(Vårsæd) 0,127 kg/ha  7,87 BI/kg

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 0,0000 kg/ha 0,0000 B/kg
Miljøadfærd 1,30 kg/ha 0,770 B/kg
Miljøeffekt 5,09 kg/ha 0,197 B/kg
I alt 1,03 kg/ha 0,967 B/kg
 
Pesticidafgift: 129 kr. pr. kg

Godkendelse  Firmaet har afmeldt produktet. Evt. restlager må lovligt anvendes indtil 01-01-2024, hvorefter der er opbevarings- og anvendelsesforbud. Nedenfor er angivet den sidst gældende godkendelse for at fastholde midlets historie.
Registreringsnummer
18-567
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i prydplanter, juletræer, skovbrug, energipil, planteskoler og læhegn samt på udyrkede arealer og arealer anvendt til parkering, veje, indkørsler, gårdspladser, gangstier mv., dog ikke arealer belagt med asfalt og beton.
Behandlingsfrist
Ingen.
Forbehold
Må ikke anvendes til: Ukrudtsbekæmpelse på offentlige arealer i perioder, hvor der findes spiselige bær og frugter på arealet. Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. For at beskytte grundvandet må dette produkt kun anvendes 1 gang om året i perioden fra 1. april til 31. juli. Der må endvidere i samme vækstår ikke også anvendes andre produkter, der indeholder tribenuron-methyl, iodosulfuron, metsulfuron-methyl, triasulfuron eller thifensulfuron-methyl. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand. Opbevares utilgængeligt for børn. (P102) Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
Afstand til §3-områder
Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter (SPe3).
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen afstandskrav.
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 17. nov. 2014 30. jun. 2022 Ronstar Expert, reg.nr. 18-567
Afmeldt / registrering trukket 1. jul. 2022 31. dec. 2023 Ronstar Expert, reg.nr. 18-567, godkendelse trukket af Miljøstyrelsen
På forbudsliste 1. jan. 2024 31. dec. 2099 Ronstar Expert, reg.nr. 18-567, Anvendelses- og besiddelsesforbud som følge af bestemmelserne i EU-forordning 1107/2009, der giver maksimalt 18 måneder til afvikling af restlagre efter udløb af godkendelse

Anvendelse  
Resistensrisiko
Diflufenican tilhører gruppen af PDS-hæmmere (HRAC gruppe F1), som vurderes at have en lav risiko for udvikling af resistens. Iodosulfuron, der er et sulfunylureamiddel, tilhører gruppen af ALS-hæmmere (HRAC gruppe B), som vurderes at have en høj risiko for udvikling af resistens. Gentagne behandlinger med sulfonylureamiddel med samme virkemekanisme øger risikoen for udvikling af resistens. For at mindske risikoen for udvikling af resistens anbefales det at blande med eller skifte mellem midler med andre virkemekanismer, som har god effekt over for de aktuelle arter.
Resistensklasse
B / 2 + F1 / 12
Virkning
Midlet har systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Ingen oplysninger
Rengøring
Ingen oplysninger
Opbevaring
Opbevares tørt, køligt og frostfrit
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Roundup Bio
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ingen oplysninger
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Fortove, Gårdspladser, Havegange, Indkørsler, Industrielle områder, Jernbaner, Parkeringsarealer, Terrasser, Veje Græsukrudt, tokimbladet ukrudt 0,33 kgSe bemærkninger Uden skærm: Undgå at ramme planter der ikke ønskes bekæmpet. Ved forekomst af græsukrudt og bredbladet ukrudt over 2 løvblade anbefales iblanding af glyphosat. Anbefalet dosering: 1,0 - 1,5 liter pr. ha (360 g/l glyphosatholdigt produkt). På fugtig overflade på nyfremspiret ukrudt fra 1. april til 31. juli. Maks. 1 behandling pr. år.
Energipil, Juletræer, Skovkulturer Græsukrudt, tokimbladet ukrudt 0,33 kgSe bemærkninger Med og uden skærm: Behandling kan ske med uskærmet sprøjtning indtil 10 dage før knopbrydning. Efter knopbrydning skal behandlingen ske med skærmet sprøjtning. Uden skærm frarådes det at iblande andre herbicider. Ved forekomst af græsukrudt og bredbladet ukrudt over 2 løvblade anbefales iblanding af glyphosat. Anbefalet dosering: 1,0 - 1,5 liter pr. ha (360 g/l glyphosatholdigt produkt). På fugtig jord fra 1. april til 31. juli, når ukrudtet er i vækst, og temperaturen er over 2-4° C. Maks. 1 behandling pr. år.
Ikke spiselige planteskolekulturer, Læhegn, Prydplanter Græsukrudt, tokimbladet ukrudt 0,33 kgSe bemærkninger Med skærm: Alle behandlinger skal ske med skærmet sprøjtning (kulturer, herunder rodskud af planter, der ikke ønskes bekæmpet, må ikke rammes). På fugtig jord fra 1. april til 31. juli. Maks. 1 behandling pr. år.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen oplysninger
Afprøvningsforsøg
Landsforsøg
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Temperatur 5-8 ºC 10-15 ºC  
Jordfugtighed   god  
Timers tørvejr 4   6    
Nattefrostrisiko   ingen  
Generelle vækstbetingelser   gode  
Andet Kraftig dug kan nedsætte effekten markant, derfor bør der sprøjtes efter duggen er tørret ind. Der bør ikke behandles med udsigt til nattefrost. På en meget humusrig jord vil langtidseffekten af produktet blive reduceret eller udeblive. Jordoptagelsen påvirkes af jordfugt på udsprøjtningstidspunket, derfor kan anvendelse på en meget tør jordoverflade nedsætte langtidseffekten.
Virkemåde
Produktet indeholder 2 virksomme stoffer: Diflufenican og iodosulfuron. De aktive stoffer komplementerer hinanden således, at der opnås en effekt på en lang række ukrudtsarter. Diflufenican virker både som et jord- og bladmiddel. Iodosulfuron, der tilhører sulfonylureamidlerne, er systemisk og optages primært gennem bladene og transporteres derfra til vækstpunkterne, hvor celledelingen stopper. Efter optagelsen standser væksten i planterne i løbet af de følgende 2-4 uger. Græsukrudtet kan dog stå i lang tid som små stærkt mørkegrønne planter, men disse planter optager hverken næring eller generer kulturen. Virkning af diflufenican ses som en afblegning til hvidfarvning af ukrudtsplanterne. Ukrudtsplanterne kan fremspire normalt, men de hvidfarves efter fremspiring for derefter at visne.

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Overtræksbukser
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Generelt: Ved symptomer på forgiftning og/eller vedvarende irritation af hud, øjne eller åndedræt søges straks læge. Indånding: Bring personen ud i frisk luft (undgå afkøling). Hudkontakt: Kommer stoffet på huden vaskes straks med store mængder vand. Øjenkontakt: Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med rigelige mængder vand og læge kontaktes. Evt. kontaktlinser fjernes.Indtagelse: Skyl munden grundigt og drik rigeligt med vand. Fremkald ikke opkastning. Kontakt læge og vis denne beholder eller etiket.
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3077
RID_ADR
9, III
IMDG
9, III
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Ronstar Expert
Sikkerhedsdatablad
Ronstar Expert
Vejledning i Planteværn  2021
Side 239 til 240
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.