Middeldatabasen   31. maj 2023   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Glyfonova 450 Plus
Ukrudtsmiddel
Ukrudtsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Glyfonova Excel
Pakningsstørrelse
20 l
Registreringsindehaver
FMC Agricultural Solutions A/S (tidligere: Cheminova A/S)
Distributør
FMC Europe NV, Agrochemical Products Group
Firmaets produktside
Glyfonova 450 Plus
Anvendes indenfor
Frilandsgartneri, Frugtavl, Landbrug, Skovbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
62,00 kr/l  (23. sep. 2020)
Formulering
Vandopløseligt koncentrat
Status
Udgået
Indhold af aktivstoffer
450  g/l  glyphosat
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
(Areal udenfor vækstsæsonen) 2,80 l/ha  0,357 BI/l
(Vinterraps) 2,80 l/ha  0,357 BI/l
(Vintersæd) 2,80 l/ha  0,357 BI/l
(Vårraps) 2,80 l/ha  0,357 BI/l
(Vårsæd) 2,80 l/ha  0,357 BI/l
(Ærter) 2,80 l/ha  0,357 BI/l

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 0,0000 l/ha 0,0000 B/l
Miljøadfærd 19,7 l/ha 0,0509 B/l
Miljøeffekt 32,2 l/ha 0,0311 B/l
I alt 12,2 l/ha 0,0819 B/l
 
Pesticidafgift: 32 kr. pr. l

Godkendelse  Salg, anvendelse og opbevaring af midlet er forbudt i Danmark! Nedenstående oplysninger angiver den sidst gældende godkendelse og er alene medtaget for at fastholde midlets historie.
Registreringsnummer
11-15
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til: 1) Ukrudtsbekæmpelse samt nedvisning i korn, korsblomstrede afgrøder, ærter, hestebønner og græs. 2) Ukrudtsbekæmpelse under frugttræer. 3) Ukrudtsbekæmpelse efter såning og før fremspiring samt selektiv ukrudtsbekæmpelse i jordbrug ved hjælp af specielt udstyr. 4) Ukrudtsbekæmpelse i ikke spiselige havebrugs-, planteskole- og skovkulturer. 5) Ukrudtsbekæmpelse på parkeringsarealer, veje, indkørsler, fortove, havegange, terrasser og udyrkede arealer.
Behandlingsfrist
Korn, korsblomstrede afgrøder, ærter, hestebønner og græs må ikke behandles senere end 10 dage før høst. Må under frugttræer kun anvendes indtil 1 måned før høst og om efteråret efter høst.
Forbehold
Må ikke anvendes til: Ukrudtsbekæmpelse på offentlige arealer i perioder, hvor der findes spiselige bær og frugter på arealet. Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Undgå forurening vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/ Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Ingen afstandskrav.
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 8. dec. 2009 31. dec. 2019 Glyfonova Excel, reg.nr. 11-15
På forbudsliste 1. jul. 2021 31. dec. 2099 Glyfonova 450 Plus, reg.nr. 11-15. Anvendelses- og besiddelsesforbud som følge af bestemmelserne i EU-forordning 1107/2009, der giver maksimalt 18 måneder til afvikling af restlagre efter udløb af godkendelse

Anvendelse  
Resistensrisiko
Ingen oplysninger
Resistensklasse
G / 9
Virkning
Midlet har systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Ingen oplysninger
Rengøring
Ingen oplysninger
Opbevaring
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ingen oplysninger
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Korn Kvik, tagrør, tokimbladet ukrudt 1,6-2,4 lSenest 10 dage før høst Glyfonova 450 Plus anvendes til bekæmpelse af kvik, tagrør og tokimbladet ukrudt 10 dage før høst. Kvikken bør ved sprøjtetidspunktet være i aktiv vækst. Specielt ved anvendelse af den meget lave dosering (1,6 l/ha) er det meget vigtigt, at sprøjtebetingelser og -teknik er de bedst mulige. Ved forekomst af tagrør og tokimbladet ukrudt anvendes højere dosering. Sprøjtning udføres, når kernerne er hårde og vanskelige at dele med en fingernegl. Dette udviklingstrin svarer til stadium 87. På dette tidspunkt vil vandindholdet i kernerne være 30% eller derunder. Halmen må gerne bruges som foder og strøelse. Vær opmærksom på, at der i forbindelse med behandling af korn til brød kan eksistere aftale om restriktion m.h.t. brug af glyphosat. Behandlingsfrist: 10 dage Behandlingsområde: Alt korn med undtagelse af korn til fremavl. Dosering: Kvikmængde mindre end 25 skud pr. m2: 1,6 l/ha Kvikmængde mere end 25 skud pr. m2: 2,4 l/ha.
Rybs, Sennep, Vinterraps, Vårraps Kvik, nedvisning, tokimbladet ukrudt 2,4-3,2 lFør høst, se bemærkninger Til bekæmpelse af kvik og tokimbladet ukrudt samt nedvisning. Sprøjtningen udføres, når vandindholdet i frøene er under 30%. Dette stadie indtræffer normalt, når størsteparten af skulperne i rapsen er gulgrønne og gulbrune og enkelte sorte frø. Sprøjtetidspunktet vil indtræde 2-4 dage før normal skårlægning. Behandlede afgrøder høstes direkte mellem 14 og 21 dage efter sprøjtning. Bekæmpelse af kvik: 2,4 l/ha. Nedvisning raps, sennep og rybs: 3,2 l/ha.
Ærter Kvik, nedvisning 1,6-3,2 lFør høst, se bemærkninger Ærterne behandles, når 70-75% af marken har skiftet farve fra gulgrøn til gulbrun. Ærterne fra de øverste bælge bør være faste og kunne flækkes med 2 fingre. På dette tidspunkt er ærternes nederste bælge mellembrune til brune, de midterste bælge lysegule; den øverste bælg er lysegrøn til lysegul. Specielt ved anvendelse af den lave dosering (1,6 l/ha) er det meget vigtigt, at sprøjtebetingelser og teknik er de bedst mulige. Nedvisningsperioden kan - afhængig af temperaturen - strække sig ud over 10 dage. Behandlingsfrist: 10 dage Behandlingsområde: Alle ærter med undtagelse af ærter til fremavl Dosering: Mindre end 25 kvikskud pr. m2: 1,6 l/ha Mere end 25 kvikskud pr. m2 samt andet ukrudt: 2,4 l/ha Nedvisning af ærter: 3,2 l/ha.
Hestebønner Kvik, tokimbladet ukrudt 2,4-3,2 l10 -14 dage før forventet høst Behandlingen i hestebønner udføres 10-14 dage før planlagt høst. Det rette sprøjtetidspunkt finder man lettest ved at følge bælgenes udvikling. Sprøjt når ca. 3/4 af bælgene har skiftet farve til helt sort. Nedvisningsperioden kan dog strække sig ud over det ovennævnte antal dage. Behandlingsfrist: 10 dage Behandlingsområde: Alle hestebønner med undtagelse af hestebønner til fremavl Dosering: Bekæmpelse af kvik og andet ukrudt: 2,4 l/ha Nedvisning af hestebønner og tokimbladet flerårig ukrudt:3,2 l/ha.
Stub Kvik, spildkorn, tokimbladet ukrudt 1,2-3,2 lEfter høst på småt ukrudt i vækst Bekæmpelse af kvik og tokimbladet ukrudt samt genspiret korn. Doseringen på 2,4 l/ha kan anvendes, når følgende betingelser er til stede: Høj luftfugtighed, Temperatur over 15°C, Højt vejr (solskin) fra sprøjtetidspunkt (formiddag) til aften, Under 25 kvikskud/m2. Halmen bør fjernes straks efter høst, således at kvikken kan komme i god vækst. Når kvikken har 3-6 aktive blade og er ca. 15-20 cm høj, kan der behandles med Glyfonova 450 Plus. I tilfælde af at halmen snittes efter høst, må den snittes fint og fordeles godt for at få optimal effekt over hele marken. Behandling med Glyfonova 450 Plus bør altid foretages på ubearbejdet jord efter høst, når ukrudtet er i god vækst og har passende udvikling. Undgå ved høst at sætte for høj stub, som kan forringe den aktive genvækst af kvikken. En stubbehandling kan foretages til langt hen på året, så længe klimaforholdene tillader det. Enkelte frostnætter med temperaturer ned til ÷3°C før sprøjtning vil ikke have indflydelse på virkningen. Jordbearbejdning kan påbegyndes 10 dage efter behandlingen. Dosering Genfremspiret korn og andet ukrudt: 1,2-1,6 l/ha Kvik: 2,4-3,2 l/ha.
Stub efter frøgræs Genvækst af frøgræs, kvik 3,2-4,8 lEfter høst på småt ukrudt i vækst Generelt anvendes 3,2 l/ha mod kvik og genvækst af frøgræsser. 4-4,8 l/ha anvendes til bekæmpelse af rødsvingel, engrapgræs eller andre smalbladede frøgræsarter. Halmen bør fjernes straks efter høst, således at kvikken og græsserne kan komme i god vækst. Når kvikken har 3-6 aktive blade, kan der behandles med Glyfonova 450 Plus. Behandlingen med Glyfonova 450 Plus bør altid foretages på ubearbejdet jord efter høst, når ukrudtet er i god vækst og har en passende udvikling. Undgå ved høst at sætte for høj stub, som kan forringe den aktive genvækst af kvikken og græsserne. Jordbearbejdning kan påbegyndes 10 dage efter behandlingen. Dosering: 3,2-4,8 l/ha.
Nedvisning af græs Kulturgræsarter, kvik 3,2 lForår eller efterår Glyfonova 450 Plus anvendes til bekæmpelse af kvik og kulturgræsser inden høst af sidste slæt. Afgrøden kan anvendes til hø, afgræsning, staldfodring, ensilering eller pillefabrikation. Græsset og kvikken (kvik 3-6 aktive blade) bør være veludviklet, i god vækst og 15-20 cm høj på behandlingstidspunktet. Ved kvikbekæmpelse på intensivt dyrkede græsarealer, særligt i kraftige rajgræsmarker, bør man nøje følge kvikkens udvikling. Kvikken bør have samme højde som græsset - vær sikker på, at kvikken ikke er dækket af afgrøden. Snarest muligt efter behandlingsfristens udløb (10 dage) høstes græsset. Ved begyndende gulfarvning og nedvisning af græsset begynder udbyttet at falde. Nedvisningen er afhængig af temperatur og vejrforhold. Der kan gå op til 3 uger, før begyndende nedvisning kan iagttages. Dosering: 3,2 l/ha.
Frugtplantager, Skovbrug Græsukrudt, kvik, rodukrudt 2,4-4,8 lForår Anvend afskærmet sprøjtning. Kvik og andre græsser bekæmpes med 2,4 l/ha. Mod tokimbladet flerårigt rodukrudt anvendes højeste dosering. Bedste behandlingstidspunkt er lige før begyndende blomstring, når ukrudtet er i god vækst. Glyfonova 450 Plus må ikke komme i berøring med træernes løv eller rodskud, idet træerne da kan skades betydeligt. Især efter midten af juni vil der være større risiko for skade på træerne pga. fremkomne rodskud. Ukrudtsbekæmpelse under frugttræer må kun anvendes indtil 1 måned før høst og om efteråret efter høst. Pas på vinddrift. Dosering: 2,4-4,8 l/ha.
Stødbehandling af fældede træer Genvækst fra træstubbe, rodskud fra træer 0 lOktober-februar Vejledende dosering: 160 ml Glyfonova 450 Plus plus 840 ml vand. Nyfældede træer behandles straks efter fældningen med Glyfonova 450 Plus som sikring mod genvækst og rodskud. Glyfonova 450 Plus kan f.eks. påføres med pensel eller rygsprøjte. Behandlingen foretages på selve snitfladen, men dog især på de vedagtige dele nærmest barken. Behandlingen foretages, når træernes saftstrøm er nedadgående, dvs. fra ca. oktober til slutningen af februar. Behandlingen i træernes saftstigningsperiode har ringere effekt.
Udyrkede arealer Græsukrudt, kvik, rodukrudt 3,2-4,8 lForår eller efterår Mod græsser og kvik anvendes 3,2-4 l/ha og mod flerårigt rodukrudt f.eks. følfod, mælkebøtte, brændenælde m.m. anvendes 4,8 l/ha. Ukrudtet bør være i god vækst, bedste behandlingstidspunkt er dog før ukrudtets blomstring. Dosering: 3,2-4,8 l/ha.
Selektiv ukrudtsbekæmpelse med specielt udstyr Skræppe, spildplanter af sukkerroer, tidsler 0 lForår eller efterår Ukrudtsroer og andet stort ukrudt bekæmpes med en 40% opløsning (2 dele Glyfonova 450 Plus og 3 dele vand), når ukrudtet er 10-15 cm højere end afgrøden. Denne opløsning af Glyfonova 450 Plus udbringes med påstrygningsudstyr, f.eks. Weed-Wiper, som påstryger opløsningen på ukrudtets blade og stængler uden at berøre afgrøden. Den bedste effekt på ukrudtsroer opnås ved 2 behandlinger udført i modsatte retninger. Anden behandling kan evt. foretages 3-4 uger senere. Skræpper, tidsler m.m. på f.eks. græsarter bekæmpes bedst lige før begyndende blomstring. Påstrygningsudstyret indstilles således, at det rammer de planter, der skal bekæmpes, mindst 5-10 cm over afgrødens top uden at berøre afgrøden. Ukrudtsroer, stokløbere og andet ukrudt bør på behandlingstidspunktet være i aktiv vækst. Planter, som er begyndt at få træagtig vækst, er vanskelig at bekæmpe. Kommer kulturplanterne i berøring med opløsningen, bliver også disse bekæmpet. Undgå dryp under behandlingen. Følg også vejledning for påstrygningsudstyret.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen oplysninger
Afprøvningsforsøg
Ingen link til landsforsøg med dette middel.
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Temperatur 0 ºC >15 ºC  
Luftfugtighed   >70 % 100 %
Timers tørvejr 4-6   6    
Generelle vækstbetingelser   gode  
Virkemåde
Glyphosat er et systemisk middel, der alene optages gennem bladene. Virker ved at blokere dannelsen af visse aminosyrer, så væksten går i stå. Transporteres i sivævet til alle vækstpunkter - også i planternes rødder og udløbere. Behandlede planter gulfarves og nedvisner efter en periode afhængig af vejrforholdene.

Sikkerhed  
Fareklasse
Ingen oplysninger
 
Signalord: FORSIGTIG
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Beskyttelsesbriller
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Overtræksbukser
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Ingen oplysninger
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H413 Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
Ingen oplysninger
RID_ADR
Ingen oplysninger
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Glyfonova 450 Plus
Sikkerhedsdatablad
Glyfonova 450 Plus
Vejledning i Planteværn  2020
Side 289 til 310
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.