Middeldatabasen   24. juli 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

LFS Clodinafop
Ukrudtsmiddel
Ukrudtsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!
Der vises kun begrænsede informationer, da firmaet ikke har ønsket at bidrage økonomisk til vedligeholdelse af detaljerede informationer for dette produkt i Middeldatabasen. Kontakt venligst firmaet direkte, hvis du har behov for yderligere information om produktet.

Almene oplysninger  
Registreringsindehaver
LFS Kemi
Distributør
LFS Kemi
Anvendes indenfor
Landbrug
Pris (senest opdateret)
Ingen oplysninger
Formulering
Emulsionskoncentrat
Status
Endnu ikke markedsført
Indhold af aktivstoffer
100  g/l  clodinafop-propargyl
(~ 89,1  g/l  clodinafop
25  g/l  cloquintocet-mexyl
(~ 17,7  g/l  cloquintocet
Parallelprodukt, identisk med Topik
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
(Andre frø) 0,300 l/ha  3,33 BI/l
Vintersæd 0,400 l/ha  2,50 BI/l
Vårsæd 0,400 l/ha  2,50 BI/l

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 1,91 l/ha 0,524 B/l
Miljøadfærd 55,2 l/ha 0,0181 B/l
Miljøeffekt 68,5 l/ha 0,0146 B/l
I alt 1,80 l/ha 0,556 B/l
 
Pesticidafgift: 80 kr. pr. l

Godkendelse  
Registreringsnummer
318-165
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vår- og vinterhvede, triticale og rug.
Behandlingsfrist
Må ikke anvendes senere end 90 dage før høst.
Forbehold
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Må kun anvendes én gang om året. Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/ Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 13. aug. 2012 15. dec. 2026 LFS Clodinafop, reg.nr. 318-165
Under revurdering 16. dec. 2026 31. dec. 2099 LFS Clodinafop, reg.nr. 318-165, under revurdering

Sikkerhed  
Fareklasse
Xn
Sundhedsskadelig
Sundhedsskadelig
 
N
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
Bifare
Ikke farlig
 
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
R36 Irriterer øjnene.
R43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.
R48/22 Alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indtagelse.
R51/53 Giftig for organismer der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidseffekter i vandmiljøet.
S2 Opbevares utilgængeligt for børn.
S13 Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
S23 Undgå indånding af aerosoltåger.
S24 Undgå kontakt med huden.
S26 Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.
S28 Kommer stoffet på huden vaskes straks med store mængder vand.
S37 Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet.

Transport  
UN-nr.
3082
RID_ADR
Klasse 9, punkt 11 PG III
IMDG
Klasse 9, pakkegruppe III
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
LFS Clodinafop
Sikkerhedsdatablad
Ingen oplysninger
 


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.