Middeldatabasen   13. november 2019   SEGES
Produktoplysningerhjælp

Express SX
Ukrudtsmiddel
Ukrudtsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Express 50 SX
Pakningsstørrelse
100 g
Registreringsindehaver
Du Pont Danmark ApS
Distributør
FMC Europe NV, Agrochemical Products Group
Firmaets produktside
Express SX
Anvendes indenfor
Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
3,50 kr/g  (17. sep. 2018)
Formulering
Vandopløseligt granulat
Status
Ikke længere markedsført
Indhold af aktivstoffer
500  g/kg  tribenuron-methyl
(~ 482  g/kg  tribenuron)
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Andre frø 15,0 g/ha  0,0667 BI/g
Vintersæd 15,0 g/ha  0,0667 BI/g
Vårsæd 15,0 g/ha  0,0667 BI/g
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 15.152 g/ha 0,0001 B/g
Miljøadfærd 788 g/ha 0,0013 B/g
Miljøeffekt 5.571 g/ha 0,0002 B/g
I alt 660 g/ha 0,0015 B/g
 
Pesticidafgift: 0,188 kr. pr. g

Godkendelse  Firmaet har afmeldt produktet. Evt. restlager må lovligt anvendes indtil 01-12-2019, hvorefter der er opbevarings- og anvendelsesforbud. Nedenfor er angivet den sidst gældende godkendelse for at fastholde midlets historie.
Registreringsnummer
3-177
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i korn med og uden udlæg af frøgræs.
Behandlingsfrist
Må i korn samt korn med udlæg af frøgræsser ikke anvendes senere end 6 uger før høst, for helsæd dog ikke senere end 4 uger før høst.
Forbehold
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Den maksimale dosis i vårafgrøder i vækststadie 12-27 er 10,0 g Express SX/ha og i vækststadie 28-39 er den 15,0 g Express SX/ha. For vinterafgrøder er den maksimale dosis om efteråret 7,5 g Express SX/ha i vækststadier over 11. Om foråret er den maksimale dosis 13,5 g Express SX/ha i vækststadie 12-29 og 15,0 g Express SX/ha i vækststadie 30-39. For at beskytte grundvandet må dette produkt kun anvendes 1 gang pr. vækstår (1. august - 31. juli). Der må endvidere i samme vækstår ikke også anvendes andre produkter, der indeholder tribenuron-methyl, iodosulfuron, metsulfuron-methyl, triasulfuron eller thifensulfuron-methyl. Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/ Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 7. dec. 2010 31. maj 2018 Express SX, reg.nr. 3-177
Mindre anvendelse / Off-label godk. 26. feb. 2014 30. nov. 2019 Godkendelse af Express SX, reg nr. 3-177, til mindre anvendelse mod ukrudt på golfbaner
Mindre anvendelse / Off-label godk. 30. sep. 2014 30. nov. 2019 Godkendelse af Express SX (3-177) til mindre anvendelse mod bredbladet ukrudt i flerårige frøgræsmarker om efteråret
Mindre anvendelse / Off-label godk. 11. aug. 2015 30. nov. 2019 Godkendelse af Express SX (3-177) til mindre anvendelse til bekæmpelse af kæmpebjørneklo
Afmeldt / registrering trukket 1. jun. 2018 30. nov. 2019 Express SX, reg.nr. 3-177, Afmeldt i forbindelse med overførsel til nyt firma
På forbudsliste 1. dec. 2019 31. dec. 2099 Express SX, reg.nr. 3-177, Anvendelses- og besiddelsesforbud som følge af bestemmelserne i EU-forordning 1107/2009, der giver maksimalt 18 måneder til afvikling af restlagre efter udløb af godkendelse

Anvendelse  
Resistensrisiko
Der er fundet resistens over for sulfonylureamidlerne på ukrudtsarterne alm. fuglegræs, kornvalmue, kamille, hanekro, gul okseøje og hyrdetaske.
Resistensklasse
B
Virkning
Midlet har systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Ingen oplysninger
Rengøring
Ingen oplysninger
Opbevaring
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Amistar, Bell, Boxer, Buctril EC 225, Comet, Cycocel 750, DFF, Fastac 50, Folicur EW 250, Input EC 460, Karate 2,5 WG, Mavrik Vita, Maya, Mirador Forte, Moddus Start, Opus (BASF A/S), Pico 750 WG, Pirimor G, Pixxaro EC, Primus (Dow AgroSciences Danmark A/S), Proline Xpert, Propulse SE 250, Saracen Delta, Sempra 500 SC, Serrate, Starane 333 HL, Starane XL, Stereo 312,5 EC, Trimaxx, Trimaxx M, Zypar, YaraVita Bortrac, YaraVita Brassitrel Pro, YaraVita Coptrac 500, Yaravita Gramitrel, YaraVita Magtrac, YaraVita Mantrac Pro, YaraVita Zintrac
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Cuadro NT, Cycocel Extra, Cythrin 500, Evure Neo, Legacy 500 SC, Medax Max, Medax Top, Moddevo, Moddus M, PRO-Tector, Saracen Delta Max, Talius, Topik, Topik EC, Xinca, Mangansulfat 32, Pioner S Gødning 80
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Accurate Max, Alliance, Ally SX, Atlantis OD, Cossack OD, Harass, Harmony Plus 50 SX, Harmony SX, Hussar OD, Hussar Plus OD, Nuance Max 75 WG, Nuance WG, Othello, Ricorso, Savvy, Trimmer 50 SG, Trimmer 500 WG, Trimmer SG, YaraVita KombiPhos
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Vintersæd uden udlæg Fuglegræs, hyrdetaske, kamille, kornvalmue, markforglemmigej, raps 7,5 g +
0,15 l Sprede-klæbemiddel
Efterår på ukrudtets stadium 11-12 (1-2 løvblade) Efterår, fra stadie 11: Alm. fuglegræs, kamille, markforglemmigej, hyrdetaske, spildraps, kornvalmue og andre overvintrende ukrudtsarter. Behandling foretages når ukrudtet har ca. 2 blade.
Vintersæd uden udlæg Fuglegræs, hyrdetaske, kamille, kornvalmue, markforglemmigej, raps 13,5-15 g +
0,15 l Sprede-klæbemiddel
Forår når ukrudtet er i vækst Forår, Stadie 12 - 29: Alm. fuglegræs, kamille, markforglemmigej, spildraps, hyrdetaske, kornvalmue og andre ifølge virkningsspektrum. Behandling foretages tidligt forår, efter væksten er begyndt. Dosering: 13,5 g Express SX pr. ha + spredemiddel. Forår, Stadie 30-39: Alm. fuglegræs, kamille, mark-forglemmigej, spildraps, hyrdetaske, korn-valmue og andre ifølge virkningsspektrum. Dosering: 15 g Express SX pr. ha + spredemiddel.
Vårsæd uden udlæg Agersennep, bleg pileurt, ferskenpileurt, fuglegræs, hanekro, hvidmelet gåsefod, hyrdetaske, kamille, raps 10-15 g +
0,15 l Sprede-klæbemiddel
Ukrudtets stadium 10-12 (0-2 løvblade) Stadie 12-27: Agersennep, bleg pileurt, fersken-pileurt, alm. fuglegræs, hanekro, hvidmelet gåsefod, hyrdetaske, kamille, spildraps og andre ifølge virkningsspektrum. Behandling foretages på ukrudtets 2-4 bladstadium. Dosering: 10 g Express SX pr. ha + spredemiddel. Stadie 28-39: Agersennep, bleg pileurt, fersken-pileurt, alm. Fuglegræs, hanekro, hvidmelet gåsefod, hyrdetaske, kamille, spildraps og andre ifølge virkningsspektrum. Behandling foretages på ukrudtets 2-4 bladstadium. Dosering: 15 g Express SX pr. ha + spredemiddel.
Korn med udlæg af græs til foder/grønne marker Agersennep, bleg pileurt, ferskenpileurt, fuglegræs, hanekro, hvidmelet gåsefod, hyrdetaske, kamille, raps 10-15 g +
0,15 l Sprede-klæbemiddel
Ukrudtets stadium 10-14 (0-4 løvblade) Behandling foretages når græsset er fuldt fremspiret med 2-3 blade. Dosering, kornets vækststadie 12-27: 10 g Express SX pr. ha + spredemiddel. Dosering, kornets vækststadie 28-39: 15 g Express SX pr. ha + spredemiddel. Engsvingel udlæg kan hæmmes i væksten, men vil som regel vokse og udvikle sig normalt efter høst. I kløvergræs kan kløveren skades/hæmmes.
Korn med udlæg af alm. rajgræs til frø, Korn med udlæg af engrapgræs til frø, Korn med udlæg af hundegræs til frø, Korn med udlæg af italiensk rajgræs til frø, Korn med udlæg af rødsvingel til frø Agersennep, bleg pileurt, ferskenpileurt, fuglegræs, hanekro, hvidmelet gåsefod, hyrdetaske, kamille, raps 7,5 g +
0,15 l Sprede-klæbemiddel
Ukrudtets stadium 10-14 (0-4 løvblade) Udlægsåret: I enkelte af forsøgene er der set forbigående påvirkning af udlægget, uden påvirkning af udbyttet. Dosering: 7,5 g Express SX pr. ha + spredemiddel. Evt. i tankblanding med DFF eller fluroxypyrholdige produkter. Sprøjtetidspunkt: Når udlægget er fuldt fremspiret med 2-3 blade og ukrudt på 1-4 blade.
Alm. rajgræs til frø efterår efter høst af dæksæd, Engrapgræs til frø efterår efter høst af dæksæd, Hundegræs til frø efterår efter høst af dæksæd, Ital. rajgræs til frø efterår efter høst af dæksæd, Rødsvingel til frø efterår efter høst af dæksæd Agersennep, bleg pileurt, ferskenpileurt, fuglegræs, hanekro, hvidmelet gåsefod, hyrdetaske, kamille, raps 7,5 g +
0,15 l Sprede-klæbemiddel
Efterår på ukrudtets stadium 10-12 (0-2 løvblade) I enkelte forsøg er der set en lille påvirkning af frøgræsset, og der er risiko for et lille udbyttetab ved høst. Dosering: 7,5 g Express SX pr. ha + spredemiddel. Sprøjtetidspunkt: Når ukrudtet er i vækst igen efter høsten. Express SX må ikke anvendes i frøgræs, det år frøgræsset skal høstes.
Rajgræs udlagt i ren bestand efter høst Agersennep, bleg pileurt, ferskenpileurt, fuglegræs, hanekro, hvidmelet gåsefod, hyrdetaske, kamille, raps 7,5 g +
0,15 l Sprede-klæbemiddel
Efterår på ukrudtets stadium 10-12 (0-2 løvblade) Godkendelsen lyder på alle nye sorter. I enkelte forsøg er der set en lille påvirkning af frøgræsset, og der er risiko for et lille udbyttetab ved høst. Dosering: 7,5 g Express SX pr. ha + spredemiddel. Sprøjtetidspunkt: Når udlægget er fuldt fremspiret med 2-3 blade og ukrudt på 1-4 blade. Testene er udført med Express ST. Der tages derfor et vist forbehold, men der ikke ser set forskel på selektiviteten i de to formuleringer i kornforsøgene.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen oplysninger
Afprøvningsforsøg
Landsforsøg
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Temperatur 2-4 ºC 7-25 ºC  
Luftfugtighed 40 % 95 %  
Jordfugtighed lav høj  
Timers tørvejr 1   4    
Virkemåde
Tribenuron-methyl er systemisk og optages hovedsageligt gennem bladene og transporteres til vækstpunkterne hvor det hæmmer dannelsen af aminosyrerne valin og isoleucin. Det medfører at celledelingen i vækstpunkterne stopper. I tolerante planter inaktiveres tribenuron methyl umiddelbart efter optagelsen.

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS07
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding Udbringning
•  Overtræksbukser
•  Handsker og støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Ingen oplysninger
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P261 Undgå indånding af spray.
P280 Bær beskyttelseshandsker.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
P333+P313 Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp.
P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3077
RID_ADR
9, III
IMDG
9, III
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Express SX
Sikkerhedsdatablad
Express SX
Vejledning i Planteværn  2019
Side 475 til 478
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES.