Middeldatabasen   17. juni 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Ergon
Ukrudtsmiddel
Ukrudtsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!
Der vises kun begrænsede informationer, da firmaet ikke har ønsket at bidrage økonomisk til vedligeholdelse af detaljerede informationer for dette produkt i Middeldatabasen. Kontakt venligst firmaet direkte, hvis du har behov for yderligere information om produktet.

Almene oplysninger  
Registreringsindehaver
Rotam Agrochemical Europe Limited
Distributør
Albaugh TKI d.o.o.
Anvendes indenfor
Landbrug
Pris (senest opdateret)
Ingen oplysninger
Formulering
Vanddispergerbart granulat
Status
Ikke længere markedsført
Indhold af aktivstoffer
682  g/kg  thifensulfuron-methyl
(~ 657  g/kg  thifensulfuron
68  g/kg  metsulfuron-methyl
(~ 65,5  g/kg  metsulfuron
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Vintersæd 13,9 g/ha  0,0720 BI/g
Vårsæd 9,26 g/ha  0,108 BI/g
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 0,0000 g/ha 0,0000 B/g
Miljøadfærd 73,2 g/ha 0,0137 B/g
Miljøeffekt 1.010 g/ha 0,0010 B/g
I alt 68,2 g/ha 0,0147 B/g
 
Pesticidafgift: 2,068 kr. pr. g

Godkendelse  
Registreringsnummer
607-4
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til bekæmpelse af ukrudt i vår- og vintersæd.
Behandlingsfrist
Må kun anvendes i afgrødens stadie 13-37.
Forbehold
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Der må ikke sås eller plantes efterfølgende afgrøder eller rotationsafgrøder før 120 dage efter anvendelse af Ergon. For at beskytte grundvandet må dette produkt kun anvendes 1 gang pr. vækstår (1. august - 31. juli). Der må endvidere i samme vækstår ikke også anvendes andre produkter, der indeholder tribenuron-methyl, iodosulfuron, metsulfuron-methyl, triasulfuron eller thifensulfuron-methyl. Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 23. dec. 2010 31. dec. 2025 Associate / Ergon, reg.nr. 607-4
Under revurdering 1. jan. 2026 31. dec. 2099 Ergon, reg.nr. 607-4, under revurdering

Sikkerhed  
Fareklasse
N
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
Bifare
Ikke farlig
 
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
R50/53 Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
S2 Opbevares utilgængeligt for børn.
S13 Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Transport  
UN-nr.
3077
RID_ADR
9, III
IMDG
9, III
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Ergon
Sikkerhedsdatablad
Ergon
 


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.