Middeldatabasen   29. maj 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Cossack OD
Ukrudtsmiddel
Ukrudtsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Cossack
Pakningsstørrelse
5 l
Registreringsindehaver
Bayer A/S
Distributør
Bayer CropScience
Firmaets produktside
Cossack OD
Anvendes indenfor
Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
390,00 kr/l  (20. sep. 2023)
Formulering
OD-formulering
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
22,5  g/l  mefenpyr-diethyl
(~ 19,1  g/l  mefenpyr)
7,5  g/l  iodosulfuron-methyl-Na
(~ 6,99  g/l  iodosulfuron)
7,5  g/l  mesosulfuron-methyl
(~ 7,29  g/l  mesosulfuron)
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
(Andre frø) 0,281 l/ha  3,56 BI/l
Vintersæd 0,698 l/ha  1,43 BI/l
Vårsæd 0,202 l/ha  4,95 BI/l

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 8,03 l/ha 0,125 B/l
Miljøadfærd 37,6 l/ha 0,0266 B/l
Miljøeffekt 97,3 l/ha 0,0103 B/l
I alt 6,20 l/ha 0,161 B/l
 
Pesticidafgift: 23 kr. pr. l

Godkendelse  
Registreringsnummer
18-564
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i korn (vinterhvede, vinterrug og triticale).
Behandlingsfrist
Må i vinterhvede, triticale og vinterrug ikke anvendes senere end afgrødens vækststadie BBCH 32.
Forbehold
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. For at beskytte grundvandet må dette produkt kun anvendes 1 gang pr. vækstår (1. august - 31. juli). Der må endvidere i samme vækstår ikke også anvendes andre produkter, der indeholder tribenuron-methyl, iodosulfuron, metsulfuron-methyl, triasulfuron eller thifensulfuron-methyl. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb og søer m.v.).
Afstand til §3-områder
Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter (SPe3).
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen afstandskrav.
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 12. sep. 2013 31. dec. 2024 Cossack OD, reg.nr. 18-564
Under revurdering 1. jan. 2025 31. dec. 2099 Cossack OD, reg.nr. 18-564, under revurdering

Anvendelse  
Resistensrisiko
Gentagen anvendelse af samme middel eller midler med samme virkemekanisme kan resultere i udvikling af resistens. For at undgå dette, anbefales det med jævne mellemrum at anvende midler med anden virkemekanisme enten i form af en tankblanding, eller ved at skifte middel med jævne mellemrum. Desuden anbefales det at anvende kulturtekniske metoder, som pløjning, sædskifte mm. for at dæmpe ukrudtstrykket og modvirke resistensudvikling. Der er kendte tilfælde i Danmark af resistens både i græs- og tokimbladet ukrudt overfor midler med samme virkemekanisme. Der er dog set tilfælde i rajgræs og agerrævehale hvor aktivstoffet mesosulfuron fortsat virker på trods af at der er konstateret resistens mod andre sulfonylurea produkter.
Resistensklasse
B / 2
Virkning
Midlet har systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Cossack OD kan blandes med relevante ukrudts- og svampemidler samt med manganchelat og sulfat. Ved blanding med mangansulfat bør der maksimalt anvendes 2 kg/100 ltr vand, og der må IKKE blandes med Renol eller andre olier. Normalt blandes højest 2 midler.
Rengøring
Se forskrift på etiketten.
Opbevaring
Cossack OD bør opbevares tørt og frostfrit.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Amistar, Cycocel 750, DFF, Entargo, Lamdex, Metaxon, Primus, Serrate, Starane 333 HL, Manganchelat 8% Mn, Mangansulfat 32, Yaravita Gramitrel, YaraVita Mantrac Pro
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Broadway, Cycocel Extra, Medax Max, Medax Top, Orius Gold, Pixxaro EC, Talius EC, Topik EC, Zypar
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Moddevo, Moddus Start, Mustang forte
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Atlantis OD, Cerone, Cuadro NT, Hussar OD, Hussar Plus OD, Moddus M, Moxa, Primera Super, Ricorso, Sonis, Terpal, Tridus 250
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Triticale, Vinterhvede Græsukrudt, tokimbladet frøukrudt 0,73 l +
0,5 l Renol
Afgrødens stadium 13-22 Max. 1 behandling pr. vækstår. Kun forårsanvendelse.
Triticale, Vinterhvede Græsukrudt, tokimbladet frøukrudt 0,93 l +
0,5 l Renol
Afgrødens stadium 23-32 Max. 1 behandling pr. vækstår. Kun forårsanvendelse.
Rug Græsukrudt, tokimbladet frøukrudt 0,6 l +
0,5 l Renol
Indtil afgrødens stadium 32 Max. 1 behandling pr. vækstår. Kun forårsanvendelse.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Efterfølgende afgrøde Da Cossack OD hurtigt nedbrydes i jorden, kan der året efter anvendelse dyrkes alle normale markafgrøder. Efter en tør sommer anbefales pløjning forud for vinterraps, medens en grundig harvning er tilstrækkeligt under normale forhold.
Afprøvningsforsøg
Landsforsøg
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Temperatur 5 ºC 8-15 ºC  
Timers tørvejr 4   6    
Nattefrostrisiko   ingen risiko  
Generelle vækstbetingelser   gode  
Virkemåde
Cossack OD indeholder aktivstofferne mesosulfuronmethyl og iodosulfuron-methyl-Na, der begge tilhører stofgruppen sulfonylurea. Aktivstofferne tilhører begge gruppen af ALS-hæmmere (HRAC gruppe B). Optagelsen sker i altovervejende grad gennem ukrudtets blade, og efter optagelsen transporteres aktivstofferne ind i plantens celler, hvor stoffet virker ved at hæmme dannelsen af de for planter så livsvigtige aminosyrer, isoleucin og valin. Cossack OD indeholder en safener der betyder at afgrøden ikke påvirkes. Efter optagelsen standser væksten i løbet af få dage. Efter 10 - 15 dage ses en gulfarvning af de yngste plantedele, og ukrudtet begynder at falde sammen, for at visne væk i løbet af de næste 2 - 4 uger. Græsukrudt kan dog stå i bunden af afgrøden i lang tid som små stærkt mørkegrønne planter, men disse planter optager ikke næring eller generer afgrøden. Ved anvendelse af Cossack OD er det er vigtigt at ukrudtet er i aktiv vækst for at aktivstofferne i Cossack OD kan optages og transporteres frem til ukrudtets vækstpunkter.

Effektoversigt:
Problem Dosis Effekt1) Kilde Bemærkninger
Agerrævehale 0,93 l/ha Cossack OD-etiketten >90% effekt ifølge etiketten
Agerstedmoder 0,93 l/ha Cossack OD-etiketten 70-90% effekt ifølge etiketten
Alm. rajgræs 0,93 l/ha Cossack OD-etiketten >90% effekt ifølge etiketten
Burresnerre 0,93 l/ha Cossack OD-etiketten >90% effekt ifølge etiketten
Forglemmigej 0,93 l/ha Cossack OD-etiketten 70-90% effekt ifølge etiketten
Fuglegræs 0,93 l/ha Cossack OD-etiketten >90% effekt ifølge etiketten
Hyrdetaske 0,93 l/ha Cossack OD-etiketten >90% effekt ifølge etiketten
Ital. rajgræs 0,93 l/ha Cossack OD-etiketten >90% effekt ifølge etiketten
Kornvalmue 0,93 l/ha Cossack OD-etiketten >90% effekt ifølge etiketten
Lugtløs kamille 0,93 l/ha Cossack OD-etiketten >90% effekt ifølge etiketten
Raps 0,93 l/ha Cossack OD-etiketten >90% effekt ifølge etiketten
Snerlepileurt 0,93 l/ha Cossack OD-etiketten >90% effekt ifølge etiketten
Vindaks 0,93 l/ha Cossack OD-etiketten >90% effekt ifølge etiketten
Ærenpris 0,93 l/ha Cossack OD-etiketten 70-90% effekt ifølge etiketten
1)  ()  Utilstrækkelig effekt eller effekt ikke belyst , ()  Under 50% effekt , ()  50-70% effekt , ()  71-85% effekt , ()  86-95% effekt , ()  Over 95% effekt

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS07
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Beskyttelsesbriller
Overtræksbukser eller forklæde
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Overtræksbukser
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
ndånding: Bring personen i frisk luft. Hud: Kommer stoffet på huden vaskes straks med store mængder vand. Øjne: Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. Indtagelse: Fremkald ikke opkastning. Søg læge.
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H315 Forårsager hudirritation.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P280 Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P332+P313 Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
P362 Forurenet tøj tages af og vaskes, før det bruges igen.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3082
RID_ADR
9, III
IMDG
9, III
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Cossack OD
Sikkerhedsdatablad
Cossack OD
Vejledning i Planteværn  2024
Side 343 til 344
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.