Middeldatabasen   24. juni 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Novitron DAM TEC
Ukrudtsmiddel
Ukrudtsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Novitron DAMTec, Novitron
Pakningsstørrelse
5 og 12 kg
Registreringsindehaver
FMC Europe NV, Agrochemical Products Group
Distributør
FMC Europe NV, Agrochemical Products Group
Firmaets produktside
Novitron DAM TEC
Anvendes indenfor
Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
446,00 kr/kg  (21. sep. 2023)
Formulering
Vanddispergerbart granulat
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
500  g/kg  aclonifen
30  g/kg  clomazon
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Kartofler 1,50 kg/ha  0,667 BI/kg
(Vinterraps) 1,50 kg/ha  0,667 BI/kg
Ærter 1,33 kg/ha  0,750 BI/kg

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 4,29 kg/ha 0,233 B/kg
Miljøadfærd 0,860 kg/ha 1,16 B/kg
Miljøeffekt 5,38 kg/ha 0,186 B/kg
I alt 0,632 kg/ha 1,58 B/kg
 
Pesticidafgift: 233 kr. pr. kg

Godkendelse  
Registreringsnummer
421-7
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i kartofler, bønner og ærter.
Behandlingsfrist
Må ikke anvendes senere end før fremspiring. For at beskytte grundvandet må dette produkt maksimalt anvendes hvert tredje år. Der må endvidere i samme periode ikke også anvendes andre produkter, der indeholder clomazon.
Forbehold
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
Afstand til §3-områder
Ingen afstandskrav.
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen afstandskrav.
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 4. feb. 2014 15. jun. 2026 Novitron DAM TEC, reg.nr. 421-7

Anvendelse  
Resistensrisiko
Aclonifen tilhører gruppen diphenylether-herbicider (HRAC klasse F3: Inhibering af carotenoid-biosyntesen (ukendt virkningssted)) og clomazon tilhører gruppen isoxazolidon-herbicider (HRAC klasse F4: Inhibering af DOXP synthase) som begge vurderes at have en lav risiko for udvikling af resistens ved den godkendte anvendelse af Novitron.
Resistensklasse
S / 32 + F4 / 13
Virkning
Midlet har både kontakt- og systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Ingen oplysninger
Rengøring
Restsprøjtevæske skal fortyndes minimum 50 gange og udsprøjtes på den behandlede afgrøde. Det er vigtigt at rengøre sprøjteudstyret grundigt efter brug. Husk vask med rengøringsmiddel ud- og indvendigt og flere gange skylning af alle indvendige dele. For yderligere regler vedr. fyldning, tømning og rengøring af sprøjteudstyret henvises til Bekendtgørelse nr. 906 af 24. juni 2016.
Opbevaring
Novitron skal opbevares tørt og frostfrit.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Proman
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Proman SC
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ingen oplysninger
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Kartofler Frøukrudt 2,4 kgFør kartoflernes fremspiring (se bemærkninger) Når kartoflerne er færdighyppede, og kammen har sat sig - senest 5 dage før fremspiring. Max. 1 behandling.
Grønne ærter, Hestebønner, Ærter til modenhed Frøukrudt 2,4 kgEfter såning men før fremspiring Udbringes senest 2 dage efter såning - dog ikke, hvis der er udsigt til kraftig regn i de nærmest følgende dage efter udbringningen.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Efter anvendelse af Novitron må der ikke sås/ plantes kortvarige efterfølgende afgrøder i samme vækstsæson. Efter grundig pløjning kan der sås vintersæd og vinterraps om efteråret. Om foråret kan der efter pløjning eller tilsvarende dyb bearbejdning dyrkes vårsæd, raps, hør, kartofler, ærter, bønner, bederoer, udlæg af raps og kløver, kål, gulerødder og løg.
Afprøvningsforsøg
Landsforsøg
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Jordfugtighed   god  
Såbedskvalitet   god  
Andet Udbringes bedst på fugtig, men ikke våd jord. Såbeddet/overfladen skal være bekvemt og fri for store jordknolde.
Virkemåde
Novitron DAM TEC er et ukrudtsmiddel mod fortrinsvis tokimbladet ukrudt og anvendes før kulturens fremspiring. Det består af to aktivstoffer med hver sin virkemekanisme. De aktive stoffer, aclonifen og clomazon, optages i spiringsfasen via kimstængel og rodnet. Herved påvirkes dannelsen af bl.a. klorofyl, og fotosyntesen i følsomme planter blokeres. Ukrudtsplanterne dør i spiringsfasen eller umiddelbart efter fremspiringen. Påvirkede ukrudtsplanter affarves eller bliver kraftigt afblegede.

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS08
Fare for kronisk sundhedsskade
Fare for kronisk sundhedsskade
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Åndedrætsværn, halvmaske.
Filtertype A2P3
Forklæde
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Åndedrætsværn, halvmaske.
Filtertype A2P2
Beskyttelsesdragt med hætte
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp (P308+P313). VED INDTAGELSE: Rens munden med vand. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. Forurenet tøj tages af og vaskes, før det bruges igen. VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl grundigt med vand. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101).
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H351 Mistænkt for at fremkalde kræft.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P280 Bær beskyttelseshandsker.
P280 Bær beskyttelsestøj.
P308+P313 VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
P405+P102 Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3077
RID_ADR
9, III
IMDG
9, III
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Novitron DAM TEC
Sikkerhedsdatablad
Novitron DAM TEC
Vejledning i Planteværn  2024
Side 147
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.