Middeldatabasen   8. juni 2023   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Substral Plænegødning med ukrudtsfjerner
Ukrudtsmiddel
Ukrudtsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!
Der vises kun begrænsede informationer, da firmaet ikke har ønsket at bidrage økonomisk til vedligeholdelse af detaljerede informationer for dette produkt i Middeldatabasen. Kontakt venligst firmaet direkte, hvis du har behov for yderligere information om produktet.

Almene oplysninger  
Registreringsindehaver
Scotts Celaflor Handelsgesellschaft mbH
Distributør
Scotts Celaflor Handelsgesellschaft mbH
Anvendes indenfor
Hus og have
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel kan købes og anvendes af ikke-professionelle, f.eks. private haveejere, og kræver ikke autorisation.
Pris (senest opdateret)
Ingen oplysninger
Formulering
Granulat
Status
Udgået
Indhold af aktivstoffer
1,2  g/kg  dicamba
8  g/kg  2,4-D
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
(Majs) 44,1 kg/ha  0,0227 BI/kg
(Vintersæd) 78,9 kg/ha  0,0127 BI/kg
(Vårsæd) 62,5 kg/ha  0,0160 BI/kg

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 0,0000 kg/ha 0,0000 B/kg
Miljøadfærd 833 kg/ha 0,0012 B/kg
Miljøeffekt 645 kg/ha 0,0016 B/kg
I alt 364 kg/ha 0,0028 B/kg
 
Pesticidafgift: 1 kr. pr. kg

Godkendelse  Salg, anvendelse og opbevaring af midlet er forbudt i Danmark! Nedenstående oplysninger angiver den sidst gældende godkendelse og er alene medtaget for at fastholde midlets historie.
Registreringsnummer
724-6
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i græsplæner i private haver.
Behandlingsfrist
Må kun anvendes én gang om foråret/sommeren inden 1. august.
Forbehold
For at beskytte grundvandet må dette produkt eller andre produkter, der indeholder 2,4-D og dicamba, kun anvendes én gang om foråret/sommeren inden 1. august. Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Må ikke tømmes i kloakafløb. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Ingen afstandskrav.
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 2. mar. 2015 1. okt. 2017 Substral Plænegødning med ukrudtsdræber, reg.nr. 724-6
På forbudsliste 1. jun. 2019 31. dec. 2099 Substral Plænegødning med ukrudtsdræber, reg.nr. 724-6, Anvendelses- og besiddelsesforbud som følge af bestemmelserne i EU-forordning 1107/2009, der giver maksimalt 18 måneder til afvikling af restlagre efter udløb af godkendelse

Sikkerhed  
Fareklasse
Ingen oplysninger
Bifare
Ikke farlig
 
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.

Transport  
UN-nr.
Ingen oplysninger
RID_ADR
Ingen oplysninger
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Substral Plænegødning med ukrudtsfjerner
Sikkerhedsdatablad
Ingen oplysninger
 


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.