Middeldatabasen   11. december 2023   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Glypper
Ukrudtsmiddel
Ukrudtsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ingen
Pakningsstørrelse
5, 20 og 640 l
Registreringsindehaver
Adama Northern Europe B.V.
Distributør
Adama Northern Europe B.V.
Firmaets produktside
Glypper
Anvendes indenfor
Frilandsgartneri, Frugtavl, Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
105,00 kr/l  (20. sep. 2022)
Formulering
Vandopløseligt koncentrat
Status
Ikke længere markedsført
Indhold af aktivstoffer
360  g/l  glyphosat
Parallelprodukt, identisk med Taifun 360 SL
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Areal udenfor vækstsæsonen 3,50 l/ha  0,286 BI/l
Vinterraps 3,50 l/ha  0,286 BI/l
Vintersæd 3,50 l/ha  0,286 BI/l
Vårraps 3,50 l/ha  0,286 BI/l
Vårsæd 3,50 l/ha  0,286 BI/l
Ærter 3,50 l/ha  0,286 BI/l
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 0,0000 l/ha 0,0000 B/l
Miljøadfærd 24,6 l/ha 0,0407 B/l
Miljøeffekt 40,3 l/ha 0,0248 B/l
I alt 15,3 l/ha 0,0655 B/l
 
Pesticidafgift: 27 kr. pr. l

Godkendelse  Firmaet har afmeldt produktet. Evt. restlager må lovligt anvendes indtil 01-01-2024, hvorefter der er opbevarings- og anvendelsesforbud. Nedenfor er angivet den sidst gældende godkendelse for at fastholde midlets historie.
Registreringsnummer
396-53
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse samt nedvisning i korn, korsblomstrede afgrøder, ærter, hestebønner og græs. Ukrudtsbekæmpelse efter såning og før fremspiring samt til selektiv ukrudtsbekæmpelse i jordbrug ved hjælp af specielt udstyr. Ukrudtsbekæmpelse i ikke spiselige havebrugs-, planteskole- og skovkulturer samt stødbehandling. Ukrudtsbekæmpelse på parkeringsarealer, veje, indkørsler, fortove, havegange, terrasser og udyrkede arealer.
Behandlingsfrist
Korn, korsblomstrede afgrøder, ærter, hestebønner og græs må ikke behandles senere end 10 dage før høst. Må under frugttræer kun anvendes indtil 1 måned før høst og om efteråret efter høst.
Forbehold
Må ikke anvendes til ukrudtsbekæmpelse på offentlige arealer i perioder, hvor der findes spiselige bær og frugter på arealet. Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Undgå at forurene vandmiljøet med produkter eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (søer og vandløb mm) for at beskytte organismer, der lever i vand.
Afstand til §3-områder
Ingen afstandskrav.
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 24. jul. 2012 30. jun. 2022 Glypper, reg.nr. 396-53
Mindre anvendelse / Off-label godk. 15. maj 2014 31. dec. 2023 Godkendelse af Glypper (396-53) til mindre anvendelse mod ukrudt i skov, juletræer, pyntegrønt og læhegn.
Afmeldt / registrering trukket 1. jul. 2022 31. dec. 2023 Glypper, reg.no. 396-53, godkendelse trukket af Miljøstyrelsen
På forbudsliste 1. jan. 2024 31. dec. 2099 Glypper, reg.no. 396-53, Anvendelses- og besiddelsesforbud som følge af bestemmelserne i EU-forordning 1107/2009, der giver maksimalt 18 måneder til afvikling af restlagre efter udløb af godkendelse

Anvendelse  
Resistensrisiko
Ingen oplysninger
Resistensklasse
G / 9
Virkning
Midlet har systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Tilberedning af sprøjtevæske: Sprøjtetanken fyldes 3/4 med vand, og Glypper tilsættes under omrøring mens tanken fyldes op med vand. Galvaniserede sprøjtebeholdere må ikke bruges. Sprøjteteknik
Rengøring
Efter endt sprøjtearbejde skal sprøjte og traktor rengøres enten i marken eller på vaskepladsen. En uvasket sprøjte skal placeres i den behandlede mark, på vaskepladsen eller under tag. Sprøjten skal være monteret med spuledyser til indvendig rengøring af tanken og sprøjten skal være monteret med separat vandtank med tilstrækkelig kapacitet således, at restsprøjtevæske kan fortyndes og at der kan foretages en grundig rengøring i marken. Restsprøjtevæske skal på passende vis fortyndes 50 gange med vand og udsprøjtes i den behandlede mark (uden at den maksimalt tilladte dosering for det pågældende middel herved overskrides). Rengøring i øvrigt foretages med egnede rengøringsmidler (se evt. etiketten på det sidst anvendte middel for specifikke anvisninger) samtidig med at filtre, slanger og dyser kontrolleres for urenheder og eventuelle belægninger. Vaskevandet omsamles i egnede beholdere og udbringes iht. Gældende regler. Der henvises i øvrigt til Miljøministeriets BEK nr. 906 af 24. juni 2016 om påfyldning og vask m.v. af sprøjter samt EU direktiv 2009/127/EF af 21. oktober 2009 om pesticidudbringningsmaskiner.
Opbevaring
Beholderen bør opbevares tillukket, tørt, køligt og frostfrit.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ingen oplysninger
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Udyrkede arealer Græsukrudt, tokimbladet ukrudt 4-6 lSe bemærkninger Kan anvendes gennem hele vækstsæsonen. Ikke på offentlige arealer i perioder, hvor der findes spiselige bær og frugter på arealet.
Korn Græsukrudt, kvik, tokimbladet ukrudt 2-3 lSenest 10 dage før høst Alle kornarter kan behandles. Korn til udsæd må ikke behandles. Der bør på behandlingstidspunktet være aktiv vækst i kvikken. Der behandles, når kernerne er hårde, og når mærket efter en fingernegl kan ses. Højeste dosering ved stor kvikmængde (> 25 skud/m2). Behandlingsfrist: 10 dage.
Ærter Kvik 2-3 lSenest 10 dage før høst Ærterne behandles når 70-75 pct. af marken har skiftet farve, gulgrøn til gulbrun. Det betyder, at ærterne fra de øverste bælge skal være til at dele med fingrene. Ærternes vandindhold: 30 pct.
Ærter Nedvisning 4 lSenest 10 dage før høst Ærterne behandles når 70-75 pct. af marken har skiftet farve, gulgrøn til gulbrun. Det betyder, at ærterne fra de øverste bælge skal være til at dele med fingrene. Ærternes vandindhold: 30 pct.
Raps Nedvisning 3 lSenest 10 dage før høst Raps behandles, når vandindholdet er <30%. Normalt når størstedelen af skulperne er gulgrønne med gulbrune og enkelte sorte frø. Ca. 2-4 dage før skårlægningstidspunkt, eller 14-21 dage før direkte høst.
Hestebønner Kvik 3 lSenest 10 dage før høst Behandlingsstadiet er når 2/3-3/4 af bælgene har skiftet farve dvs. normalt 10-14 dage før høst.
Hestebønner Nedvisning 4 lSenest 10 dage før høst Behandlingsstadiet er når 2/3-3/4 af bælgene har skiftet farve dvs. normalt 10-14 dage før høst.
Stub Spildkorn, tokimbladet ukrudt 1,5-2 lI stub efter høst Til bekæmpelse af græsser samt småt tokimbladet ukrudt og spiret kulturfrø. For at opnå bedste effekt skal halm og lignende fjernes. Laveste dosering ved gode vækstforhold.
Stub Kvik 3-4 lEfter høst, når kvik er i genvækst og har 3-6 aktive blade Kvikken skal have 3-6 blade og være ca. 15-20 cm høj. For at opnå bedste effekt skal halm og lignende fjernes. Laveste dosering ved gode vækstforhold.
Stub efter frøgræs Græsukrudt, kvik 4-6 lI stub efter høst Halmen og plantemateriale bør fjernes hurtigt efter høst således at der kommer en god genvækst. Der behandles, når kvikken og græsserne har 3-6 blade. Højeste dosering på smalbladede græsarter.
Græs Græsukrudt, kvik 4 lSe bemærkninger Ved omlægning af græsmarker. Før sidste slæt - der behandles når græs og kvik er 10-20 cm høj (3 til 6 blade). Behandlingsfrist 10 dage.
Græs Engrapgræs, rødsvingel 4-6 lSe bemærkninger Ved omlægning af græsmarker. Før sidste slæt - der behandles når græs og kvik er 10-20 cm høj (3 til 6 blade). Behandlingsfrist 10 dage.
Græs Græsukrudt, kvik, nedvisning 4 lAfgrødens stadium 12-89 Før sidste slet behandles når græs og kvik er 10-20 cm høj (3 til 6 blade). Marken behandles mindst 10 dage før sidste slet tages. Græsset kan anvendes til afgræsning, staldfodring, ensilering og pillefremstilling, umiddelbart efter behandlingsfristen udløb.
Før såning om foråret Kvik 3-4 lForår når kvikken har 3-4 blade Forår før jordbearbejdning. Kvikken skal have 3-4 blade.
Før såning om foråret Delvis udvintret korn 1-1,5 lFør såning Forår før jordbearbejdning.
Udyrkede arealer Kvik 3-4 lSe bemærkninger Kvikbekæmpelse før eller umiddelbart efter direkte såning. For at opnå bedste effekt skal halm og lignende fjernes. Ved en behandling umiddelbart efter en direkte såning bør man sikre at frøene er godt dækkede.
Udyrkede arealer Græsukrudt, tokimbladet frøukrudt 1,5 lSe bemærkninger Nyfremspiret ukrudt før eller umiddelbart efter direkte såning. For at opnå bedste effekt skal halm og lignende fjernes. Ved en behandling umiddelbart efter en direkte såning bør man sikre at frøene er godt dækkede.
Kæmpegran (Grandis), Nordmannsgran, Rødgran Græsukrudt, tokimbladet ukrudt 3-3,5 lSe bemærkninger Anvendes om efteråret, når strækningsvæksten er afsluttet, forårsskuddene er modne og endeknopperne er dannet. Tidligst når granerne er rodfæstet på blivestedet.
Frugtplantager, Trækulturer Græsukrudt, tokimbladet ukrudt 3-6 lSe bemærkninger Når ukrudt er i god vækst. Kulturen og rodskud må ikke rammes. Anvend afskærmet sprøjtning for at undgå vindafdrift. Behandlingsfrist 1 måned.
Stødbehandling af fældede træer Græsukrudt, tokimbladet ukrudt 0 lSe bemærkninger NB! 33 pct. opløsning. Stødbehandling af fældede træer som sikring mod genvækst og rodskud. Der behandles umiddelbart efter fældning på træets snitflade med pensel eller rygsprøjte. Behandlingen foretages, når træernes saftstrøm er nedadgående dvs. fra oktober til slutningen af februar.
Udyrkede arealer Græsukrudt, tokimbladet ukrudt 0 lSe bemærkninger NB! Dosering 0.2-0.3 l pr. 10-15 l vand for 500m2. Behandling med rygprøjte, mindre arealer, fx under hegn, omkring buske og lignende. Sprøjt kun på det, der ønskes bekæmpet. Undgå vindafdrift ved behandlingen.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen oplysninger
Afprøvningsforsøg
Ingen link til landsforsøg med dette middel.
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Timers tørvejr 2   4    
Virkemåde
Glyphosat er et systemisk middel, der alene optages gennem bladene. Virker ved at blokere dannelsen af visse aminosyrer, så væksten går i stå. Transporteres i sivævet til alle vækstpunkter - også i planternes rødder og udløbere. Behandlede planter gulfarves og nedvisner efter en periode afhængig af vejrforholdene.

Sikkerhed  
Fareklasse
Ingen oplysninger
 
Signalord: FORSIGTIG
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Beskyttelsesbriller
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Overtræksbukser
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Indtagelse: Skyl munden grundigt og drik rigeligt med vand. Søg lægehjælp og medbring etiketten. Øjenkontakt: Fjern eventuelle kontaktlinser, spil øjet op og skyl grundigt med vand i mindst 15 min. Søg lægehjælp hvis irritation vedvarer. Hudkontakt: Kommer stoffet på huden vaskes straks med store mængder sæbe og vand. Indånding: Hvis sygdomstegn opstår, flyt patienten ud i frisk luft. Opsøg lægehjælp.
Bortskaffelse af emballage
Ingen oplysninger
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
Ingen oplysninger
RID_ADR
Ingen oplysninger
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Glypper
Sikkerhedsdatablad
Glypper
Vejledning i Planteværn  2021
Side 295 til 309
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.