Middeldatabasen   24. juli 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Sharpen 33 EC
Ukrudtsmiddel
Ukrudtsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!
Der vises kun begrænsede informationer, da firmaet ikke har ønsket at bidrage økonomisk til vedligeholdelse af detaljerede informationer for dette produkt i Middeldatabasen. Kontakt venligst firmaet direkte, hvis du har behov for yderligere information om produktet.

Almene oplysninger  
Registreringsindehaver
Sharda Europe b.v.b.a.
Distributør
Sharda Europe b.v.b.a.
Anvendes indenfor
Landbrug
Pris (senest opdateret)
Ingen oplysninger
Formulering
Emulsionskoncentrat
Status
Ikke længere markedsført
Indhold af aktivstoffer
330  g/l  pendimethalin
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
(Andre frø) 4,85 l/ha  0,206 BI/l
(Grøntsager) 6,06 l/ha  0,165 BI/l
(Kartofler) 3,03 l/ha  0,330 BI/l
(Majs) 4,85 l/ha  0,206 BI/l
(Vinterraps) 2,42 l/ha  0,413 BI/l
Vintersæd 4,85 l/ha  0,206 BI/l
Vårsæd 2,42 l/ha  0,413 BI/l
Ærter 1,82 l/ha  0,550 BI/l

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 2,68 l/ha 0,374 B/l
Miljøadfærd 0,965 l/ha 1,04 B/l
Miljøeffekt 10,1 l/ha 0,0990 B/l
I alt 0,663 l/ha 1,51 B/l
 
Pesticidafgift: 218 kr. pr. l

Godkendelse  Firmaet har afmeldt produktet. Evt. restlager må lovligt anvendes indtil 01-01-2025, hvorefter der er opbevarings- og anvendelsesforbud. Nedenfor er angivet den sidst gældende godkendelse for at fastholde midlets historie.
Registreringsnummer
653-11
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i korn, ærter, vårbyg med udlæg af kløvergræs, vårbyg og ærter til helsædsensilage, samt vårbyg og ærter til helsædsensilage med udlæg af kløvergræs.
Behandlingsfrist
Må i friske ærter med og uden bælg ikke anvendes senere end 10 uger før høst. Må i tørrede ærter ikke anvendes senere end 3 måneder før høst. Må i vårsæd, i byg/ærter til ensilage med og uden udlæg af kløvergræs og i byg med udlæg af kløvergræs til ensilage ikke anvendes senere end 6 uger før høst.
Forbehold
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/ Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje. Må ikke tømmes i kloakafløb. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 9. aug. 2012 28. jun. 2023 Sharpen 33% EC, reg.nr. 653-11
Afmeldt / registrering trukket 29. jun. 2023 31. dec. 2024 Sharpen 33% EC, reg.nr. 653-11, tilbagekaldelse af godkendelse pga. manglende dokumentation
På forbudsliste 1. jan. 2025 31. dec. 2099 Sharpen 33% EC, reg.nr. 653-11, Anvendelses- og besiddelsesforbud som følge af bestemmelserne i EU-forordning 1107/2009, der giver maksimalt 18 måneder til afvikling af restlagre efter udløb af godkendelse

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS07
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig
 
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
H312 Farlig ved hudkontakt.
H315 Forårsager hudirritation.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H332 Farlig ved indånding.
H400 Meget giftig for vandlevende organismer.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P262 Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj.
P281 Anvend de påkrævede personlige værnemidler.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3082
RID_ADR
Ingen oplysninger
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Sharpen 33 EC
Sikkerhedsdatablad
Ingen oplysninger
 


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.