Middeldatabasen   27. maj 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Tombo
Ukrudtsmiddel
Ukrudtsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
GF-1637
Pakningsstørrelse
1000 g
Registreringsindehaver
Dow AgroSciences Danmark A/S
Distributør
Corteva Agriscience
Firmaets produktside
Tombo
Anvendes indenfor
Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
1,50 kr/g  (28. sep. 2021)
Formulering
Vanddispergerbart granulat
Status
Ikke længere markedsført
Indhold af aktivstoffer
25  g/kg  florasulam
50  g/kg  aminopyralid
50  g/kg  pyroxsulam
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Vintersæd 118 g/ha  0,0085 BI/g
Vårsæd 103 g/ha  0,0097 BI/g
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 0,0000 g/ha 0,0000 B/g
Miljøadfærd 1.933 g/ha 0,0005 B/g
Miljøeffekt 11.604 g/ha 0,0001 B/g
I alt 1.657 g/ha 0,0006 B/g
 
Pesticidafgift: 0,087 kr. pr. g

Godkendelse  
Registreringsnummer
64-81
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vårhvede, samt vinterhvede, -rug og -triticale.
Behandlingsfrist
Må ikke anvendes senere end vækststadie BBCH 32.
Forbehold
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).
Afstand til §3-områder
Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter (SPe3).
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen afstandskrav.
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 14. okt. 2016 31. dec. 2024 Tombo, reg.nr. 64-81

Anvendelse  
Resistensrisiko
Dow AgroSciences anbefaler en stærk anti-resistens strategi, efter retningslinierne udarbejdet af WRAG (Weed Resistance Action Group). Dow AgroSciences anbefaler, at der kun anvendes et ALS produkt pr. afgrøde til bekæmpelse af ukrudt. For at undgå resistensudvikling anbefaler Dow AgroSciences, at der generelt anvendes ukrudtsmidler med forskellige virkningsmekanismer i sædskiftet. Det anbefales endvidere at have både vår- og vinterafgrøder i sædskiftet. Særligt i forbindelse med reduceret jordbehandling bør disse anbefalinger følges nøje. Vær opmærksom på at manglende effekt (hvis midlet ellers er anvendt korrekt) kan skyldes begyndende resistensudvikling.
Resistensklasse
B / 2 + O / 4
Virkning
Midlet har systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Tilberedning af sprøjtevæske: Sørg altid for, at sprøjten er korrekt rengjort samt efterset for belægninger før tilberedning af sprøjtevæsken. Vær ekstra opmærksom, hvis sprøjten har været anvendt til sprøjteopgaver i andre afgrøder. Præparatfyldeudstyr: Tilsæt den ønskede mængde Tombo ved at hælde granulatet kontrolleret og direkte i åbningen på bundventilen. Undgå at granulatet afsættes på de indvendige overflader ved at lade skyllesystemet køre under påfyldning. Efterfølgende skylles præparatfyldeudstyret, samt evt. tomme dunke. Gentag proceduren med at åbne/lukke for bundventilen til der ikke er synlige spor af Tombo i fyldestationen. PG26N tilsættes inden den endelige tankblanding er udført. Direkte injektion: Der henvises til sprøjteproducentens vejledning.
Rengøring
Indvendig rengøring af sprøjteudstyr ved skift mellem/ afslutning af sprøjteopgave Bemærk! Skyllevandstankens kapacitet skal være så restsprøjtevæsken kan fortyndes mindst 50 gange. Vær meget opmærksom på at få rengjort alle invendige dele af sprøjten grundigt. Aktivér alle haner og ventiler samt hæv trykket så meget, at overtryksventilen fra det selvrengørende udløses. Dette gælder alle rengøringsprocesser. - Husk at tømme sprøjten helt inden rengøring. Restsprøjtevæsken og skyllevandet skal udsprøjtes eller anvendes på det behandlede areal. - Ved hjælp af de indvendige spuledyser vaskes sprøjtetank, slanger og bom straks efter endt sprøjtning med vand fra skyllevandstanken. Skyllevandet kan med fordel deles så indvendig vask og udsprøjtning foregår ad 2-3 gange. - Fyld vand i tanken - 10-15% af tankkapaciteten (100-150 liter vand i en 1.000 liter tank) og tilsæt 0,5 liter All Clear2 Extra eller lignende produkt pr. 100 liter vand. Sprøjt lidt af vaskevandet ud gennem slanger, bom og dyser, så disse sættes i blød. Lad omrøring og tankspuledyse køre i mindst 15 minutter. Tøm sprøjten gennem bom og dyser over et egnet areal f.eks. På marken under kørsel. - Dyser, filtre og sier afmonteres og renses i vand tilsat 50 ml All Clear Extra pr. 10 liter vand. - Skyl tanken og alle slanger grundigt i 5 min. Med rent vand. Skyllevandet sprøjtes ud gennem Bom og dyser
Opbevaring
Tørt og frostfrit.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Entargo
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Accurate Max, Ally 20 SX, Amistar, Atlantis OD, Comet Pro, DFF, Flexity, Flurostar 180, Kaiso Sorbie, Lamdex, Mavrik, Mustang forte, Nexide CS, Nicanor SG, Pirimor 500 WG, Pixxaro EC, Proline EC 250, Saracen Delta Max, Saracen M, Starane 333 HL, Starane XL, Tomahawk 200 EC, Zypar, Mangansulfat 32, YaraVita Coptrac 500, Yaravita Gramitrel, YaraVita KombiPhos, YaraVita Mantrac Pro
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
CCC 750, Cycocel 750, Foxtrot, Medax Max, Medax Top, Moddevo, Moddus M, Moddus Start, Primera Super, Serrate, Stemper, Topik EC, Trimaxx M
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Rug, Triticale, Vinterhvede Burresnerre, fuglegræs, haremad, hvidmelet gåsefod, hyrdetaske, kornvalmue, kortstråle, lugtløs kamille, markforglemmigej, markærenpris, raps, vindaks 100 g +
0,5 l PG 26N
Afgrødens stadium 23-29 Mindst 90% effekt mod de nævnte arter. 70-90% effekt mod kornblomst.
Vårhvede Burresnerre, fuglegræs, haremad, hvidmelet gåsefod, hyrdetaske, kornvalmue, kortstråle, lugtløs kamille, markforglemmigej, markærenpris, raps, vindaks 100 g +
0,5 l PG 26N
Afgrødens stadium 21-32 Mindst 90% effekt mod de nævnte arter. 70-90% effekt mod kornblomst.
Rug, Triticale, Vinterhvede Burresnerre, flyvehavre, fuglegræs, haremad, hvidmelet gåsefod, hyrdetaske, kornblomst, kornvalmue, kortstråle, kruset skræppe, limurt, lugtløs kamille, markforglemmigej, markærenpris, raps, vindaks 150 g +
0,5 l PG 26N
Afgrødens stadium 23-29 Mindst 90% effekt mod de nævnte arter. 70-90% effekt mod kornridderspore, stor ridderspore og agerstedmoder.
Vårhvede Burresnerre, flyvehavre, fuglegræs, haremad, hvidmelet gåsefod, hyrdetaske, kornblomst, kornvalmue, kortstråle, kruset skræppe, limurt, lugtløs kamille, markforglemmigej, markærenpris, raps, vindaks 150 g +
0,5 l PG 26N
Afgrødens stadium 23-29 Mindst 90% effekt mod de nævnte arter. 70-90% effekt mod kornridderspore, stor ridderspore og agerstedmoder.
Rug, Triticale, Vinterhvede Agersennep, alm. pengeurt, burresnerre, flyvehavre, fuglegræs, haremad, hvidmelet gåsefod, hyrdetaske, kornblomst, kornridderspore, kornvalmue, kortstråle, kruset skræppe, limurt, lugtløs kamille, markforglemmigej, markærenpris, raps, snerlepileurt, vindaks 200 g +
0,5 l PG 26N
Afgrødens stadium 30-32 Mindst 90% effekt mod de nævnte arter. 70-90% effekt mod kvik, stor ridderspore, kornvalmue og agerstedmoder.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Omsåning Ved omsåning kan der sås korn, græs eller majs efter dybdeharvning eller pløjning. Efterfølgende afgrøde Den efterfølgende vækstsæson kan der etableres korn, raps, græs og majs. Da Tombo indeholder aminopyralid, skal der gå 14-24 mdr. mellem Tombo behandlingen og etablering af følgende følsomme afgrøder: 14 mdr. Kartofler og andre natskyggearter, sukkerroer, løg, gulerod og andre skærmplanter 24 mdr. Ært, hestebønne, lupin og andre bælgplanter, agurk, salat og andre kurvblomstrede Plantemateriale og efterfølgende afgrøde Halm og staldgødning/dybstrøelse indeholdende halm fra afgrøder behandlet med Tombo, må ikke anvendes: - I drivhuse, til kompost eller produktion af champignon - Til tildækning af bredbladede afgrøder. - I biogasanlæg Efter anvendelse af 100 g/ha Tombo eller mindre, anbefales det at indarbejde halm samt staldgødning/dybstrøelse (ikke gylle) indeholdende halm fra afgrøder behandlet med Tombo, senest 4 mdr. før etablering af andre afgrøder end korn, raps, græs og majs. Efter anvendelse af mere end 100 g/ha Tombo gælder følgende retningslinier (for halmhåndtering): - Halm må kun bortføres fra ejendommen til industriel brug eller afbrænding. - Halm eller staldgødning/dybstrøelse (ikke gylle) som indeholder halm fra afgrøder behandlet med Tombo: - Kan indarbejdes i jorden når som helst før etablering af korn, raps, græs og majs - Skal indarbejdes i jorden min. 7 mdr før etablering af andre afgrøder.
Afprøvningsforsøg
Landsforsøg
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Temperatur 5 ºC 15-20 ºC  
Timers tørvejr <1   1    
Nattefrostrisiko   ingen  
Andet Undgå behandling under meget tørre og varme forhold eller forud for frost. Undgå endvidere at behandle når afgrøden er under stress fra kulde, tørke, står i vandlidende jord, angrebet af skadedyr, lider af mangel på næringsstoffer etc. Behandling af stressede afgrøder kan medføre en forbigående lysfarvning.
Virkemåde
Tombo indeholder ALS-hæmmerne pyroxsulam og florasulam samt auxin-danneren aminopyralid. Tombo optages primært gennem bladene. På følsomme ukrudtsarter ses effekten fra få dage til få uger efter behandling. Sluteffekten ses normalt ca. 4 uger efter behandling.

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Overtræksbukser
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til GIFTINFORMATION eller en læge. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH208 Indeholder cloquintocet-mexyl, picloram og pyroxsulam. Kan udløse allergisk reaktion.
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3077
RID_ADR
9, III
IMDG
9, III
IATA
9, III

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Tombo
Sikkerhedsdatablad
Tombo
Vejledning i Planteværn  2019
Side 141 til 142
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.