Middeldatabasen   17. juni 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Hussar Plus OD
Ukrudtsmiddel
Ukrudtsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Hussar Plus
Pakningsstørrelse
1 l
Registreringsindehaver
Bayer A/S
Distributør
Bayer CropScience
Firmaets produktside
Hussar Plus OD
Anvendes indenfor
Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
1.470,00 kr/l  (20. sep. 2023)
Formulering
OD-formulering
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
250  g/l  mefenpyr-diethyl
(~ 212  g/l  mefenpyr)
50  g/l  iodosulfuron-methyl-Na
(~ 46,6  g/l  iodosulfuron)
7,5  g/l  mesosulfuron-methyl
(~ 7,29  g/l  mesosulfuron)
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Andre frø 0,128 l/ha  7,81 BI/l
Vintersæd 0,176 l/ha  5,68 BI/l
Vårsæd 0,0585 l/ha  17,1 BI/l
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 2,51 l/ha 0,399 B/l
Miljøadfærd 10,0 l/ha 0,0999 B/l
Miljøeffekt 14,7 l/ha 0,0683 B/l
I alt 1,76 l/ha 0,567 B/l
 
Pesticidafgift: 81 kr. pr. l

Godkendelse  
Registreringsnummer
18-569
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse om foråret i vinterhvede, vinterrug, triticale, vinterbyg, vårhvede og vårbyg uden udlæg af græs.
Behandlingsfrist
Må i hvede, triticale, rug og byg ikke anvendes senere end vækststadium 32.
Forbehold
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. For at beskytte grundvandet må dette produkt kun anvendes 1 gang pr. vækstår (1. august - 31. juli). Der må endvidere i samme vækstår ikke også anvendes andre produkter, der indeholder tribenuron-methyl, iodosulfuron, metsulfuron-methyl, triasulfuron eller thifensulfuron-methyl (SPe1). Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (Spe1). Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).
Afstand til §3-områder
Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter (SPe3).
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen afstandskrav.
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 4. dec. 2014 31. dec. 2024 Hussar Plus OD, reg.nr. 18-569
Mindre anvendelse / Off-label godk. 19. maj 2017 31. dec. 2024 Godkendelse af Hussar Plus OD (reg.nr. 18-569) til mindre anvendelse mod enårig rapgræs i engrapgræs, rødsvingel og bakkesvingel til frøavl
Mindre anvendelse / Off-label godk. 14. sep. 2017 31. dec. 2024 Godkendelse af Hussar Plus OD (reg.nr. 18-569) til mindre anvendelse mod vindaks, alm. rajgræs, italiensk rajgræs og enårig rapgræs i vinterhvede, vinterrug, triticale, vinterbyg, vårhvede og vårbyg med udlæg af engrapgræs, rødsvingel og bakkesvingel til frøavl
Under revurdering 1. jan. 2025 31. dec. 2099 Hussar Plus OD, reg.nr. 18-569, under revurdering

Anvendelse  
Resistensrisiko
Hussar Plus OD indeholder aktivstoffet iodosulfuron og mesosulfuron, der begge tilhører stofgruppen sulfonylurea og tilhører HRAC resistensgruppe B, der vurderes at have en middel/høj risiko for udvikling af resistens. Blandt de arter som Hussar Plus OD er virksomt overfor, er der i Danmark fundet resistens hos fuglegræs, kamille, vindaks og rajgræs. Gentagen anvendelse af samme middel eller midler med samme virkemekanisme kan resultere i udvikling af resistens. For at undgå dette, anbefales det med jævne mellemrum at anvende midler med anden virkemekanisme enten i form af en tankblanding, eller ved at skifte middel med jævne mellemrum. Desuden anbefales det at anvende kulturtekniske metoder, som pløjning, sædskifte mm. for at dæmpe ukrudtstrykket og modvirke resistensudvikling.
Resistensklasse
B / 2
Virkning
Midlet har systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Blandinger: For at opnå effekt på agerstedmoder og ærenpris anbefales det at Hussar Plus OD blandes med en egnet partner f.eks. DFF. I vårsæd kan der ved forekomst af pileurter, melde og burresnerre, blandes med en egnet blandingspartner evt. Starane XL. Check altid godkendelsesstatus og følg etikettens anvisninger for blandingspartnere. Hussar Plus OD kan blandes med relevante ukrudts og svampemidler samt med manganchelat eller mangansulfat. Ved blanding med mangansulfat bør der maksimalt anvendes 2 kg/100 ltr vand, og der må IKKE blandes med Mero, Renol eller andre olier. Normalt blandes højest 2 midler. Hussar Plus OD må der ikke blandes med midler indeholdende tribenuron-methyl, iodosulfuron, metsulfuron-methyl, triasulfuron eller thifensulfuron-methyl. Fremstilling af sprøjtevæsken: Kemikalierne tilsættes i sprøjtens fyldeudstyr samtidig med vandpåfyldning og omrøring. Ved tankblanding bør det først tilsatte middel være væk fra fyldeudstyret inden næste middel tilsættes. Foretag konstant omrøring af sprøjtevæsken under transport og udsprøjtning. Ved håndtering af plantebeskyttelsesmidler anvendes personligt beskyttelsesudstyr, såsom egnede handsker og briller.
Rengøring
Der skal anvendes spuledyser ved den indvendige vask af sprøjten. Uvasket sprøjte eller traktor, der er anvendt til udbringning af plantebeskyttelsesmidler, skal placeres på behandlet areal, vaskeplads med opsamling til gyllebeholder eller anden beholder, eller under tag. Restsprøjtevæsken skal i forbindelse med indvendig vask af sprøjter fortyndes mindst 50 gange og udsprøjtes på det behandlede areal under kørsel. Den maksimalt tilladte dosering, som er anført på etiketten af de anvendte midler, må ikke herved overskrides på markniveau. Der bør anvendes et ammoniumbaseret rengøringsmiddel f.eks. All Clear Extra. Da nogle afgrøder er meget følsomme overfor selv små rester Hussar Plus OD er grundig rengøring meget vigtig. I øvrigt henvises til Miljøstyrelsens vejledning angående påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. nr. 1355 af 14. december 2012.
Opbevaring
Hussar Plus OD bør opbevares tørt og frostfrit.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Amistar, Catch, Cleave, Cycocel 750, DFF, Entargo, Input EC 460, Lamdex, Metaxon, Pico 750 WG, Pixxaro EC, Primus, Primus XL, Proline EC 250, Propulse SE 250, Sempra 500 SC, Serrate, Starane 333 HL, Starane XL, Zypar, Manganchelat 8% Mn, Mangansulfat 32, Yaravita Gramitrel
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Curbatur, Cycocel Extra, Folicur Xpert EC 240, LFS Clodinafop, LFS Prothioconazol, Medax Top, Mustang forte, Orius Gold, Proline Xpert EC 240, Prosaro, PRO-Tector, Saracen Delta Max, Saracen M, Sempra SC, Tomahawk 200 EC, Topik EC
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Moddevo, Moddus Start
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ally 20 SX, Atlantis OD, Cossack OD, Cuadro NT, Express 50 SX, Express Gold 33 SX, Foxtrot, Harmony 50 SX, Harmony Plus 50 SX, Hussar OD, Moddus M, Moxa, Nicanor SG, Nuance Max 75 WG, Othello, Primera Super, Ricorso, Savvy, Sonis, Terpal, Tridus 250, Trimmer 500 WG, Trimmer SG, YaraVita Bortrac
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Rug, Triticale, Vinterhvede Agerkål, agersennep, alm. pengeurt, alm. rajgræs, bleg pileurt, burresnerre, ferskenpileurt, fuglegræs, hanekro, hvidmelet gåsefod, hyrdetaske, ital. rajgræs, kornvalmue, lugtløs kamille, raps, snerlepileurt, vejpileurt, vindaks 0,05-0,11 l +
0,5 l Mero EC 80
Afgrødens stadium 13-22 Dosering efter ukrudtsart og -størrelse, jfr. doseringsvejledning på etiketten. Ved forekomst af ærenpris og stedmoder tilsættes DFF. Maks. 1 behandling pr. vækstår.
Rug, Triticale, Vinterhvede Agerkål, agersennep, alm. pengeurt, alm. rajgræs, bleg pileurt, burresnerre, enårig rapgræs, ferskenpileurt, fuglegræs, hanekro, hvidmelet gåsefod, hyrdetaske, ital. rajgræs, kornvalmue, lugtløs kamille, raps, snerlepileurt, vejpileurt, vindaks 0,05-0,14 l +
0,5 l Mero EC 80
Afgrødens stadium 23-32 Dosering efter ukrudtsart og -størrelse, jfr. doseringsvejledning på etiketten. Ved forekomst af ærenpris og stedmoder tilsættes DFF. Maks. 1 behandling pr. vækstår.
Vinterbyg Agerkål, agersennep, alm. pengeurt, fuglegræs, hanekro, hyrdetaske, lugtløs kamille, raps 0,05 l +
0,5 l Mero EC 80
Afgrødens stadium 13-32 Dosering efter ukrudtsart og -størrelse, jfr. doseringsvejledning på etiketten. Delvis effekt på en række øvrige ukrudtsarter. Ved forekomst af ærenpris og stedmoder tilsættes DFF. Maks. 1 behandling pr. vækstår.
Vårbyg, Vårhvede Agerkål, agersennep, alm. pengeurt, alm. rajgræs, bleg pileurt, burresnerre, ferskenpileurt, fuglegræs, hanekro, hvidmelet gåsefod, hyrdetaske, ital. rajgræs, kornvalmue, lugtløs kamille, raps, snerlepileurt, vejpileurt, vindaks 0,035-0,07 l +
0,5 l Mero EC 80
Afgrødens stadium 13-30 Dosering efter ukrudtsart og -størrelse, jfr. doseringsvejledning på etiketten. Ved forekomst af kornvalmue, burresnerre, hvidmelet gåsefod, snerlepileurt og vejpileurt tilsættes en egnet blandingspartner, f.eks. Starane XL. Ved forekomst af ærenpris og stedmoder tilsættes DFF. Maks. 1 behandling pr. vækstår.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Efterfølgende afgrøde Da Hussar Plus OD hurtigt nedbrydes i jorden, kan der året efter anvendelse dyrkes alle normale markafgrøder. Efter en tør sommer anbefales pløjning forud for vinterraps, medens en grundig harvning er tilstrækkeligt under normale forhold.
Afprøvningsforsøg
Landsforsøg
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Temperatur 6-8 ºC >8 ºC  
Timers tørvejr 4   6    
Nattefrostrisiko ingen risiko ingen risiko  
Generelle vækstbetingelser   gode  
Andet Ved meget kraftig dug, kan en sprøjtning forårsage afløb af dug/sprøjtevæske, og effekten kan i værste fald blive nedsat eller helt udeblive. Derfor bør der først sprøjtes, når duggen er ved at tørre ind.
Virkemåde
Midlet indeholder aktivstofferne mesosulfuron-methyl og iodosulfuron-methyl-Na, der begge tilhører stofgruppen sulfonylurea. Optagelsen sker i altovervejende grad gennem ukrudtets blade, og efter optagelsen transporteres aktivstofferne ind i plantens celler, hvor stoffet virker ved at hæmme dannelsen af de for planter så livsvigtige aminosyrer, isoleucin og valin. Midlet indeholder en safener, der betyder at afgrøden ikke påvirkes. Efter optagelsen standser væksten i løbet af få dage. Efter 10 - 15 dage ses en gulfarvning af de yngste plantedele, og ukrudtet begynder at falde sammen, for at visne væk i løbet af de næste 2 - 4 uger. Græsukrudt kan dog stå i bunden af afgrøden i lang tid som små stærkt mørkegrønne planter, men disse planter optager ikke næring eller generer afgrøden. Ved anvendelse af midlet er det vigtigt at ukrudtet er i aktiv vækst for at aktivstofferne i midlet kan optages og transporteres frem til ukrudtets vækstpunkter.

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS05
Ætsende
Ætsende
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: FARE
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Beskyttelsesbriller
Overtræksbukser eller forklæde
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Overtræksbukser
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Indånding: Bring personen i frisk luft. Hud: VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. (P302+P352). Ved hudirritation: Søg lægehjælp (P332+P313). Forurenet tøj tages af og vaskes, før det bruges igen (P362). Øjne: VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning (P305+P351+P338). Indtagelse: Fremkald ikke opkastning. Søg læge. Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. (P310). Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101).
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H315 Forårsager hudirritation.
H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P280 Bær beskyttelseshandsker.
P280 Bær øjenbeskyttelse.
P280 Bær ansigtsbeskyttelse.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge.
P332+P313 Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
P362 Forurenet tøj tages af og vaskes, før det bruges igen.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3082
RID_ADR
9, III
IMDG
9, III
IATA
9, III

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Hussar Plus OD
Sikkerhedsdatablad
Hussar Plus OD
Vejledning i Planteværn  2024
Side 308 til 309
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.