Middeldatabasen   17. april. 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Datura
Ukrudtsmiddel
Ukrudtsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!
Der vises kun begrænsede informationer, da firmaet ikke har ønsket at bidrage økonomisk til vedligeholdelse af detaljerede informationer for dette produkt i Middeldatabasen. Kontakt venligst firmaet direkte, hvis du har behov for yderligere information om produktet.

Almene oplysninger  
Registreringsindehaver
UPL Europe Ltd. (tidligere: United Phosphorus Ltd.)
Distributør
UPL Europe Ltd. (tidligere: United Phosphorus Ltd.)
Anvendes indenfor
Landbrug
Pris (senest opdateret)
Ingen oplysninger
Formulering
Suspensionskoncentrat
Status
Udgået
Indhold af aktivstoffer
500  g/l  linuron
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
(Andre frø) 1,80 l/ha  0,556 BI/l
(Grøntsager) 1,80 l/ha  0,556 BI/l
(Kartofler) 1,80 l/ha  0,556 BI/l

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 0,834 l/ha 1,20 B/l
Miljøadfærd 4,11 l/ha 0,244 B/l
Miljøeffekt 6,78 l/ha 0,148 B/l
I alt 0,629 l/ha 1,59 B/l
 
Pesticidafgift: 196 kr. pr. l

Godkendelse  Salg, anvendelse og opbevaring af midlet er forbudt i Danmark! Nedenstående oplysninger angiver den sidst gældende godkendelse og er alene medtaget for at fastholde midlets historie.
Registreringsnummer
501-15
Miljøstyrelsens godkendelse
Dispensation 9/5 - 23/8 - 2013: Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i persille og kørvel til frøavl.
Behandlingsfrist
Ingen oplysninger
Forbehold
Ingen oplysninger
Afstand til vandløb
Ingen oplysninger
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
På forbudsliste 24. aug. 2013 31. dec. 2099 Datura - på forbudsliste efter udløb af dispensation

Sikkerhed  
Fareklasse
T
Giftig
Giftig
 
N
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
Bifare
Ikke farlig
 
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
R40 Mulighed for kræftfremkaldende effekt.
R48/20 Alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding.
R50/53 Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
R61 Kan skade barnet under graviditeten.
S1 Opbevares under lås.
S13 Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
S26 Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.
S45 Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig; vis etiketten, hvis det er muligt.

Transport  
UN-nr.
Ingen oplysninger
RID_ADR
Ingen oplysninger
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Datura
Sikkerhedsdatablad
Ingen oplysninger
 


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.