Middeldatabasen   13. april. 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Serrate
Ukrudtsmiddel
Ukrudtsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
LI2020
Pakningsstørrelse
1 kg
Registreringsindehaver
Syngenta Nordics A/S
Distributør
Syngenta Nordics A/S
Firmaets produktside
Serrate
Anvendes indenfor
Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
1.298,00 kr/kg  (20. sep. 2023)
Formulering
Vanddispergerbart granulat
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
75  g/kg  pyroxsulam
200  g/kg  clodinafop-propargyl
(~ 178  g/kg  clodinafop)
75  g/kg  cloquintocet-mexyl
(~ 53,1  g/kg  cloquintocet)
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Vintersæd 0,111 kg/ha  9,00 BI/kg
Vårsæd 0,0966 kg/ha  10,4 BI/kg
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 3,34 kg/ha 0,299 B/kg
Miljøadfærd 7,71 kg/ha 0,130 B/kg
Miljøeffekt 15,4 kg/ha 0,0651 B/kg
I alt 2,02 kg/ha 0,494 B/kg
 
Pesticidafgift: 75 kr. pr. kg

Godkendelse  
Registreringsnummer
1-225
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vinterhvede, vinterrug og triticale.
Behandlingsfrist
Se brugsanvisningen.
Forbehold
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).
Afstand til §3-områder
Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter (SPe3).
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen afstandskrav.
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 4. dec. 2015 30. apr. 2026 Serrate, reg.nr. 1-225
Under revurdering 1. maj 2026 31. dec. 2099 Serrate, reg.nr. 1-225, under revurdering

Anvendelse  
Resistensrisiko
Clodinafop-propargyl tilhører den kemiske gruppe af FOP-midler som er ACC-hæmmere (HRAC gruppe A). Pyroxsulam er et Triazolopyrimidine og tilhører gruppen af ALS-hæmmere (HRAC gruppe B). Risikoen for at selektere populationer af ukrudtsarter med resistens overfor Serrate® vurderes at være høj. Dette gælder for både græs- og bredbladet ukrudt. Gentagne behandlinger med midler med samme virkemekanisme øger risikoen for udvikling af resistens. For at mindske risikoen for udvikling af resistens anbefales det at blande med eller skifte mellem midler med andre virkemekanismer, som har god effekt over for de aktuelle arter. Da der ikke er herbicider med alternative virkningsmekanismer til rådighed om foråret bør Serrate® anvendes i en strategi, hvor Boxer® eller Stomp® er anvendt i efteråret. På arealer med stor forekomst af agerrævehale og rajgræs bør der tankblandes med en effektiv dosering af et andet herbicid. Derudover bør man for at mindske risikoen for resistensudvikling, lave et sundt sædskifte, vælge konkurrencestærke sorter, foretage mekanisk jordbearbejdning efter behov og anvende ukrudtsmidler med forskellige virkemekanismer. Der er fundet resistens overfor herbicider tilhørende HRAC gruppe A og B (ACCase- og ALS hæmmere) hos vindaks, agerrævehale og rajgræs samt overfor ALS hæmmere hos fuglegræs, kamille og kornvalmue.
Resistensklasse
B / 2 + A / 1
Virkning
Midlet har systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Med vore nuværende viden er Serrate fysisk blandbar med de vigtigste svampe-, insekt-, ukrudts- og vækstreguleringsmidler samt mikronæringsstoffer af god kvalitet. Fysisk blandbar indebærer at ingen udfældning sker. Forskellige faktorer såsom vandkvalitet, temperatur, vandets hårdhed mm kan indvirke på blandingen. Lav derfor altid en prøveblanding først. Læs altid respektive præparaters etiket før brug. Syngenta står inde for blanding af Serrate med Moddus Start i stadie 25-29 i hvede, såfremt afgrøden er i god vækst og ikke er stresset.
Rengøring
Efter endt sprøjtearbejde skal sprøjten og traktor rengøres enten i marken eller på vaskepladsen. En uvasket sprøjte skal placeres i den behandlede mark på vaskepladsen eller under tag. Sprøjten skal være monteret med spuledyser til indvendig rengøring af tanken, og sprøjten skal være monteret med separat vandtank med tilstrækkelig kapacitet således, at restsprøjtvæske kan fortyndes, og der kan foretages en grundig rengøring i marken. Restsprøjtevæske skal på passende vis fortyndes 50 gange med vand og udsprøjtes i den behandlede mark (uden at den maksimalt tilladte dosering for det pågældende middel herved overskrides). Rengøring i øvrigt foretages med egnede rengøringsmidler (se evt. etiketten for det sidst anvendte middel for specifikke anvisninger). Samtidig med at filtre, slanger og dyser kontrolleres for urenheder og eventuelle belægninger. Vaskevandet opsamles i egnede beholdere og udbringes iht. gældende regler. Læs i øvrigt Bek. nr. 1598 af 18.12.2014: Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler.
Opbevaring
Frostfrit
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Atlantis OD, CCC 750, Cossack OD, Cycocel 750, DFF, Hussar OD, Hussar Plus OD, Pixxaro EC, Primus, Starane 333 HL, Tomahawk 200 EC
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Moddus Start
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Cleave, Flurostar XL, Lancelot, Medax Max, Medax Top, Metaxon, Mixin, Moddus M, Mustang forte, Primus 250 WG, Saracen Delta Max, Saracen M, Tombo
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Triticale, Vinterhvede, Vinterrug Agerrævehale, agerstedmoder, alm. rajgræs, flyvehavre, fuglegræs, havre spildkorn, hyrdetaske, vindaks 0,12 kg +
0,5 l Renol
Afgrødens stadium 23-32 God effekt (over 85%) på Vindaks (Apera spica-venti), Hyrdetaske (Capsella bursa-pastoris) og Fuglegræs (Stellaria media). Moderat effekt (70-85%) på Agerrævehale (Alopecurus myosuroides), Flyvehavre (Avena fatua), Havre (Avena sp.), Alm. Rajgræs (Lolium perenne) og Agerstedmoder (Viola arvensis). Max. 1 behandling. Der skal tilsættes 0,5 liter vegetabilsk penetreringsolie, f.eks. Renol eller Mero.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger.
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ved omsåning efter tidlig behandling med Serrate i foråret anbefales det, at der ikke sås følsomme afgrøder som vårbyg, majs og sukkerroer.
Afprøvningsforsøg
Landsforsøg
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Timers tørvejr 1   2    
Virkemåde
Serrate indeholder de 2 aktivstoffer, clodinafop-propargyl og pyroxsulam, som har forskellig virkemekanisme. Clodinafop-propargyl er effektivt overfor græsukrudt. Pyroxsulam er effektivt overfor både græsukrudt og bredbladet ukrudt. Begge aktivstoffer har systemisk virkning.

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS07
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
 
GHS08
Fare for kronisk sundhedsskade
Fare for kronisk sundhedsskade
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Åndedrætsværn, halvmaske.
Filtertype A2P3
Forklæde
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Åndedrætsværn, halvmaske.
Filtertype A2P2
Beskyttelsesdragt med hætte
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Generelt råd: Hav dunk, etiket eller sikkerhedsdatablad ved hånden, når Giftlinjen eller lægen kontaktes. Indånding: Før den tilskadekomne til frisk luft. Hvis vejrtrækningen er uregelmæssig eller ophørt, udfør da kunstigt åndedræt. Hold patienten varm og i ro. Ring omgående til læge eller giftinformationen. Hudkontakt: Forurenet tøj tages straks af. Skyl omgående med rigeligt vand. Søg læge, hvis hudirritationen vedvarer. Vask forurenet tøj før genbrug. Øjenkontakt: Skyl øjeblikkeligt med rigeligt vand, også under øjenlågene i mindst 15 minutter. Fjern kontaktlinser. Omgående lægehjælp er påkrævet. Indtagelse: Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket. Fremprovoker IKKE opkastning.
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H373 Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P260 Indånd ikke spray.
P280 Bær beskyttelseshandsker.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
P314 Søg lægehjælp ved ubehag.
P333+P313 Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp.
P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.

Transport  
UN-nr.
3077
RID_ADR
9, III
IMDG
9, III
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Serrate
Sikkerhedsdatablad
Serrate
Vejledning i Planteværn  2021
Side 198
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.