Middeldatabasen   17. april. 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Adimax
Ukrudtsmiddel
Ukrudtsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
A14527B, BR2020
Pakningsstørrelse
10 og 20 l
Registreringsindehaver
Syngenta Nordics A/S
Distributør
Syngenta Nordics A/S
Firmaets produktside
Adimax
Anvendes indenfor
Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
254,00 kr/l  (20. sep. 2023)
Formulering
Emulsionskoncentrat
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
800  g/l  prosulfocarb
10  g/l  clodinafop-propargyl
(~ 8,91  g/l  clodinafop)
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
(Andre frø) 1,62 l/ha  0,619 BI/l
Vintersæd 1,87 l/ha  0,536 BI/l

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 3,66 l/ha 0,273 B/l
Miljøadfærd 2,76 l/ha 0,362 B/l
Miljøeffekt 6,91 l/ha 0,145 B/l
I alt 1,28 l/ha 0,779 B/l
 
Pesticidafgift: 126 kr. pr. l

Godkendelse  
Registreringsnummer
1-228
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vinterhvede.
Behandlingsfrist
Må ikke anvendes senere end vækststadie BBCH 25.
Forbehold
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Der må først gås ind i marken 24 timer efter sprøjtning af afgrøde og ikke længere end to timer pr. dag. P405 + P102 Opbevares under lås og utilgængeligt for børn. SP1 Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 4. aug. 2014 15. dec. 2026 Adimax, reg.nr. 1-228

Anvendelse  
Resistensrisiko
Prosulfocarb tilhører HRAC gruppe N (ikke ACCase hæmmer). Clodinafop-propargyl tilhører HRAC gruppe A (ACCase hæmmer). For at undgå resistens bør der ikke anvendes produkter indeholdende ACCase inhibitor herbicid mere end 2 gange pr. afgrøde. Brug ikke dette produkt i tankblanding med andre clodinafop-propargyl produkter. Ved at bruge et produkt indeholdende en ACCase inhibitor mere end en gang øges risikoen for resistens. Brug kun en anden ACCase inhibitor til at kontrollere andre ukrudtsarter på et andet tidspunkt i vækstsæsonen.
Resistensklasse
N / 15 + A / 1
Virkning
Midlet har systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Tilberedning af sprøjtevæske: Adimax skal udbringes med en marksprøjte (eller anden sprøjte), som er kalibreret og lever op til de standarder og specifikationer, som er givet af sprøjteproducenten. Ved påfyldning af marksprøjte skal anvendes præparatfyldeudstyr eller udstyr til direkte injektion. Sørg altid for at sprøjten er korrekt rengjort samt efterset for belægninger inden tilberedning af sprøjtevæsken begyndes. Dette gælder især, hvis sprøjten har været anvendt til sprøjteopgaver i andre afgrøder. Præparatfyldeudstyr: Ved anvendelse af præparatfyldeudstyr og flydende præparater påfyldes den ønskede mængde præparat, som herefter suges op i sprøjtetanken. Efterfølgende skylles præparatfyldeudstyret, samt evt. tomme dunke/beholdere. Gentag proceduren med at åbne/lukke for bundventil til der ikke er synlige spor af Adimax i fyldestationen. Additiv/penetreringsolier tilsættes til sidst, inden den endelige tankblanding er udført. Direkte injektion: Ved anvendelse af direkte injektionsudstyr, ledes det ufortyndede præparat automatisk ind i de slanger, som fører fra sprøjtens tank til dyserne. Ved skift og afslutning af sprøjteopgaver gennemføres en gennemskylning og rengøring af systemet. Vaskevandet udsprøjtes under kørsel på det behandlede areal. Tankblanding: Med vor nuværende viden er Adimax fysisk blandbar med de vigtigste svampe-, insekt-, ukrudts- og vækstreguleringsmidler samt mikronæringsstoffer af god kvalitet. Fysisk blandbar indebærer at ingen udfældning sker. Forskellige faktorer såsom vandkvalitet, temperatur, vandets hårdhed mm. kan indvirke på blandingen. Lav derfor altid en prøveblanding først. Læs altid respektive præparaters etiket før brug.
Rengøring
Efter endt sprøjtearbejde skal sprøjten og traktor rengøres enten i marken eller på vaskepladsen. En uvasket sprøjte skal placeres i den behandlede mark på vaskepladsen eller under tag. Sprøjten skal være monteret med spuledyser til indvendig rengøring af tanken, og sprøjten skal være monteret med separat vandtank med tilstrækkelig kapacitet således, at restsprøjtevæske kan fortyndes, og der kan foretages en grundig rengøring i marken. Restsprøjtevæske skal på passende vis fortyndes 50 gange med vand og udsprøjtes i den behandlede mark (uden at den maksimalt tilladte dosering for det pågældende middel herved overskrides). Rengøring i øvrigt foretages med egnede rengøringsmidler (se evt. etiketten for det sidst anvendte middel for specifikke anvisninger). Samtidig med at filtre, slanger og dyser kontrolleres for urenheder og eventuelle belægninger. Vaskevandet opsamles i egnede beholdere og udbringes iht. Gældende regler. Læs i øvrigt Bek. Nr. 1355 af 14.12.2012: Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler.
Opbevaring
Frostfrit.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Lamdex, Stomp CS, Yaravita Gramitrel
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
DFF
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Mateno Duo SC 600
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Catch, Metaxon, Mustang forte, Primus 250 WG, Saracen Delta Max, Saracen M, Tomahawk 200 EC, U46 M
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Vinterhvede Alm. rajgræs, flyvehavre, fuglegræs, ital. rajgræs, storkronet ærenpris, vedbendærenpris 2 l +
0,5 l Olie
Afgrødens stadium 10-25 Der bør tilsættes additiv. Adimax bruges efter fremspiring af afgrøden indtil 5 bladsstadiet. (BBCH 25). Flyvehavre op til 5 blade. Italiensk rajgræs op til 1 blad. Ærenpris og Fuglegræs op til 4 løvblade. Vandmængde: 150-250 l/ha. Max. 1 behandling.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Hvis afgrøden skal omsås, kan vinterhvede og vinterbyg sås 3 uger efter sprøjtning med Adimax. Følgende afgrøder kan sås efterfølgende forår, hvis vinterhveden fejler/udvintrer: Uden pløjning kan der sås majs, hør, havre, vårbyg, vårhvede, ærter og vårraps. Med pløjning kan der sås gulerødder, salat, løg, sukkerroer, kartofler, hestebønner og bønner.
Afprøvningsforsøg
Landsforsøg
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Temperatur 5 ºC 10 ºC 20 ºC
Luftfugtighed   høj  
Jordfugtighed   let fugtig  
Timers tørvejr 1   2    
Nattefrostrisiko   ingen  
Generelle vækstbetingelser   gode  
Andet Sprøjt ikke på afgrøde påvirket af stress, tørke og frost. Sprøjt ikke hvis store nedbørsmængder eller frostvejr forventes umiddelbart efter udsprøjtning. Ideelle betingelser for god afsætning og binding af Adimax er lave til moderate temperaturer, høj luftfugtighed og jord, der er let fugtig. Sprøjtning aften, nat eller tidlig morgen opfylder tit disse forhold. Adimax må ikke anvendes midt på dagen i høj sol, lav fugtighed og/eller ved temperaturer over cirka 20 °C for at undgå risiko for fordampning. Varmt vejr og tør vind øger risiko for tab fra jord og bladoverflader i dagene efter sprøjtning.
Virkemåde
Adimax består af to systemiske aktivstoffer, clodinafop-propargyl og prosulfocarb. Clodinafop blokerer for planternes fedtsyresyntese gennem inhibiering af enzymet ACCase. Prosulfocarb påvirker også fedtsyresyntesen, men via en anden virkemekanisme.

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS07
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
 
GHS08
Fare for kronisk sundhedsskade
Fare for kronisk sundhedsskade
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: FARE
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Beskyttelsesbriller
Overtræksbukser eller forklæde
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Overtræksbukser
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Generelt råd: Hav dunk, etiket eller sikkerhedsdatablad ved hånden, når Giftlinjen eller lægen kontaktes. Indånding: Før den tilskadekomne til frisk luft. Hvis vejrtrækningen er uregelmæssig eller ophørt, udfør da kunstigt ån-dedræt. Hold patienten varm og i ro. Ring omgående til læge eller giftinformationen. Hudkontakt: Forurenet tøj tages straks af. Skyl omgående med rigeligt vand. Søg læge, hvis hudirritationen vedvarer. Vask forurenet tøj før genbrug. Øjenkontakt: Skyl øjeblikkeligt med rigeligt vand, også under øjenlågene i mindst 15 minutter. Fjern kontaktlinser. Omgående lægehjælp er påkrævet. Indtagelse: Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket. Fremkald ikke opkastning: indeholder petroleumsdestillater og/eller aromatiske opløsningsmidler.
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H315 Forårsager hudirritation.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P261 Undgå indånding af spray.
P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse.
P301+P310+P331 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. Fremkald IKKE opkastning
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P333+P313 Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp.
P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
P405+P102 Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3082
RID_ADR
9, III
IMDG
9, III
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Adimax
Sikkerhedsdatablad
Adimax
Vejledning i Planteværn  2021
Side 412
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.