Middeldatabasen   17. juni 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Ald-i-Haven Koncentreret Ukrudtsmiddel
Ukrudtsmiddel
Ukrudtsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!
Der vises kun begrænsede informationer, da firmaet ikke har ønsket at bidrage økonomisk til vedligeholdelse af detaljerede informationer for dette produkt i Middeldatabasen. Kontakt venligst firmaet direkte, hvis du har behov for yderligere information om produktet.

Almene oplysninger  
Registreringsindehaver
AgroDan A/S
Distributør
AgroDan A/S
Anvendes indenfor
Hus og have
Pris (senest opdateret)
Ingen oplysninger
Formulering
Vandopløseligt koncentrat
Status
Udgået
Indhold af aktivstoffer
60  g/l  glyphosat
Parallelprodukt, identisk med Bonus Koncentreret Ukrudtsmiddel 250 (AgroDan A/S)
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
(Areal udenfor vækstsæsonen) 21,0 l/ha  0,0476 BI/l
(Vinterraps) 21,0 l/ha  0,0476 BI/l
(Vintersæd) 21,0 l/ha  0,0476 BI/l
(Vårraps) 21,0 l/ha  0,0476 BI/l
(Vårsæd) 21,0 l/ha  0,0476 BI/l
(Ærter) 21,0 l/ha  0,0476 BI/l

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Ingen

Godkendelse  Salg, anvendelse og opbevaring af midlet er forbudt i Danmark! Nedenstående oplysninger angiver den sidst gældende godkendelse og er alene medtaget for at fastholde midlets historie.
Registreringsnummer
14-279
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse på udyrkede arealer, til nedvisning af græsplæner samt stødbehandling af træer. Ukrudtsbekæmpelse under frugttræer.
Behandlingsfrist
Må under frugttræer kun anvendes indtil 1 måned før høst og om efteråret efter høst.
Forbehold
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Må ikke tømmes i kloakafløb. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Ingen afstandskrav.
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 21. apr. 2009 12. sep. 2012 Ald-i-Haven Koncentreret Ukrudtsmiddel
På forbudsliste 1. mar. 2014 31. dec. 2099 Anvendelses- og besiddelsesforbud som følge af bestemmelserne i EU-forordning 1107/2009, der giver maksimalt 18 måneder til afvikling af restlagre efter udløb af godkendelse

Sikkerhed  
Fareklasse
N
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
Bifare
Ikke farlig
 
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
R51/53 Giftig for organismer der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidseffekter i vandmiljøet.
S2 Opbevares utilgængeligt for børn.
S13 Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Transport  
UN-nr.
Ingen oplysninger
RID_ADR
Ingen oplysninger
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Ald-i-Haven Koncentreret Ukrudtsmiddel
Sikkerhedsdatablad
Ingen oplysninger
 


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.