Middeldatabasen   13. december 2018   SEGES
Produktoplysningerhjælp

Titus WSB
Ukrudtsmiddel
Ukrudtsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ingen
Pakningsstørrelse
100 g
Registreringsindehaver
Du Pont Danmark ApS
Distributør
Du Pont Danmark ApS
Firmaets produktside
Titus WSB
Anvendes indenfor
Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
7,70 kr/g  (17. sep. 2018)
Formulering
Minigranulat
Status
Udgået
Indhold af aktivstoffer
250  g/kg  rimsulfuron
Parallelprodukt, identisk med Titus WSB (reg.nr. 3-150)
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
(Kartofler) 30,0 g/ha  0,0333 BI/g

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 0,0000 g/ha 0,0000 B/g
Miljøadfærd 136 g/ha 0,0074 B/g
Miljøeffekt 23.137 g/ha 0,0000 B/g
I alt 135 g/ha 0,0074 B/g
 
Pesticidafgift: 0,804 kr. pr. g

Godkendelse  Salg, anvendelse og opbevaring af midlet er forbudt i Danmark! Nedenstående oplysninger angiver den sidst gældende godkendelse og er alene medtaget for at fastholde midlets historie.
Registreringsnummer
3-200
Miljøstyrelsens godkendelse
Omfattet af Miljøstyrelsens dispensation, som gælder fra 15. marts 2018 til 12. juli 2018. Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i kartofler.
Behandlingsfrist
Må ikke anvendes senere end 30 dage før høst.
Forbehold
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb. søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand (Spe3).
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
På forbudsliste 23. jan. 2014 14. mar. 2014 Titus WSB (reg.nr. 3-189) - opbevaringsforbud til start af dispensationsperiode
På forbudsliste 13. jul. 2014 14. mar. 2015 Titus WSB (reg.nr. 3-189) - på forbudsliste efter udløb af dispensation
På forbudsliste 13. jul. 2015 14. mar. 2016 Titus WSB (reg.nr. 3-193) - på forbudsliste efter udløb af dispensation
På forbudsliste 13. jul. 2016 14. mar. 2017 Titus WSB (reg.nr. 3-195) - på forbudsliste efter udløb af dispensation
På forbudsliste 13. jul. 2017 14. mar. 2018 Titus WSB (reg.nr. 3-197) - på forbudsliste efter udløb af dispensation
På forbudsliste 13. jul. 2018 31. dec. 2099 Titus WSB, reg.nr. 3-200, På forbudsliste efter udløb af dispensation

Anvendelse  
Resistensrisiko
Titus WSB tilhører virkemådegruppen: HRAC gruppe: B Når ukrudtsmidler med samme virkemåde anvendes på den samme mark flere år i træk, kan der ske en udvælgelse af evt. naturligt forekommende, resistente ukrudtsarter. Disse kan opformeres og blive dominerende. Der er krydsresistens mellem alle midler indenfor samme virkemådegruppe, derfor skal der ved konstateret resistens anvendes et middel fra en anden virkemåde gruppe Hvis en ukrudtsart er resistent over for et sulfonylurea produkt, så er arten resistent over for alle sulfonylureaprodukter. Der er fundet flere tilfælde af resistens i alm. fuglegræs, kornvalmue og agerrævehale, samt et enkelt tilfælde af resistens mod hanekro og gul okseøje over for sulfonylurea produkter. Udvikling af resistens kan undgås ved at opretholde et passende sædskifte samt skifte mellem midler med forskellig virkemåde, men med samme effekt over for ukrudtsarten, eller ved at udsprøjte en tankblanding af disse to midler. Anbefalinger: 1) Der bør holdes et godt sædskifte. 2) Når sulfonylurea produkter anvendes i andre afgrøder i sædskiftet, bør disse anvendes efter de på etiketten nævnte anbefalinger. 3) Tankblanding/splitbehandling med/i kombination med andre ukrudtsmidler vil normalt reducere risikoen for udvikling af resistens. Valg af middel og dosering tilpasses efter ukrudt, afgrøde og sprøjteforhold.
Resistensklasse
B
Virkning
Midlet har systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Begynd altid sprøjtearbejdet med en ren sprøjte. Fyld tanken 3/4 med vand. Tilsæt den beregnede mængde Titus direkte i tanken under omrøring og først derefter tilsættes en evt. blandingspartner. Fyld efter med vand. Lige før sprøjtetanken er helt fuld, tilsættes sprede/klæbemiddel. Fortsæt omrøringen, indtil udsprøjtningen er afsluttet. Sprøjtevæsken udsprøjtes straks.
Rengøring
Rengøring af sprøjteudstyret efter brug af Titus WSB Alle sprøjter skal nu have tankspuledyse, og rentvandstank svarende til 10 - 15 % af tankens kapacitet, som sikrer tilstrækkelig rengøringen indvendig kan ske i den mark, der lige er behandlet. Sprøjten skal i marken kunne skylles/vaskes så meget, at restkoncentrationen i restvæsken i tanken er mindre end 2 % af den oprindelig koncentration af sprøjtemidlet. Dette kan gøres ved at dele det rene vand i til 3 skylninger/vaske, hvor tanken er tømt så godt som muligt imellem hver skylning/vask. Indvendig rengøring af sprøjten. BEMÆRK! Husk Aktiver alle haner og ventiler. Hæv trykket så meget, at overtryksventilen fra det selvrensende filter udløses. 1. Sprøjten tømmes helt for sprøjtevæske. 2. Straks efter endt sprøjtning skylles sprøjten med ca 1/3 af det rene vand. Skyllevandet sprøjtet udover den afgrøde, der lige er sprøjtet. 3. Fyld næste 1/3 rent vand i tanken og tilsæt 0,5 liter ALL CLEAR EXTRA. Sprøjt lidt af vaskevandet ud gennem bom og dyser, så disse sættes i blød. Lad omrøring og tankspuledyse køre i mindst 15 minutter. Udsprøjt skylle/vaskevandet over den afgrøde der lige er behandlet. 4. Skyl tanken grundigt med sidste 1/3 rent vand og sprøjt skyllevandet udover den afgrøde der lige er behandlet. Evt. åbnes bundproppen og tanken tømmes helt i marken. 5. Udvendig rengøring af sprøjte og traktor kan ske i marken (der vælges et nyt sted hver gang og pas på afstand til dræn, åbent vand og brønde til drikkevand). Rengøringen kan også ske hjemme på en plads med opsamling af vaskevand enten i gyllebeholder eller separat beholder. En uvasket sprøjte skal opbevares under tag, eller i marken på det areal der lige er behandlet. 6. Dyser, filtre og sier kan afmonteres og renses i vand tilsat 50 ml ALL CLEAR EXTRA pr. 10 liter vand.
Opbevaring
Opbevares tørt og køligt i tæt lukket emballage.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Boxer (Syngenta Nordics A/S), Fenix, LFS Aclonifen, Ranman, Ranman Top
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Fastac 50, Fidox EC, Karate 2,5 WG, LFS Cyazofamid Top, Potato Top, Roxy EC, Shirlan (Syngenta Nordics A/S)
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ingen oplysninger
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Kartofler Alm. hanespore, alm. rajgræs, grøn skærmaks, kvik, tokimbladet frøukrudt 30 g +
0,2 l Sprede-klæbemiddel
Forår på nyfremspiret ukrudt Enkeltbehandling. Max. 30 g pr. ha pr. vækstsæson.
Kartofler Alm. hanespore, alm. rajgræs, grøn skærmaks, kvik, tokimbladet frøukrudt 10 g +
0,2 l Sprede-klæbemiddel
1. sprøjtning Splitbehandling. Max. 30 g pr. ha pr. vækstsæson.
20 g +
0,2 l Sprede-klæbemiddel
2. sprøjtning

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Efteråret efter en behandling med Titus kan der sås korn uden udlæg. Der må således ikke plantes/sås specialafgrøder (f.eks. roser, grønsager m.m.), hvis der er brugt Titus om foråret. Om foråret, året efter en behandling med Titus, må der sås korn med græs/ kløvergræsudlæg, ærter, majs, kartofler og bønner. Om efteråret, året efter en behandling med Titus, er der ingen restriktioner. Hvis en forårsbehandlet mark skal omsås, må der kun lægges kartofler eller sås majs. Til ukrudtsbekæmpelse må der ikke anvendes Titus.
Afprøvningsforsøg
Landsforsøg
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Temperatur   13-23 ºC  
Luftfugtighed   høj  
Timers tørvejr   3    
Virkemåde
Rimsulfuron hører til sulfonylurea-herbiciderne, der virker ved at hæmme dannelsen af aminosyrerne, isoleucin, leucin og valin i planternes vækstpunkter. Ukrudtsplanternes vækst standser hurtigt efter behandlingen. Synlige symtomer, gulfarvning og senere døde skudspidser, ses først efter 1-2 ugers forløb - hurtigst under varme og tørre vejrforhold. Der er hovedsagelig tale om bladvirkning, men nogen grad af rodoptagelse kan forekomme.

Effektoversigt:
Problem Dosis Effekt1) Kilde Bemærkninger
Agerkål 30 g/ha  
Agersennep 30 g/ha  
Agerstedmoder 30 g/ha  
Agersvinemælk (frøfremspiret) 30 g/ha  
Agertidsel (frøfremspiret) 30 g/ha  
Alm. hanespore 30 g/ha  
Alm. pengeurt 30 g/ha  
Alm. rajgræs 30 g/ha  
Alm. svinemælk 30 g/ha  
Bleg pileurt 30 g/ha  
Burresnerre 30 g/ha  
Enårig rapgræs 30 g/ha  
Ferskenpileurt 30 g/ha  
Flyvehavre 30 g/ha  
Forglemmigej 30 g/ha  
Fuglegræs 30 g/ha  
Grøn skærmaks 30 g/ha  
Gråbynke (frøfremspiret) 30 g/ha  
Gul okseøje 30 g/ha  
Gulurt 30 g/ha  
Hanekro 30 g/ha  
Haremad 30 g/ha  
Hundepersille 30 g/ha  
Hvidmelet gåsefod 30 g/ha  
Hyrdetaske 30 g/ha  
Kornblomst 30 g/ha  
Kornvalmue 30 g/ha  
Kruset skræppe 30 g/ha  
Kvik 30 g/ha  
Liden nælde 30 g/ha  
Lugtløs kamille 30 g/ha  
Lægejordrøg 30 g/ha  
Markærenpris 30 g/ha  
Raps 30 g/ha  
Skivekamille 30 g/ha  
Snerlepileurt 30 g/ha  
Sort natskygge 30 g/ha  
Storkenæb 30 g/ha  
Storkronet ærenpris 30 g/ha  
Tvetand 30 g/ha  
Vejpileurt 30 g/ha  
1)  ()  Utilstrækkelig effekt eller effekt ikke belyst , ()  Under 50% effekt , ()  50-70% effekt , ()  71-85% effekt , ()  86-95% effekt , ()  Over 95% effekt

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding Udbringning
•  Handsker og støvler
•  Overtræksbukser
•  Handsker og støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Indånding: Bring den forgiftede ud i frisk luft. Giv om nødvendigt ilt eller kunstigt åndedræt. Søg læge ved betydelig påvirkning. Indtagelse: Drik 1 eller 2 glas vand. Fremkald ikke opkastning uden lægelig kontrol. Giv aldrig et bevidstløst menneske noget gennem munden. Ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig. Vis etiketten, hvis det er muligt. Hudkontakt: Vask omgående med sæbe og rigeligt vand. Ved vedvarende irritation, søg læge. Øjenkontakt: Skyl øjeblikkeligt med rigeligt vand, også under øjenlågene, i mindst 15 minutter. Ved vedvarende øjenirritation, søg læge.
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3077
RID_ADR
9, III
IMDG
9, III
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Titus WSB
Sikkerhedsdatablad
Titus WSB
Vejledning i Planteværn  
Ingen oplysninger
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES.