Middeldatabasen   17. juni 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Titus WSB
Ukrudtsmiddel
Ukrudtsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!
Der vises kun begrænsede informationer, da firmaet ikke har ønsket at bidrage økonomisk til vedligeholdelse af detaljerede informationer for dette produkt i Middeldatabasen. Kontakt venligst firmaet direkte, hvis du har behov for yderligere information om produktet.

Almene oplysninger  
Registreringsindehaver
Du Pont Danmark ApS
Distributør
Corteva Agriscience
Anvendes indenfor
Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
7,74 kr/g  (3. sep. 2019)
Formulering
Minigranulat
Status
Udgået
Indhold af aktivstoffer
250  g/kg  rimsulfuron
Parallelprodukt, identisk med Titus WSB (reg.nr. 3-150)
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
(Kartofler) 30,0 g/ha  0,0333 BI/g

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 0,0000 g/ha 0,0000 B/g
Miljøadfærd 136 g/ha 0,0074 B/g
Miljøeffekt 23.137 g/ha 0,0000 B/g
I alt 135 g/ha 0,0074 B/g
 
Pesticidafgift: 0,804 kr. pr. g

Godkendelse  Salg, anvendelse og opbevaring af midlet er forbudt i Danmark! Nedenstående oplysninger angiver den sidst gældende godkendelse og er alene medtaget for at fastholde midlets historie.
Registreringsnummer
3-204
Miljøstyrelsens godkendelse
Omfattet af Miljøstyrelsens dispensation, som gælder fra 1. maj 2019 til 28. august 2019. Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i kartofler.
Behandlingsfrist
Må ikke anvendes senere end vækststadie 20 og ikke senere end 30 dage før høst.
Forbehold
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb. søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand (Spe3).
Afstand til §3-områder
Ingen afstandskrav.
Afstand til veje, beboelse mv.
Må ikke anvendes nærmere end 1 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende.
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
På forbudsliste 23. jan. 2014 14. mar. 2014 Titus WSB (reg.nr. 3-189) - opbevaringsforbud til start af dispensationsperiode
På forbudsliste 13. jul. 2014 14. mar. 2015 Titus WSB (reg.nr. 3-189) - på forbudsliste efter udløb af dispensation
På forbudsliste 13. jul. 2015 14. mar. 2016 Titus WSB (reg.nr. 3-193) - på forbudsliste efter udløb af dispensation
På forbudsliste 13. jul. 2016 14. mar. 2017 Titus WSB (reg.nr. 3-195) - på forbudsliste efter udløb af dispensation
På forbudsliste 13. jul. 2017 14. mar. 2018 Titus WSB (reg.nr. 3-197), anvendelses- og opbevaringsforbud efter udløb af dispensation
På forbudsliste 13. jul. 2018 15. maj 2019 Titus WSB, reg.nr. 3-200, anvendelses- og opbevaringsforbud efter udløb af dispensation
På forbudsliste 29. aug. 2019 31. dec. 2099 Titus WSB, reg.nr. 3-204, anvendelses- og opbevaringsforbud efter udløb af dispensation

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig
 
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3077
RID_ADR
9, III
IMDG
9, III
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Titus WSB
Sikkerhedsdatablad
Titus WSB
 


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.