Middeldatabasen   19. september 2018   SEGES
Produktoplysningerhjælp

Saracen
Ukrudtsmiddel
Ukrudtsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!
Der vises kun begrænsede informationer, da firmaet ikke har ønsket at bidrage økonomisk til vedligeholdelse af detaljerede informationer for dette produkt i Middeldatabasen. Kontakt venligst firmaet direkte, hvis du har behov for yderligere information om produktet.

Almene oplysninger  
Registreringsindehaver
Cheminova A/S
Distributør
Cheminova A/S
Anvendes indenfor
a Produkt må kun anvendes erhvervsmæssigt, Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
1.700,00 kr/l  (17. sep. 2018)
Formulering
Suspensionskoncentrat
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
50  g/l  florasulam
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Andre frø 0,150 l/ha  6,67 BI/l
Græs og kløver 0,150 l/ha  6,67 BI/l
(Majs) 0,1000 l/ha  10,0 BI/l
Vintersæd 0,1000 l/ha  10,0 BI/l
Vårsæd 0,1000 l/ha  10,0 BI/l

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 0,0000 l/ha 0,0000 B/l
Miljøadfærd 1,95 l/ha 0,514 B/l
Miljøeffekt 17,2 l/ha 0,0582 B/l
I alt 1,75 l/ha 0,572 B/l
 
Pesticidafgift: 64 kr. pr. l

Godkendelse  
Registreringsnummer
11-51
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i korn med og uden græsudlæg samt i frøgræs og græs.
Behandlingsfrist
Må i korn ikke anvendes senere end vækststadium BBCH 39. Behandlet græs kan anvendes til afgræsning og slet med en behandlingsfrist på 7 dage. Behandlet frøgræs må ikke anvendes til foder.
Forbehold
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Behandlet frøgræs må ikke anvendes til foder. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).
Afstand til §3-områder
Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter (SPe3).
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen afstandskrav.
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Off-label godkendelse 16. jun. 2017 31. dec. 2031 Godkendelse af Saracen til mindre anvendelse i nordmannsgran til juletræer og pyntegrønt forlænget mens Saracen er under revurdering. Vejledning findes på etiketten.
Godkendt 16. jun. 2017 31. dec. 2031 Saracen
Off-label godkendelse 4. aug. 2017 31. dec. 2031 Godkendelse af Saracen (reg.nr. 11-51) til mindre anvendelse mod tokimbladet ukrudt på golfbaner og rekreative græsarealer med eller uden offentlig adgang

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig
 
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH208 Indeholder 1,2-benzisothiazolin-3-one (BIT). Kan udløse allergisk reaktion.
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3082
RID_ADR
9, III
IMDG
9, III
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Saracen
Sikkerhedsdatablad
Saracen
 


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES.