Middeldatabasen   28. oktober 2021   SEGES
Produktoplysningerhjælp

LFS Clopyralid-Picloram
Ukrudtsmiddel
Ukrudtsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!
Der vises kun begrænsede informationer, da firmaet ikke har ønsket at bidrage økonomisk til vedligeholdelse af detaljerede informationer for dette produkt i Middeldatabasen. Kontakt venligst firmaet direkte, hvis du har behov for yderligere information om produktet.

Almene oplysninger  
Registreringsindehaver
LFS Kemi
Distributør
LFS Kemi
Anvendes indenfor
Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
Ingen oplysninger
Formulering
Flydende middel
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
267  g/l  clopyralid
67  g/l  picloram
Parallelprodukt, identisk med Galera
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Vinterraps 0,299 l/ha  3,34 BI/l
Vårraps 0,264 l/ha  3,79 BI/l
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 0,0000 l/ha 0,0000 B/l
Miljøadfærd 0,451 l/ha 2,22 B/l
Miljøeffekt 8,49 l/ha 0,118 B/l
I alt 0,428 l/ha 2,33 B/l
 
Pesticidafgift: 282 kr. pr. l

Godkendelse  
Registreringsnummer
318-176
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vinter- og vårraps hvert 4. år.
Behandlingsfrist
Må i vinterraps ikke anvendes senere end vækststadie BBCH 30-50. Må i vårraps ikke anvendes senere end vækststadie BBCH 14. Må i raps ikke anvendes senere end 3 måneder før høst.
Forbehold
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. For at beskytte grundvandet må dette produkt eller andre produkter, der indeholder clopyralid, kun anvendes hvert 4. år. Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/ Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje. Må ikke tømmes i kloakafløb. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Ingen afstandskrav.
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 13. jun. 2014 1. okt. 2022 LFS Clopyralid-Picloram, reg.nr. 318-176
Under revurdering 2. okt. 2022 31. dec. 2099 LFS Clopyralid-Picloram, reg.nr. 318-176, under revurdering

Sikkerhed  
Fareklasse
Ingen oplysninger
 
Signalord: FORSIGTIG
Bifare
Ikke farlig
 
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
Ingen oplysninger
RID_ADR
Ingen oplysninger
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
LFS Clopyralid-Picloram
Sikkerhedsdatablad
LFS Clopyralid-Picloram
 


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES.