Middeldatabasen   24. juni 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Kalif 360 CS
Ukrudtsmiddel
Ukrudtsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ingen
Pakningsstørrelse
1,3 og 5 l
Registreringsindehaver
Adama Northern Europe B.V.
Distributør
Adama Northern Europe B.V.
Firmaets produktside
Kalif 360 CS
Anvendes indenfor
Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
695,00 kr/l  (20. sep. 2022)
Formulering
Kapselsuspension
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
360  g/l  clomazon
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Andre frø 0,250 l/ha  4,00 BI/l
Kartofler 0,250 l/ha  4,00 BI/l
Roer 0,250 l/ha  4,00 BI/l
Vinterraps 0,333 l/ha  3,00 BI/l
(Vårraps) 0,250 l/ha  4,00 BI/l
(Ærter) 0,250 l/ha  4,00 BI/l

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 0,0000 l/ha 0,0000 B/l
Miljøadfærd 2,45 l/ha 0,408 B/l
Miljøeffekt 6,93 l/ha 0,144 B/l
I alt 1,81 l/ha 0,552 B/l
 
Pesticidafgift: 85 kr. pr. l

Godkendelse  
Registreringsnummer
396-57
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i kartofler og vinterraps.
Behandlingsfrist
Må i vinterraps og kartofler kun anvendes hvert tredje år. Se anvendelsesfrister i brugsanvisningen.
Forbehold
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i kartofler og raps. Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Den maksimale dosering for alle anvendelser er 0,25 L/ha, svarende til 90 g a.s./ha. For at beskytte grundvandet må dette produkt maksimalt anvendes hvert tredje år. Der må endvidere i samme periode ikke også anvendes andre produkter, der indeholder clomazon. Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand. Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 1. aug. 2014 15. jun. 2026 Kalif 360 CS, reg.nr. 396-57
Mindre anvendelse / Off-label godk. 16. mar. 2016 15. jun. 2026 Godkendelse af Kalif 360 CS til mindre anvendelse i bederoer til foder og fødevarer
Mindre anvendelse / Off-label godk. 25. mar. 2021 15. jun. 2026 Godkendelse af Kalif 360 CS (reg.nr. 396-57) til mindre anvendelse mod ukrudt i spinat til frøavl

Anvendelse  
Resistensrisiko
Kalif 360 CS tilhører gruppen af isoxazolidinoner (HRAC gruppe F4), som inhiberer carotenoid biosyntesen i det ukrudt, der bekæmpes. Kalif 360 CS vurderes at have lav risiko for udvikling af resistens, og der er ikke konstateret vigende effekter overfor aktivstoffet i Kalif 360 CS i Danmark. Gentagne behandlinger med midler med samme virkemekanisme øger risikoen for udvikling af resistens. Kalif 360 CS anvendes almindeligvis kun én gang pr afgrøde pr sæson og i intervaller på 3 år, hvorfor risikoen for opbygning af resistens minimeres. Generelt mindskes risikoen for udvikling af resistens ved at blande med eller skifte mellem midler med andre virkemekanismer, som har god effekt over for de aktuelle ukrudtsarter.
Resistensklasse
F4 / 13
Virkning
Midlet har både kontakt- og systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Må i kartofler og vinterraps kun anvendes hvert tredje år.
Opblandingsanvisninger
Tilberedning af sprøjtevæsken Påfyldning af koncentreret sprøjtemiddel bør kun ske på et bevokset areal, eller hvor opsamling af eventuelt spild er mulig og altid i god afstand til brønde og boringer. Inden sprøjten fyldes, skal den være omhyggeligt rengjort med et egnet rengøringsmiddel og efterset for evt. belægninger. Det samme gælder for dyser, sier og filtre. Tanken fyldes 3/4 op med rent vand. Kalif 360 CS tilsættes under omrøring, hvorefter tanken fyldes helt op. Der skal være konstant omrøring under påfyldning og kørsel. Sprøjtevæsken udsprøjtes straks efter tilberedningen. Tankblanding: Kalif 360 CS kan blandes med Stomp, Fenix, Boxer og glyphosat-midler. Tilsæt først Kalif 360 CS efter at blandingsmidlet er helt opløst i sprøjtevæsken.
Rengøring
uvasket sprøjte skal placeres i den behandlede mark på vaskepladsen eller under tag. Sprøjten skal være monteret med spuledyser til indvendig rengøring af tanken, og sprøjten skal være monteret med separat vandtank med tilstrækkelig kapacitet således, at restsprøjtvæske kan fortyndes, og der kan foretages en grundig rengøring i marken. Restsprøjtevæske skal på passende vis fortyndes 50 gange med vand og udsprøjtes i den behandlede mark (uden at den maksimalt tilladte dosering for det pågældende middel herved overskrides). Rengøring i øvrigt foretages med egnede rengøringsmidler (se evt. etiketten for det sidst anvendte middel for specifikke anvisninger). Samtidig med at filtre, slanger og dyser kontrolleres for urenheder og eventuelle belægninger. Vaskevandet opsamles i egnede beholdere og udbringes iht. gældende regler. I øvrigt henvises til Miljøstyrelsen vejledning angående påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler , jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1355 af 14. december 2012.
Opbevaring
Kalif 360 CS bør opbevares frostfrit i uåbnet og ubeskadiget original emballage beskyttet mod direkte sollys og andre varmekilder. Ved korrekt opbevaring er produktet holdbart i minimum 2 år fra produktionsdatoen.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Boxer, Fenix, Stomp CS, YaraVita Bortrac, YaraVita Brassitrel Pro, YaraVita Coptrac 500, YaraVita Magtrac, YaraVita Mantrac Pro
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ingen oplysninger
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Vinterraps Andet tokimbladet ukrudt, burresnerre, fuglegræs, hyrdetaske, rød tvetand, ærenpris 0,25 lEfterår umiddelbart efter såning og ikke senere end før fremspiring Anvendes umiddelbart efter såning af vinterrapsen, og ikke senere end før fremspiring. Det anbefales dog at der højst går 3 dage fra såning til sprøjtning med Kalif 360 CS. Senere udsprøjtning kan medføre kraftig afblegning af rapsen. Rapsen skal være sået i en ensartet dybde og dækket af jord (mindst 2 cm). Direkte kontakt mellem rapsfrø og sprøjtevæske skal undgås. Kalif 360 CS kan udbringes sammen med glyfosatprodukter. Der kan under etableringsfasen komme nogen spredt og forbigående lysfarvning (afblegede blade) af rapsen – især efter kraftig nedbør på sandjord. Lysfarvningen forsvinder normalt indenfor ganske kort tid og har ingen indflydelse på udbytte eller kvalitet. Må kun anvendes hvert 3. år i sædskiftet.
Kartofler Andet tokimbladet ukrudt, burresnerre, fuglegræs, hyrdetaske, rød tvetand, ærenpris 0,25 lUmiddelbart efter lægning og færdighypning af kartoflerne, og ikke senere end 5 dage før kartoflernes gennembrydning Anvendelsen sker ofte i en i tankblanding med et jordmiddel efter lægning og færdighypning af kartoflerne. Der må ikke anvendes Kalif 360 CS senere end 5 dage før kartoflernes gennembrydning. Senere udsprøjtning kan medføre kraftig afblegning af afgrøden. Kartoflerne må ikke være fremspiret på sprøjtetidspunktet. Kalif 360 CS må kun anvendes hvert tredje år i sædskiftet. Bland kun Kalif 360 CS med et jordmiddel, når sprøjtetidspunktet for tankblandingen er som ovenfor anført, og alle retningslinier (f.eks. Med hensyn til forskellige kartoffelsorters følsomhed) for anvendelsen af jordmidlet i øvrigt overholdes - læs blandingspartnerens etiket grundigt! Sprøjtevæsken fordeles jævnt over kammene. Virkningen er bedst på en fast og fugtig kam, der har fået tid til at sætte sig. Kartoflerne skal være lagt i en ensartet dybde og dækket af jord. Direkte kontakt mellem læggekartofler og sprøjtevæske skal undgås. Radrensning, nedvanding af kammene og andre aktiviteter, der påvirker det øverste jordlag bør undgås, da effekten af sprøjtningen derved nedsættes. Der kan umiddelbart efter gennembrydningen forekomme nogen spredt og forbigående lysfarvning (afblegede blade) af kartoflerne - især efter kraftig nedbør på let sandjord. Lysfarvningen forsvinder normalt indenfor ganske kort tid og har ingen indflydelse på udbytte eller kvalitet.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ved omsåning i efteråret efter behandling med Kalif 360 CS i vinterraps kan der ved dyb jordbehandling (20-30 cm) etableres vinterraps og vintersæd. Ved omsåning i foråret efter behandling i efteråret kan der efter let jordbehandling sås vårraps, ærter, bønner, gulerødder, turnips, majs, valmuer eller kartofler. Efter kraftig jordbehandling eller pløjning kan der ydermere etableres vårbyg, vårhvede, havre, bederoer, hør, lucerne salat, spinat, kål, løg eller havebønner. Ved omsåning i foråret efter behandling i kartofler i foråret kan der efter kraftig jordbehandling 6 uger efter behandling etableres vårbyg, vårhvede, havre, bederoer, majs, ærter, gulerødder, kartofler, vårraps turnips, valmuer hør, lucerne salat, spinat, kål, eller hestebønner.
Afprøvningsforsøg
Ingen link til landsforsøg med dette middel.
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Jordfugtighed   god  
Såbedskvalitet   uden knolde  
Andet Brug af Kalif 360 CS anbefales ikke på jorde med et højt humusindhold, da dette kan give en mindsket effekt.
Virkemåde
Det aktive stof optages af ukrudtsplanterne i spiringsfasen via kimstængel og rodnet. Transporten til de overjordiske plantedele sker i saftstrømmen mod vækstpunkterne og fordelingen sker i bladene via diffusion. Clomazon blokerer for syntesen af klorofyl og andre fotosynteseaktive pigmenter. Virkningen ses som en tydelig afblegning (hvidfarvning) af følsomme ukrudtsplanter, under eller umiddelbart efter fremspiringen med efterfølgende nedvisning. Normalt er virkningstiden 4-8 uger afhængig af jordtype og klimatiske forhold. Kalif 360 CS har en god virkning mod hyrdetaske, burresnerre, fuglegræs og tvetand samt moderat virkning mod enårig rapgræs, sort natskygge, ærenpris, pengeurt, agerkål, spergel, kiddike og hvidmelet gåsefod. Der opnås ingen virkning mod rodukrudt. Kalif 360 CS anbefales ikke på jorde med et højt humusindhold, da der typisk opnås en dårligere ukrudtseffekt.

Effektoversigt:
Problem Dosis Effekt1) Kilde Bemærkninger
Alm. pengeurt 0,25 l/ha Moderat effekt ifølge etiketten
Burresnerre 0,25 l/ha Meget god effekt ifølge etiketten
Enårig rapgræs 0,25 l/ha Moderat effekt ifølge etiketten
Fuglegræs 0,25 l/ha God effekt ifølge etiketten
Hanekro 0,25 l/ha Moderat effekt ifølge etiketten
Hundepersille 0,25 l/ha Moderat effekt ifølge etiketten
Hvidmelet gåsefod 0,25 l/ha Moderat effekt ifølge etiketten
Hyrdetaske 0,25 l/ha Meget god effekt ifølge etiketten
Kornblomst 0,25 l/ha Moderat effekt ifølge etiketten
Pileurt 0,25 l/ha Moderat effekt ifølge etiketten
Rød tvetand 0,25 l/ha God effekt ifølge etiketten
Ærenpris 0,25 l/ha God effekt ifølge etiketten
1)  ()  Utilstrækkelig effekt eller effekt ikke belyst , ()  Under 50% effekt , ()  50-70% effekt , ()  71-85% effekt , ()  86-95% effekt , ()  Over 95% effekt

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: FORSIGTIG
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Beskyttelsesbriller
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Overtræksbukser
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Generelt Ved utilpashed, søg lægehjælp (vis etiket). Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig. Vis etiketten, hvis det er muligt. Indtagelse: Drik 1-2 glas vand, fremkald ikke opkastning (søg lægehjælp). Hudkontakt: Kommer stoffet på huden vaskes straks med store mængder vand. Indånding: Ved ulykkestilfælde ved indånding bringes tilskadekomne ud i frisk luft og holdes i ro. Yderligere information: Ingen specifik modgift eller symptomer.
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
Ikke klassificeret
RID_ADR
Ikke klassificeret
IMDG
Ikke klassificeret
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Kalif 360 CS
Sikkerhedsdatablad
Kalif 360 CS
Vejledning i Planteværn  2024
Side 186 til 190
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.