Middeldatabasen   29. september 2020   SEGES
Produktoplysningerhjælp

Belvedere
Ukrudtsmiddel
Ukrudtsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ingen
Pakningsstørrelse
5 l
Registreringsindehaver
Adama Northern Europe B.V.
Distributør
Adama Northern Europe B.V.
Firmaets produktside
Belvedere
Anvendes indenfor
Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
Ingen oplysninger
Formulering
Suspoemulsion
Status
Udgået
Indhold af aktivstoffer
160  g/l  desmedipham
160  g/l  phenmedipham
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
(Roer) 2,25 l/ha  0,444 BI/l

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 0,0000 l/ha 0,0000 B/l
Miljøadfærd 11,8 l/ha 0,0850 B/l
Miljøeffekt 11,0 l/ha 0,0910 B/l
I alt 5,68 l/ha 0,176 B/l
 
Pesticidafgift: 35 kr. pr. l

Godkendelse  Salg, anvendelse og opbevaring af midlet er forbudt i Danmark! Nedenstående oplysninger angiver den sidst gældende godkendelse og er alene medtaget for at fastholde midlets historie.
Registreringsnummer
396-55
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer.
Behandlingsfrist
Må i sukkerroer og foderroer ikke anvendes senere end vækststadie 18.
Forbehold
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke spøjteudstyr nær overfladevand Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 31. okt. 2014 31. dec. 2019 Belvedere, reg.nr. 396-55
På forbudsliste 1. jul. 2020 31. dec. 2099 Belvedere, reg.nr. 396-55, anvendelses- og opbevaringsforbud

Anvendelse  
Resistensrisiko
Aktivstofferne i Belvedere, phenmedipham og desmedipham, tilhører begge gruppen af phenyl-carbamater (HRAC C1). Der er i dag ingen kendt resistens hos ukrudtsarter overfor disse aktivstoffer og det vurderes også at risikoen for udvikling af resistens er lav da udsprøjtning i roemarker ofte foretages i tankblandinger med andre aktivstofgrupper.
Resistensklasse
C1
Virkning
Midlet har kontaktvirkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Tankblandinger: Der bør under normale omstændigheder være mindst 8 dage mellem behandlingerne. Græsukrudt bør først behandles når disse har overvundet en eventuel svidning fra bladsprøjtningerne. Belvedere kan blandes med Goltix 700 SC, Ethosat 500 SC, Safari, Ethosan, Pirimor, manganchelat, penetreringsolie og pyrethroider. Følg normale anvisninger for sammenblanding og læs samtlige etiketter.
Rengøring
Efter endt sprøjtearbejde skal sprøjte og traktor rengøres enten i marken eller på vaskepladsen. En uvasket sprøjte skal placeres i den behandlede mark, på vaskepladsen eller under tag. Sprøjten skal være monteret med spuledyser til indvendig rengøring af tanken, og sprøjten skal være monteret med separat vandtank med tilstrækkelig kapacitet således, at restsprøjtevæsken kan fortyndes og at der kan foretages en grundig rengøring i marken. Restsprøjtevæsken skal på passende vis fortyndes 50 gange med vand og udsprøjtes i den behandlede mark (uden at den maksimalt tilladte dosering for det pågældende middel herved overskrides). Rengøring i øvrigt foretages med egnede rengøringsmidler (se evt. etiketten på det sidst anvendte middel for specifikke anvisninger) samtidig med at filtre, slanger og dyser kontrolleres for urenheder og eventuelle belægninger. Vaskevandet opsamles i egnede beholdere og udbringes iht. Gældende regler. I øvrigt henvises til Miljøstyrelsen vejledning angående påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler , jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1355 af 14. december 2012.
Opbevaring
Belvedere skal opbevares køligt men frostfrit. Opbevaring skal ske i lukkede, orginaldunke.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Agil 100 EC, Fastac 50, Goliath, Goltix 70 WG, Goltix SC 700, Karate 2,5 WG, Nortron SC, Pirimor G, Manganchelat 8% Mn
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ingen oplysninger
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Bederoer Tokimbladet frøukrudt 0,6 l +
0,25-0,5 l Olie
1. sprøjtning på ukrudtets kimbladsstadium Afgrødens vækststadium BBCH 10-18. 8-14 dage mellem gentagne behandlinger. Max. 0,6 liter pr. ha pr. behandling ved op til 3 behandlinger. Max. Dosis i alt 1,8 liter pr. ha pr. år. Der blandes med passende partnere, f.eks. Goltix SC 700, Ethosat og Safari. Vær også opmærksom på, at der er mængdemæssige begrænsninger for anvendelse af disse blandingspartnere.
0,6 l +
0,25-0,5 l Olie
2. sprøjtning 6-8 dage senere
0,6 l +
0,25-0,5 l Olie
3. sprøjtning 7-14 dage senere
Bederoer Tokimbladet frøukrudt 0,45 l +
0,25-0,5 l Olie
1. sprøjtning på ukrudtets kimbladsstadium Afgrødens vækststadium BBCH 10-18. 8-14 dage mellem gentagne behandlinger. Max. 0,45 liter pr. ha pr. behandling ved 4 behandlinger. Max. dosis i alt 1,8 liter pr. ha pr. år. Der blandes med passende partnere, f.eks. Goltix SC 700, Ethosat og Safari. Vær også opmærksom på, at der er mængdemæssige begrænsninger for anvendelse af disse blandingspartnere.
0,45 l +
0,25-0,5 l Olie
2. sprøjtning 6-8 dage senere
0,45 l +
0,25-0,5 l Olie
3. sprøjtning 7-14 dage senere
0,45 l +
0,25-0,5 l Olie
4. sprøjtning 10-14 dage senere

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Da Belvedere kun optages gennem bladene på planter og ukrudt og ikke har nogen jordeffekt er der ingen restriktioner ved omsåning og efterfølgende afgrøde.
Afprøvningsforsøg
Ingen link til landsforsøg med dette middel.
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Temperatur 2-5 ºC 15-20 ºC 25-30 ºC
Luftfugtighed   høj  
Timers tørvejr 1   4    
Nattefrostrisiko   ingen risiko  
Generelle vækstbetingelser   gode  
Andet Roer bør ikke sprøjtes i forbindelse med nattefrost. Effekten forbedres ved tilsætning af penetreringsolie afhængig af sprøjteforholdene.
Virkemåde
Midlet indeholder to aktivstoffer, phenmedipham og desmedipham, som optages ved kontakt med følsomme ukrudtsarters blade og grønne overjordiske dele. Der er ingen jordvirkning. Midlet blokerer fotosyntesen således at bladene afbleges. Afblegningen af de ramte blade ses først mellem nerver og ved bladranden for derefter at afblege hele bladet og til sidst visner hele planten. Roerne inaktiverer og nedbryder aktivstofferne inde i plantecellerne. Dette sker ikke i de følsomme ukrudtsarter.

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Ingen oplysninger
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Indånding: Flyt den udsatte til frisk luft. Ved vejrtrækningsproblemer ydes kunstigt åndedræt. Søg lægehjælp Hudkontakt: Aftag forurenet beklædning. Vaskes straks med store mængder vand. Øjenkontakt: Fjern eventuelle kontaktlinser, spil øjet op og skyl grundigt med vand i mindst 15 min. Gå til kontrol hos en øjenlæge. Indtagelse: Giv ikke noget i munden til en bevidstløs person. Søg lægehjælp omgående. Anvisninger til lægen: Behandling svarende til symptomer (dekontamination, vitale funktioner). Ingen kendt specifik modgift.
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH208 Indeholder 1,2-benzisothiazolin-3-one (BIT). Kan udløse allergisk reaktion.
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med de lokale regler.

Transport  
UN-nr.
3082
RID_ADR
9, III
IMDG
9, III
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Belvedere
Sikkerhedsdatablad
Belvedere
Vejledning i Planteværn  2019
Side 216 til 217
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES.