Middeldatabasen   30. maj 2023   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Saracen Delta
Ukrudtsmiddel
Ukrudtsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ingen
Pakningsstørrelse
0,5, 1, 2, 3 og 5 l
Registreringsindehaver
FMC Agricultural Solutions A/S (tidligere: Cheminova A/S)
Distributør
Nufarm Deutschland GmbH
Firmaets produktside
Saracen Delta
Anvendes indenfor
Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
2.200,00 kr/l  (25. sep. 2015)
Formulering
Suspensionskoncentrat
Status
Udgået
Indhold af aktivstoffer
50  g/l  florasulam
500  g/l  diflufenican
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
(Andre frø) 0,0750 l/ha  13,3 BI/l
(Majs) 0,0429 l/ha  23,3 BI/l
(Vintersæd) 0,0667 l/ha  15,0 BI/l
(Vårsæd) 0,0600 l/ha  16,7 BI/l

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 0,0000 l/ha 0,0000 B/l
Miljøadfærd 0,641 l/ha 1,56 B/l
Miljøeffekt 3,20 l/ha 0,312 B/l
I alt 0,534 l/ha 1,87 B/l
 
Pesticidafgift: 228 kr. pr. l

Godkendelse  Salg, anvendelse og opbevaring af midlet er forbudt i Danmark! Nedenstående oplysninger angiver den sidst gældende godkendelse og er alene medtaget for at fastholde midlets historie.
Registreringsnummer
11-53
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i hvede, byg, rug og triticale med og uden græsudlæg samt i frøgræs.
Behandlingsfrist
Må i korn ikke anvendes senere end vækststadium BBCH 32. Behandlet frøgræs må ikke anvendes til foder.
Forbehold
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Må i korn ikke anvendes senere end vækststadium BBCH 32. Behandlet frøgræs må ikke anvendes til foder. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).
Afstand til §3-områder
Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter (SPe3).
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen afstandskrav.
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 23. jun. 2017 10. dec. 2018 Saracen Delta, reg.nr. 11-53
På forbudsliste 11. jun. 2020 31. dec. 2099 Saracen Delta, reg.nr. 11-53, Anvendelses- og besiddelsesforbud som følge af bestemmelserne i EU-forordning 1107/2009, der giver maksimalt 18 måneder til afvikling af restlagre efter udløb af godkendelse

Anvendelse  
Resistensrisiko
Florasulam tilhører virkemådeklasse HRAC gruppe B. Diflufenican tilhører virkemådeklasse HRAC gruppe F1. Når ukrudtsmidler med samme virkemåde anvendes på den samme mark flere år i træk, kan der ske en ud vælgelse af evt. naturligt forekommende, resistente ukrudtsarter. Disse kan opformeres og blive domine rende. Hvis en ukrudtsart er resistent over for en ALS hæmmer fra HRAC gruppe B, er der krydsresistens overfor andre midler i samme virkemåde. Der er fundet flere tilfælde af resistens overfor ALS-hæmmerne på ukrudtsarterne alm. fuglegræs, kornvalmue, lugtløs kamille, et enkelt tilfælde af hanekro, hyrdetaske og gul okseøje. Udvikling af resistens kan undgås ved at skifte mellem midler med forskellig virkemåde, men med samme effekt over for ukrudts arten eller ved at udsprøjte en tankblanding af to midler. Saracen® Delta indeholder aktivstofferne diflufenican og florasulam, og vil derfor virker resistensbrydende.
Resistensklasse
B / 2 + F1 / 12
Virkning
Midlet har systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Ikke relevant, må kun bruges én gang pr. vækstsæson.
Opblandingsanvisninger
Tilberedning af sprøjtevæsken: Sprøjtebeholderen skal være rengjort før Saracen Delta fyldes i. Fyld 75% af den ønskede vandmængde i beholderen, tilsæt Saracen Delta og tilsæt resten af den ønskede vandmængde. Sæt gang i returløb og omrøring. Eventuel skumdannelse ved påfyldningen kan reduceres ved at mindske omrøringen. Ved påfyldning af marksprøjte skal anvendes præparatfyldningsudstyr eller udstyr til direkte injektion. Påfyldning af marksprøjte skal ske på vaskeplads med opsamling til gyllebeholder eller anden beholder, eller på det areal, hvor Saracen Delta skal udbringes.
Rengøring
Husk at tømme sprøjten helt mellem hver skylning/ vask, aktiver alle haner/ventiler, hæv trykket så meget, at overtryksventilen fra det selvrensende filter udløses. 1. Sprøjten tømmes helt for sprøjtevæske i marken. Restsprøjtevæsken fortyndes med mindst 50 gange og udsprøjtes på det behandlede areal under kørsel. Den maksimalt tilladte dosering må ikke overskrides på markniveau. 2. Straks efter sprøjtning skylles sprøjten grundigt med rent vand - både indvendigt og udvendigt. Tøm tanken ved at sprøjte skyllevandet ud gennem bom/dyser. Skyllevandet kan sprøjtes ud over den afgrøde, der lige er behandlet. 3. Fyld tanken med 10-15 % af tankkapaciteten (100-150 l/1000 l tank) og tilsæt 0,5 l ALL CLEAR Extra pr. 100 liter vand. Lad omrøringen og tank - spuledyse køre i mindst 15 minutter, inden indholdet tømmes ud gennem bom/dyser. Vaskevandet kan sprøjtes udover den afgrøde, der lige er behandlet. 4. Dyser, filtre og sier afmonteres og renses i vand tilsat 50 ml ALL CLEAR EXTRA pr. 10 liter vand. Dyser, filtre og sier monteres igen. 5. Sprøjten fyldes igen med 10-15 % af tankkapa citeten. Lad omrøringen og tankspuledyse køre i mindst 15 minutter, inden indholdet tømmes ud gennem bom/dyser over et egnet areal. Vask af marksprøjter og traktor, der har været anvendt til udbringning, skal ske på en vaskeplads med opsamling til gyllebeholder eller anden beholder, eller på det areal hvor Saracen Delta er blevet udbragt. Et areal der anvendes til vask må kun benyttes én gang inden for en vækstsæson. Uvasket sprøjteudstyr eller traktor skal placeres på behandlet areal, vaskeplads med opsamling til gyllebeholder eller anden beholder, eller under tag. I øvrigt henvises til Miljøstyrelsens vejledning angående påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler, jf. Miljø - mini steriets bekendtgørelse nr. 906 af 24. juni 2016.
Opbevaring
I uåbnet emballage, frostfrit og beskyttet mod direkte sollys og andre varmekilder.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Atlantis OD, Broadway, DFF, Hussar OD, Hussar Plus OD, Primus, Proline EC 250, Rexade 440, Mangansulfat 32
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Amistar, Ariane FG S, Cerone, Proline Xpert EC 240, Starane 333 HL, Tombo
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Adimax, Foxtrot, Primera Super, Serrate, Topik EC
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Vintersæd Tokimbladet frøukrudt 0,05-0,075 lAfgrødens stadium 20-29 Saracen Delta må bruges én gang pr. vækstsæson.
Vintersæd Tokimbladet frøukrudt 0,075-0,1 lAfgrødens stadium 30-32 Saracen Delta må bruges én gang pr. vækstsæson.
Vårbyg, Vårhvede Tokimbladet frøukrudt 0,05-0,075 lAfgrødens stadium 12-29 Saracen Delta må bruges én gang pr. vækstsæson.
Vårbyg, Vårhvede Tokimbladet frøukrudt 0,075-0,1 lAfgrødens stadium 30-32 Saracen Delta må bruges én gang pr. vækstsæson.
Frøgræs Tokimbladet frøukrudt 0,05-0,075 lAfgrødens stadium 20-29 Saracen Delta må bruges én gang pr. vækstsæson.
Frøgræs Tokimbladet frøukrudt 0,075-0,1 lAfgrødens stadium 30-32 Saracen Delta må bruges én gang pr. vækstsæson.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Efterfølgende afgrøde: Efter en forårsbehandling med Saracen Delta kan følgende afgrøder sås om efteråret: Korn, vinterraps og græs. I foråret året efter en behandling med Saracen Delta, kan der sås: korn, raps, ærter, bønner, kløvergræs, sukkerroer, kartofler og grønt sager. Omsåning: Ved omsåning af en Saracen Delta behandlet mark, kan der kun sås, vårhvede, vårbyg, havre, majs eller rajgræs.
Afprøvningsforsøg
Landsforsøg
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Temperatur 2-3 ºC 10 ºC  
Jordfugtighed   god  
Timers tørvejr 1      
Generelle vækstbetingelser   gode  
Andet Saracen Delta er relativ uafhængig af luftfugtigheden, hvilket sikrer samme effekt midt på dagen som ved morgensprøjtning. Det frarådes at sprøjte når afgrøden er under stress pga. tørke, vandlidende jord eller meget høj dagtemperatur.
Virkemåde
Florasulam er et systemisk virkende bladherbicid. Aktivstoffet er beslægtet med sulfonylurea-midlerne og er som disse en ALS hæmmer. Det medfører at planten ikke kan producere vigtige aminosyrer. Væksten i følsomme ukrudtsarter påvirkes indenfor få timer efter sprøjtning, men der kan gå flere dage, før der ses visuelle påvirkninger af planten. Symptomerne ses først som en gulfarvning af de øverste meristemer på planten, herefter spreder symptomerne sig til resten af planten. Under perfekte forhold vil ukrudtet visne i løbet af 3 uger, men der kan gå op til 6 uger før den fulde effekt kan ses. Diflufenican er et såkaldt pyridincarboxamid og tilhører gruppen af nicotinalider, som virker ved at aktivstoffet inhiberer carotenoid syntesen i planterne. Caroten - oiderne er celle pigmenter, som sørger for, at de enkelte celler er i stand til at adsorbere energien dannet ved fotosyntese. Uden carotenoider vil planten bleges og plantecellen vil dø. Blegningen af cellerne er mest tydelig i ungt cellevæv, og nytilvækst vil oftest blive helt hvidt. Diflufenican giver både bladeffekt og jordeffekt. Ved udsprøjtning danner diflufenican en film på jordoverfladen, hvorfra aktivstoffet optages ved frem spiring af nyt ukrudt. Der kan opnås jordeffekt i op til 8 uger på endnu ikke fremspiret ukrudt. Diflufenican optages igennem bladene og kimstæng ler på spirende frø. Diflufenican kan give hvide pletter på afgrøden ved sen sprøjtning. Når ukrudtsmidler med samme virkemåde anvendes på den samme mark flere år i træk, kan der ske en ud vælgelse af evt. naturligt forekommende, resistente ukrudtsarter. Disse kan opformeres og blive domine rende. Hvis en ukrudtsart er resistent over for en ALS hæmmer fra HRAC gruppe B, er der krydsresistens overfor andre midler i samme virkemåde. Der er fundet flere tilfælde af resistens overfor ALS-hæmmerne på ukrudtsarterne alm. fuglegræs, kornvalmue, lugtløs kamille, et enkelt tilfælde af hanekro, hyrdetaske og gul okseøje. Udvikling af resistens kan undgås ved at skifte mellem midler med forskellig virkemåde, men med samme effekt over for ukrudts arten eller ved at udsprøjte en tankblanding af to midler. Saracen® Delta indeholder aktivstofferne diflufenican og florasulam, og vil derfor virker resistensbrydende.

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Beskyttelsesbriller
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Overtræksbukser
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Ingen oplysninger
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH208 Indeholder 1,2-benzisothiazolin-3-one (BIT). Kan udløse allergisk reaktion.
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3082
RID_ADR
9, III
IMDG
9, III
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Saracen Delta
Sikkerhedsdatablad
Saracen Delta
Vejledning i Planteværn  2019
Side 229 til 230
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.