Middeldatabasen   17. oktober 2019   SEGES
Produktoplysningerhjælp

Clomate
Ukrudtsmiddel
Ukrudtsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ingen
Pakningsstørrelse
1, 3 og 5 l
Registreringsindehaver
Albaugh TKI d.o.o.
Distributør
Albaugh TKI d.o.o.
Firmaets produktside
Clomate
Anvendes indenfor
Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
Ingen oplysninger
Formulering
Kapselsuspension
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
360  g/l  clomazon
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Andre frø 0,250 l/ha  4,00 BI/l
(Kartofler) 0,250 l/ha  4,00 BI/l
Roer 0,250 l/ha  4,00 BI/l
Vinterraps 0,333 l/ha  3,00 BI/l
(Vårraps) 0,250 l/ha  4,00 BI/l
(Ærter) 0,250 l/ha  4,00 BI/l

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 0,0000 l/ha 0,0000 B/l
Miljøadfærd 2,45 l/ha 0,408 B/l
Miljøeffekt 6,93 l/ha 0,144 B/l
I alt 1,81 l/ha 0,552 B/l
 
Pesticidafgift: 78 kr. pr. l

Godkendelse  
Registreringsnummer
756-1
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i raps.
Behandlingsfrist
Må ikke anvendes senere end før fremspiring.
Forbehold
Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401). Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Den maksimale dosering er 0,25 L/ha, svarende til 90 g a.s. per ha. For at beskytte grundvandet må dette produkt maksimalt anvendes hvert tredje år. Der må endvidere i samme periode ikke også anvendes andre produkter, der indeholder clomazon (Spe1). Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Ingen afstandskrav.
Afstand til §3-områder
Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter (SPe3).
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen afstandskrav.
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 1. jul. 2015 31. okt. 2020 Clomate, reg.nr. 756-1
Mindre anvendelse / Off-label godk. 16. okt. 2019 31. okt. 2020 Godkendelse af Clomate (reg.nr. 756-1) til mindre anvendelse mod ukrudt i bederoer til foder og fødevarer
Mindre anvendelse / Off-label godk. 16. okt. 2019 31. okt. 2020 Godkendelse af Clomate (reg.nr. 756-1) til mindre anvendelse mod ukrudt i radise til frøproduktion på friland
Under revurdering 1. nov. 2020 31. dec. 2099 Clomate, reg.nr. 756-1, under revurdering

Anvendelse  
Resistensrisiko
Gentagen anvendelse af samme middel eller midler med samme virkemekanisme kan resultere i dannelse af resistens. For at undgå dette, anbefales det med jævne mellemrum at anvende midler med anden virkemekanisme enten i form af en tankblanding, eller ved at skifte middel med jævne mellemrum. Producenten kan ikke drages til ansvar for manglende effekt ved en evt. resistensdannelse. Clomate tilhører gruppen af DOXP-syntese-hæmmer. (Resistensklasse HRAC F4).
Resistensklasse
F4
Virkning
Midlet har både kontakt- og systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Må i kartofler og vinterraps kun anvendes hvert tredje år.
Opblandingsanvisninger
Tilberedning af sprøjtevæsken Sprøjtebeholderen skal være rengjort før Clomate fyldes i. Fyld 75 % af den ønskede vandmængde i beholderen, tilsæt Clomate, og tilsæt resten af den ønskede vandmængde. Sæt gang i returløb og omrøring. Eventuel skumdannelse ved påfyldningen kan reduceres ved at mindske omrøringen. Tankblanding Clomate er kemisk kompatibelt med de relevante jordmidler, der benyttes i vinterraps og kartofler. Tankblanding med glyphosat-holdige produkter er ligeledes muligt, hvis betingelserne for dette ellers er overholdt.
Rengøring
Ingen oplysninger
Opbevaring
I uåbnet original emballage, frostfrit og beskyttet mod direkte sollys og andre varmekilder.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Fenix, Glyphomax HL, LFS Aclonifen, Stomp CS
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ingen oplysninger
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Vinterraps Andet tokimbladet ukrudt, burresnerre, fuglegræs, hyrdetaske, rød tvetand, ærenpris 0,25 lEfterår umiddelbart efter såning og senest 3 dage efter såning Max. 1 behandling pr. sæson.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ved udvintring af vinterraps behandlet med Clomate, kan man om foråret efter grundig pløjning så om med korn, ærter, majs, kartofler, vårraps, gulerødder, løg og hør.
Afprøvningsforsøg
Landsforsøg
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Jordfugtighed   god  
Såbedskvalitet   uden knolde  
Andet Brug af Clomate anbefales ikke på jorde med et højt humusindhold, da dette kan give en mindsket effekt.
Virkemåde
Clomazon er et systemisk middel der efter udsprøjtning hurtigt bliver optaget i spiringsfasen via kimstænglen og rødder. Midlet bliver herefter transporteret i vedvævet (xylemet) nedefra og ud/op mod blad- og skudspidserne. Fordelingen i bladene sker ved hjælp af diffusion. Clomazon har en hæmmende/blokerende effekt på dannelsen af klorofyl i grønkornene og andre pigmenter involveret i fotosyntesen, der derved blokeres. Clomate udsprøjtes før ukrudtet er fremspiret. Under ukrudtets fremspiring eller umiddelbart efter afbleges dette med nedvisning til følge.

Effektoversigt:
Problem Dosis Effekt1) Kilde Bemærkninger
Alm. pengeurt 0,25 l/ha Etiketten Moderat effekt ifølge etiketten
Burresnerre 0,25 l/ha Etiketten Meget god effekt ifølge etiketten
Enårig rapgræs 0,25 l/ha Etiketten Moderat effekt ifølge etiketten
Fuglegræs 0,25 l/ha Etiketten God effekt ifølge etiketten
Hanekro 0,25 l/ha Etiketten Moderat effekt ifølge etiketten
Hundepersille 0,25 l/ha Etiketten Moderat effekt ifølge etiketten
Hvidmelet gåsefod 0,25 l/ha Etiketten Moderat effekt ifølge etiketten
Hyrdetaske 0,25 l/ha Etiketten Meget god effekt ifølge etiketten
Kornblomst 0,25 l/ha Etiketten Moderat effekt ifølge etiketten
Pileurt 0,25 l/ha Etiketten Moderat effekt ifølge etiketten
Rød tvetand 0,25 l/ha Etiketten God effekt ifølge etiketten
Ærenpris 0,25 l/ha Etiketten God effekt ifølge etiketten
1)  ()  Utilstrækkelig effekt eller effekt ikke belyst , ()  Under 50% effekt , ()  50-70% effekt , ()  71-85% effekt , ()  86-95% effekt , ()  Over 95% effekt

Sikkerhed  
Fareklasse
Ingen oplysninger
 
Signalord: FORSIGTIG
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding Udbringning
•  Åndedrætsværn, halvmaske. Filtertype A2P2
•  Beskyttelsesbriller
•  Handsker og støvler
•  Overtræksbukser
•  Handsker og støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Indånding: Sørg for at den tilskadekomne får frisk luft og ro. Søg læge ved vedvarende ubehag og medbring brugsanvisning. Indtagelse: Skyl munden grundigt og drik mælk eller vand. Undgå opkastning. Søg læge og medbring brugsanvisning. Hudkontakt: Fjern forurenet tøj og vask huden med rigelige mængder vand og sæbe. Søg læge ved ubehag og sygdomstegn. Medbring brugsanvisning. Øjenkontakt: Skyl straks med vand, gerne fra en øjenskyller. Spil øjet godt op og fortsæt behandlingen i min. 20 minutter/indtil kemikaliet er skyllet væk. Fjern eventuelle kontaktlinser. Søg læge ved fortsat ubehag. Medbring brugsanvisning. Yderligere information: Ingen specifik modgift eller symptomer.
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
Ikke klassificeret
RID_ADR
Ikke klassificeret
IMDG
Ikke klassificeret
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Clomate
Sikkerhedsdatablad
Clomate
Vejledning i Planteværn  
Ingen oplysninger
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES.